BURGERLIJKE STAND VAN AMERSFOORT. BURGERLIJKE STAND VAN RHENEN. BURGERLIJKE STAND VAN WIJK BIJ DUURSTEDE. olie en sulphas chiniui in den handel is gebragt, zoodat 1111. Apothekers en Drogisten opmerkzaam worden gemaakt, eerst na scheikundig gebleken onderzoek, zich van de echtheid of valsch- heid te overtuigen. Z. Exe. de Minister van Finantiën heeft aangekondigd, dat de rente-betaling op de volgens de wet van den 28slen April 1834 daargeslelde schatkislbillctenna de verschijndagen in 1819, op den in vorige jaren gebruikelijkcn voet zal plaats hebben; alsmede dat, voor zoo veel de allossing dier biljetten verlangd wordt, dezelve gedurende 1849, mede op de wijze waarop dit vroeger plaats vond kunnen opgezegd worden. Aan de gouverneurs der provinciën zijn inlichtingen en becijferingen aangevraagd omtrent de regeling van den census voor de voor te dragen kieswet naar aanleiding van art. 76 der grondwet. Dienaangaande schijnen nog zwarigheden te bestaan daar bij genoemd art. bepaald wordt, dat ieder kicsgcregtigdc in de directe belastingen zal moeten betalen ccnc som, die, overeenkomstig met de plaatselijke gesteldheid, doch niet beneden de som van ƒ20, noch boven de ƒ160 zal mogen zijn, onder welke de patentregten ook zouden begrepen wordenwaardoor de steden boven het platte land tot de kiesdistrikten behoorendezouden worden bevoorregtomdat in de eerste de meeste handel wordt gedreven, de meeste fabrijken bestaanen de meeste bedrijven worden uitgeoefend. Wijk bij Duurstede. Gedurende het Jaar 1848 hebben ter Rcquisitie van het openbaar Ministerie voor het Kantongeregt alhier, te regt gestaan 41 personen, als: 1». Ter zake van overtreding aan de Wet, op de Jagt en Visscherij8 2". Ter zake van overtreding aan de Algemeene Politie verordeningen (Strafwetboek) 17 3°. Ter zake van overtreding aan de speciale Politie verordening (bij de Wet)3 4°. Ter zake van overtreding aan Plaatselijke Politie verordeningen .12 waarvan 1 vrijgesproken6 bij verstek en 34 op tegenspraak in boeten en kosten zijn veroordeeld. 6AETA. Deze stad thans het verblijf van Paus Pius IXis gelegen in het Koningrijk Napels, in de Provincie Terra di Lavora, op een voorgebergte aan de Thyrrhenische Zee. Te midden van een woud van citroen- en oranje- boomen, ligt zij aan den voet van eene met smaakvolle villa's bedekte rotshoogte en spiegelt zich in de beval lige golf van Gaeta, die haar bespoelt. In haar voorko men draagt zij kenmerken van welvaart en bloei. Zij telt eene bevolking van ruim 12,000 zielen, en heeft eene schoone en geschikte haven, waarin men gestadig een mastbosch van grootere en kleinere schepen ziet. Aan die haven, het eerst versterkt door Alphonsus van Ar- ragon (1440) en door Karei F. vergroot, heeft Gaeta ook den naam te danken, haar toegewezen in de ge- schiedrollen der oorlogen. Ter regter zijde van den weg, die uit het lagere deel der stad, over breede ter rassen, zich naar de rotshoogte kronkelt, ontwaart men het kasteel, (il castello), een van die meesterstukken van Spaansche vestingbouwkunde, die steeds aller be wondering wekken, en waaronder ook Napels wordt geteld. Boven dit kasteel verheft zich een sierlijke toren de Rolandstoren genaamd, terwijl in het kasteel het graf van den in 1528 bij het innemen van Rome ge sneuvelden connelable Karei van Bourbon wordt gevon den. Meer links ziet men het Koninklijk slot, een gebouw uit de zeventiende eeuwversierd met zuilen en altaren en gelegen op den achtergrond van eenen fraaijenzacht opglooijenden tuin; in dat slot woont thans Plus de negende. Alvorens er zijn intrek te nemenvertoefde de Paus ongeveer twaalf uren in het Hotel del Giar- dinetto,» waar hij wachten moest, tot de kommandant van Gaetadie niet wist of hij den doorluchtigen gast moest opnemen of afwijzen, met den telegraaf bevelen uit Napels had ontvangen. Nog meer links, en lager af, ligt een klooster van den heiligen Franciscusen daar, waar de rotsen lijnregt opstijgen uit zee, eene tweede en kleinere citadel. Gaeta is zeer sterken heeft zich herhaalde malen met eere verdedigd; zoo als in 1702 tegen de Oos terijkers in 1734 tegen de Franschenen die van Sardinië, in 1806 tegen de Franschen en in 1815 op nieuw tegen de Oostenrijkers. Ook heeft de stad een bisschopszetelen de tegenwoordige bisschop staat bij de Italiaansche vrijheidsmannen in geen al te goeden reuk. Ziedaar in korte trekken de stad, binnen welks muren Pto Xono, nog zoo kortelings gevierd en bezongen, thans eene wijkplaats heeft gezocht tegen eene ondank bare bevolking, die, schoon voor het oogenblik hem miskennende en verguizende, hem later, en wclligt reeds na eenige weinige weken, weer feestelijk zal binnenhalen in de eeuwige stad, die, werd het Pause lijke hof eens voor goed van haar weggenomenin korte jaren reddeloos zou terugzinken in het niet waaruit Gregorius IX. haar reeds eenmaal weer heeft opgeheven, maar waarin zij dan met al haar geleenden luister voor altijd zou verdwijnen. Pr. Gr. C. Het lagchen beter geneesmiddel dan Ilolloway-pillcn of Cognac met Zout. Lach en gij zult lang leven! is een oud spreekwoord en Sterne zegt: telken reize zoo dikwijls een mensclx lacht, verlengt hij zijn leven. Lagchen is eene bijdrage voor de gezondheid, een prikkel voor den eetlust en een voortreffelijk bevorderingsmiddel voor de spijsvertering. Doctor iSydenham zeide, dat de aankomst van een hans worst weldadiger was voor de gezondheid van eene stad dan van twintig met geneesmiddelen bevrachte schepen dan een scheepslading doctors of apothekers en een beroemd geneesheer, schreef zijne patiënten, die aan verstoppingen leden letterlijk voor om naar de komedie te gaan, vooral nakluchten en blijspelen te bezoeken, en werken te lezen, zoo als van Abraham van Santa Clara, Fischart, Karei Julius WeberSterne, Hippel, Jean Paul, Rabelais, Smollet, Fokke Simonszn. en de Bedsermoenenzoo dikwijls hij eenen poppenkast op de straat had gezienhad zij zich acht dagen veel gezonder gevoelt. Boeren en groote Heeren. Sterne was gewoon te zeggen: De verstandigste wijze met boeken om te gaan, is die, dezelve te behandelen, gelijk de meeste menschen groote heeren behandelen namelijk hunne titels van buiten leeren en trotsch te zijn op hunne kennismakingmen wordt dan altijd voor geleerder aangezien, dan men werkelijk is. Van den 5. tot en met den 11. Januarij, zijn GEBOREN: 3 kinderen van het Mannelijk en 6 van het Vrouwelijk geslacht, te zamen 9. OVERLEDEN: 5. Jan. Johannes van den Uithoorn, 69 j. Weduwnaar van Geertruida Staal. Elbertus Venhorst, 2d. 8. Jan. Johannes Cornelis Boshuizen, 6 m. Willem Jacob Steinbuchruim 52 j., Echtgenoot van Bartha Julianc Johauna Jannette Walen. 9. Jan. Cornelia Slimmer, 42 j., Huisvrouw van Abraham van Wijland. Mijntje Heere, 46 j. 10. Jan. Willcroina Emond20 m. Geertruida Agatha Rijnori23 j. 11. Jan. Geertruida Vink7 m. ONDERTROUWD: Geene. GEHUWD: Geene. Van den 31. Dec. 1848 tot en met den 6. Januarij 1849zijn GEBOREN: 2 kinderen van het Mannelijk en 1 van het Vrouwelijk geslacht, te zamen 3. OVERLEDEN: Johannes Cornelis Maju, 62 j. Johanna Maria Meijer, 2 j. en 6 m. Bart Rense, 2 d. ONDERTROUWD: Geene. GEHUWD: Geene. Van den 1. tot en met den 8. Januarij 1849, zijn: GEBOREN: 1 kind van het mannelijk geslacht. OVERLEDEN: Cornelis Woudenberg. ONDERTROUWD: Geene. GEHUWD: Geene,

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1849 | | pagina 3