J\°. 13. NIEUWS- ADVERTENTIE-BLAD RHENEK WIJK BIJ DUURSTEDE. WILLEM. J. M. de Kebfenakb. Zaturdag13. Januarij. EN 11'W'A AMERSFOORT, T>- EN (Semper idem). Dit Blad verschijnt geregeld om de 8 dagen, en wel des Zaturdagstegen ƒ3,60 per jaar.Advertentiën van 1-6 regels worden geplaatst tegen ƒ0,60; elke regel daarboven 10 Cents, behalve 0,35 Zegelregt bij elke plaatsing. Stukken ter plaatsing moeten ingezonden worden te Amersfoort bij den Uitgever, te IVijk bij Duurstede bij W. F. STRAMROOD te Rhenen bij GEUR. TAATS, Adres C. G. J. WOLTERS, te Utrecht bij J. II. SIDDRE, en aan het Postkantoor te Amersfoort Wij WILLEM 11, bij de gratie Gons, Koning der Neder landen, Prins van Oranje-Nassaü Groot-Hertog van Luxem burg enz.enz. enz. Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenland sche Zaken, van den 10. Jannarij 1849, N°. 133, 2ie afdeeling Gelet op art. 78 der Grondwet en op art. 28 van het voorloopig Kiesreglement, Hebben goedgevonden en verstaan, tot Leden der Eerste Kamer van de Staten-Generaal te benoemen: Voor de Provincie Noord-Braband Jhr. L. J. B. van Sasse van Isselt; Jhr. Mr. M. A. J. van der Beken Pasteel Mr. L. A. Lightenvelt B. Verheij van den Bogaard; J. C. van Mierlo HEz. Voor de Provincie Gelderland: 11. I. C. I. Baron van Heeckeren van Eng hui zen Mr. C. S. W. J. Baron van Nagell van Wisch Jhr. Mr. C. E. J. F. van Nispen van Pannerden II. W. Baron van Aglva van Pallandt van Haarden burg en Neerijnen Mr. H. F. van Meurs. Voor de Provincie Zuid-Holland: Jhr. Mr. D. T. Gevers van Endegeest M. A. F. 11. Hoffman Mr. J. M. Philipse; Jhr. P. II. Baron Taets van Atnerongen tot Natewisch D. Blankenheijm O. B. 't Hooft; Jhr. Mr. R. F. Baron Groeninx van Zoelen Voor de Provincie Noord-Holland. A. F. Insinger F. van der Oudermeiden Mr. C. Diemont H. van Beeck Vollenhoven J. Oorver Hooft; I). Borski. Voor de Provincie Zeeland: Mr. W. C. 11. de Jonge van Ellerneet Mr. C. van der Lek de Clercq. Voor de Provincie Utrecht: Jhr. Mr. J. C. Martens van Sevenhoven Mr. J. W. H. Bosch. Voor de Provincie Friesland: L. G. A, Graaf van Limburg Stirum; Mr. S. van Helderen Baron Rengers Jhr. G. R. G. van Swinderen. Voor de Provincie Overijssel: Mr. A. J. Vos de Wael; Mr. IV. 11. Cost Jordens; J. D. C. Baron van Heeekeren van Wassenaer. Voor de Provincie Groningen Mr. J. F. Freseman Viëtor; Mr. II. J. Engelkens. Voor de Provincie Drenthe Mr. W. J. Tonckens. Voor het Hertogdom Limburg L. Beerenbroek P. Reg out G. J. de Rijk. Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvoering dezes. 'sGravenhage, den 11. Januarij 1849. WILLEM. De Minister van Binnenlandsche Zaken, J. M. de Kemi'enaer. Wij WILLEM II, bij de gratie Gods. Koning der Neder landen, Prins van Oranje-Nassau Groot-Hertog van Luxem burg, enz., enz., enz. Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken van den 10. Januarij 1849. n°. 133, 2de afd.; Gelet op art. 1 van het voorloopig kiesreglement, Hebben goedgevonden en verstaanOnzen Minister van Binnenlandsche Zaken te magtigen om de leden der nieuwe Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal op te roepen tegen Dingsdag den dertienden Februarij aanstaande, ten einde alsdan de opening der nieuwe Kamer kunne plaats hebben. Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvoering dezes, waarvan afschrift zal worden ge zonden aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten- Generaal tot informatie, en hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 'sGravenhage, den 11. Januarij 1849. De Minister van Binnenlandsche Zaken

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1849 | | pagina 1