N% 15. Dings (lag, 23. Jamiarij. 1819. ADYERTENTIE-BLAD AMERSFOORT, RIIENEN WIJK BIJ DUURSTEDE. NIEUWS- ex jsL. rac on» r«r EN (Semper idem). Dit Blad verschijnt geregeld om de 8 dagen, en wel des Dingsdagstegen ƒ3,80 per jaar.Advertenliën van 1-6 regels worden geplaatst tegen ƒ0,60; elke regel daarboven 10 Cents, behalve ƒ0,35 Zegelrcgt bij elke plaatsing. Stukken ter plaatsing moeten ingezonden worden te Amersfoort bij den Uitgever, te Wijk bij Duurstede bij AV. F. STItAMROOD te Rhenen bij GEUR. TAATS, Adres C. G. J. AVOLTERS, te Utrecht bij J. H. SIDDRE, en aan liet Postkantoor te Amersfoort. KEVAIIÜG EVIXG. BURGEMEESTER en AVETHOUDERS der STAD AMERSFOORT Gezien de aanschrijving van den Heer Staatsraad Gouverneur der Provincie Utrecht d. d. 27. Maart 1828 Provinciaalblad N°. 43). Herinneren bij deze de Ingezetenen dat zij, Eigenaars of Huurders zijndeverpligt zijn om vóór den vijftionden Februurij aanstaandede POPPEN en andere RUPSENNESTEN uit de BoomenHeggen en Doornebosschen te doen halenop de boete bij Art. 471, N°. 8 van bet Straf-wetboek vastgesteld, en om die Poppen of Rupsennesten dadelijk, op ccncn afstand van honderd vijf en negentig Ellen van de Huizen of Bosschen, te doen verbranden. AFordende de Ingezetenen wijders opmerkzaam gemaakt, dat met het midden van opgemelde maand Fcbruarij de opneming zal plaats hebben in hoeverre aan gedachte wettelijke bepaling is voldaan. Gedaan te Amersfoortden 17. Januarij 1849. Burgemeester en AA'clhouders voorn., A. D. METHORST. Ter ordonnantie van dezelve ,A. G. AVIJERS. Behalve in Limburg zijn alle benoemingen voor de Tweede Kamer der Sta ten-Generaal afgeloopen, en is die Kamer zamengesteld als volgt; Voor de Provincie Noord-Braband Mr. J. L. A. Luijben; Mr. J. B. Hengst Mr. J. A. Mutsaert C. Schijf er; J. B. Bots; I. F. van der Heijden Mr. L. D. Storm; Mr. F. J. Jespers; Mr. K. A. Meeussen. Yoor de Provincie Gelderland. Jhr. Mr. J. F. H. NedermeijerRidder van Rosenthal Mr. G. Groen van Prinsterer Mr. W. H. Hullerl Mr. J. P. P. Baron van Zuijlen van Nijevelt; Jhr. J. A. C. A. van Nispen van Sevenaer Mr. A. W. Engelen; Jhr. G. E. G. C. K. Hommer van Poldersveldt E. W. van Ham van Isselt. Voor de Provincie Zuid-Holland. Mr. J. R. Thorbecke Mr. G. TV. Verweij-Mejan; Mr. G. M. van der Linden; Mr. A. Boxman; Mr. J. L. Lotsij Jhr. W. Boreel van Hogelanden Mr. P. C. Schoneveld Mr. IV. IFintgens E. P. de Monchij A. van RijckevorselHzn.; Mr. K. A. Poortman Mr. W. Wijnaendts Mr. S. H. Anemaet. Voor de Provincie Noord-Holland Mr. M. 11. Godefroi Jhr. Mr. C. Backer Mr. F. A. van Hall; Mr. J. S. van Naamen; J. Heemskerk, Bzn.; Mr. W. H. van Voorst; S. A. de Moraas E. F. Scheltinga Winterberg Mr. W. J. C. van Hasselt; Mr. II. J. Smit. Voor de Provincie Zeeland; Mr. J. J. Slicker van Homburg Mr. G. A. Fokker; Ph. J. Bachiene; Mr. H. van Eck. Voor de Provincie Utrecht: Mr. J. K. Baron van Golstcin Mr. S. van Walchren E. C. V. van Hoorn. Voor de Provincie Friesland Mr. B. Albarda S. T. ter Bruggen Hugenholts Mr. N. van Tleloma; P. J. Costerus Mr. J. Hirks. Voor de Provincie Overijssel.- Mr. B. W. A. E. Baron Sloet tot Oldhuis Mr, A. J. Huymaer van Twist; Jhr. C. M. Storm van 's Gravesande Mr. H. Honker Curtius Mr. J. de Man. Voor de Provincie Groningen Mr. B. Wichers; G. Reinders Dr. R. Westenhoff J. F. Zijlker. Voor de Provincie Drenthe Mr. L. Graaf van Heiden Reinestein Mr. L. N. Graaf van Randwijck. Voor de Provincie Litnbnrg Mr. E. J, IIf B or ret; jjW J v M

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1849 | | pagina 1