NIEUWS- AMERSFOORT,? R H E N E H ADVERTENTIE-BLAD WIJK BIJ DUURSTEDE. Dit Blad verschijnt geregeld om de 8 dagen, en wel des Dingsdagslegen ƒ3,60 per jaar.Advertenticn van 1-6 regels worden geplaatst tegen ƒ0,60; cike regel daarboven 10 Cents, behalve 0,35 Zegelregt hij elke plaatsing. Stukken ter plaatsing moeten ingezonden worden te Amersfoort hij den Uitgever, te IVijk bij Duurstede hij AV. F. STRAMROOD, te Rhenen bij GEBR. TAATS, Adres C. G. J. AVOLTERS, te Utrecht bij J. H. SIDDRE, en aan het Postkantoor te Amersfoort. PUBLICATIE. BURGEMEESTER en AVETHOUDERS der STAD AMERSFOORT Gezien eenc aanschrijving van Heercn Gedeputeerde Staten der Provincie Utrecht, in dato 16. Julij, 1844, Prorinciaalblad N°. 53). Herinneren de Ingezetenen, op uitdrukkelijk goedvinden van Zijne Majesteit, aan de bepalingen der AVet van 1. Maart, 1815, N°. 18, Staatsblad N°. 21) houdende voorschriften ter viering der dagen aan de openbare Christelijke Godsdienst toe gewijd; zijnde van den volgenden inhoud: Wij AV1LLEM rij de gratie GODS Prinse van Oranje-Nassaü Sodverein Vorst der Vercenigde Nederlanden, enz.enz., enz. Aan alle de genen die deze zullen zien ofhooren lezen, salut! doen te weten Als AVij in overweging genomen hebben de noodzakelijkheid om op liet voetspoor onzer godsdienstige Voorvaderen die daarop steeds den hoogsten prijs slelden, de pligtmatige viering van den dag des Hecren en andere dagen de openbare Christelijke Godsdienst toegewijd, door eenparige, voor de gehecle uitge strektheid der Vereenigde Nederlanden algemeen werkende maatregelen te verzekeren. Zoo is het, dat AATjden Raad van State gehoord en inct gemeen overleg der Statcn-Generaal dezer Landen, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk AVij goedvinden en verstaan bij deze: 1». Dat op Zondagen en op zoodanige godsdienstige Feestdagen als door de Kerkgenootschappen van de Christelijke gods dienst dezer Lande algemeen erkend en gevierd worden niet alleen gccne beroepsbezigheden zullen mogen verrigt worden, welke de godsdienst zouden kunnen storenmaar dat in het algemeen geene openbare arbeid zal mogen plaats hebben, dan ingeval van noodzakelijkheid, als wan neer de plaatselijke regering daartoe schriftelijke toestem ming zal geven. 2". Dat op deze dagen met uitzondering van geringe eetwaren geene koopwaren hoegenaamd op markten, straten, zullen mogen worden uitgestald of verkocht, en dat kooplieden en winkeliers hunne waren niet zullen mogen uitstallen noch met opene deuren verkoopen. 3°. Dat gedurende den tijd voor de openbare godsdienstoefe ning bestemd, de deuren der herbergen en andere plaatsen alwaar drank verkocht wordt, voor zoo verre dezelve binnen den besloten kring der gebouwen liggende zijnzullen gesloten zijn, en dat ook, gedurende dien zelfden tijd, gecnerhandc spelen, hetzij kolven, balslaan of dergelijke mogen plaats hebben. 4". Dat geene openbare vermakelijkheden, zoo als schouwburgen publieke danspartijenconcerten en harddraverijenop de Zondagen en algemcenc Feestdagen zullen gedoogd worden zullende het aan de Plaatselijke Besturen worden vrijge laten, hieromtrent ecne uitzondering toe te staan, mits niet dan na bet volkomen eindigen van alle godsdienst oefeningen. 5°. Dat de Plaatselijke policie zorg zal dragen, ten einde alle hinderlijke bewegingen en gerucht, in de nabijheid der gebouwen tot de openbare Eeredienst bestemd, en in het algemeen alles, wat dezelve zoude kunnen hinderlijk zijn, voor te komen of te doen ophouden. 6". Dat de overtredingen tegen de bepalingen van dit Besluit naar gelang van personen en omstandigheden, zullen ge straft worden met ecne boete van niet hooger dan vijf- en-lwinliy yuldcnsof met eenc gevangenis van niet langer dan drie dagen voor de overtreders, die buiten staat mogten zijn de boete te betalen. 7°. Dat, bij eene tweede overtreding, de boete of straf zal verdubbeld worden, en wijders alle de te koop gelegde of uitgestalde goederen verbeurd verklaard en de herbergen of andere publieke plaatsen voor ééne maand gesloten. En dat door deze algcnieene verordeningenalle daarmede niet overeenkomstige provinciale of plaatselijke reglementen en inrigtingen zullen worden gehouden voor vervallen. Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden gcïnsercerden dat een genoegzaam getal exemplaren gedrukt en aan de Staten in de onderscheidene Provinciën of Landschap pen, ingevolge art. 86 der Grondwet, ter uitvoering zal worden gezonden, met last om dezelve alomme te doen publiceren en afligerenen van de predikstoelen der onderscheidene Christelijke Kerkgenootschappen te doen allezen. Lasten en bevelen voorts dat Onze Ministeriële Departementen en andere Autoriteiten, Justieieren en Officieren, wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen hou den, zonder cenigc conniventic of dissimulatie. Gegeven in 's Gravenhage, den 1. Maart des jaars 1815, het Tweede van Onze Regering. geteekendAV I L L F. M. Ter ordonnantie van Zijne Koninklijke Hoogheid geteekendA. R. F A L C K. Burgemeester en AVcthoudcrs vertrouwendat de Ingezetenen dezer Stad en vrijheid, door eene stipte nakoming der boven staande bepalingenaan de heilzame bedoelingen van Zijne Majesteit zullen voldoen, en daardoor zullen medewerken tot bewaring van dien Godsdicnstigen zindoor welke ons Vaderland zich ten allen tijde heeft onderscheiden. Amersfoort, den 13. Januarij 1849. Burgemeester en AVcthoudcrs voorn., A. D. METHORST. Ter ordonnantie van dezelve A. G. AVIJERS. Welke Is toch de oorzaak der Armoede Wie, die bewogen is met het treurige lot onzer verarmde natuurgenootendoet zichvooral in dit koude jaargetijde niet dikwerf de vraagWelke is toch de oorzaak der armoede? ten einde de regie middelen te kunnen aanwendenom die oorzaak weg te nemen en alzoo de meer en meer veldwinnende armoede te verminderen. Het antwoord op deze hoogst- belangrijke vraag zal ongetwijfeld bij velen eenigzins verschillendoch in de hoofdzaak komt men door gaans hierop neder: gebrek aan werk is de oorzaak der Armoede. Oppervlakkig beschouwdheeft zulks in vele opzigten den schijn van waarheid; want niets is eenvoudiger te begrijpendan dat de mandie niet werkt, bezwaarlijk zich en zijn gezin het noodige zal kunnen verschaffen. Maar die waant, dat ge brek aan werk de grondoorzaak der veelvuldige armoede 1 m»B..vyy-5 (Semper idem).

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1849 | | pagina 1