HAKHOUT, BOEKVERKOOPING. Onderwijs. BURGERLIJKE STAND VAN RHENEN. BURGERLIJKE STAND VAN WIJK BIJ DUURSTEDE. BEURSPRIJZEN DER EFFECTEN. ADVERTENTIEN. YERKO OPING ifil ,A JYtE JR s O Sfs BURGEMEESTER EN WETHOUDERS DER STAD AMERSFOORTzullen publiek aan de meestbiedende VERKOOPEN: Te Amersfoort, bij W. J. VAN BOMMEL VAN VLOTEN. naai1 van Francina Bakker.14. Jan. Joanna Emond, 17 d. Jan netje de Goede, ruim 50 j., buisv. van Frederik van der Heij den. Hcndrika van Hamersveld, 58 j., Wed. van Jan. Elberse. Clara van Doorn, 59 jhuisvr. van Willem Steenbeek. 15. Jan. Willem van Keulen, 14. w. Jan Schelling-, 66 j. AVeduwen. van Jannetje Willemse. 16. Jan. Pctronella Bonzei, [62 j., Wed. van Gerardus Secgers. 20. Jan. Anthonia Christina Cochius, 10 m. 21. Jan. Dirkje Wels, 4 j. en 5 m. Roe lof van Niekerk, 24 u. ONDERTROUWD: Jacobus Wels, 33 j. en Johanna Wit hoos, 29 j. GEHUWD: Geene. Van den 1. Januarij tot en met den 31. December, 1848, zijn GEBORENvan bet Mannelijk geslacht 63 b b Vrouwelijk b 65 Totaal 128 Waaronder 3 dood geboren van het Mannelijk geslacht en 2 b b b b Vrouwelijk b Totaal 5 OVERLEDENvan het Mannelijk geslacht 47 b bb Vrouwelijk b 68 Totaal 115 GEHUWD: 20 paren. Van den 7. tot en met den 13. Januarij, 1849, zijn GEBOREN: 2 kinderen van het Mannelijk en 1 van het Vrouwelijk geslacht, te zamen 3. OVERLEDENJohannes van den Berg3 m. ONDERTROUWDGeene. GEHUWD: Geene. Van den 9. tot en met den 18. Jan. zijn GEBOREN: 3. OVERLEDEN: 3. ONDERTROUAVD Geene. GEHUWD: Geene. Marktberigt van Amersfoort 19. Jan., en Utrecht 20. Jan. (De Cursief gedrukte artikelen, als Tarweenz., zijn volgens de Utrechtsclie Markt genoteerd; van de overige, met gewone Romeinschc letter, als Boekweit enz., is de Amersfoortsche prijs gegeven.) Tarwe\an 6,50 tot 7,25. Rogge 4,55 tot 4,80. Garst van ƒ3,50 tot 4,00. Boekweit van ƒ4,60 tot ƒ5,00. Haver van f 2,50 tot 3,25. fftlte Boonen van 8,00 tot f 10.50. Groene Erwten van ƒ8,00 tot j 10,50. Graauwe Erwten en Capuc. van ƒ8,00 tot 11,00. Aardappelen van 1,50 tot 1,60. Boter 0,60 het Ned. pond. Kaas van 11,00 tot 15,00 de 100 pond. Eijercn 0,30 het dozijn. Rundvl. 50 c, Kalfsvl. 60 c. Schapcnvl. 40 tot 50 c. Varkensvl. 65 c. het Ned. pond, Marktberigt van Rhenen, 18. Januarij, 1848. Tarwe 6,00 tot 9,00. Rogge 4,50 tot 5,90. Boekweit f 4,60 tot ƒ4,75. Kroon Erwten f 8,50 tot 10,50. Zaturdag22. Jan. Nederland 21/, pCt. 493/0. 3 pCL 76'/». 4 pCt. 587/s. Spanje, Ardoin a 510 p. St. 10!S/„. Binnenl. 3 pCt. 20'/a. Rusland 5 pCt. 101'/».Ooslenr. Mctall. 5 pCt. 73'/». 2>/» pCt. 39. WATERSTAND. Aan de Grebbe Hoogte des dijks 22 voet R. 17. Januarij. Voormiddags 11 ure 20 v. 3 d. Namiddags 5 b 19 b b 9 B 18 B 8 s De rivier digt bezet met ijsdoch in beweging. 18. b Yoormiddags 6 ure 18 v. b 8 B 18 B Namiddags 3 b 18 b b 9 b 17 b 8'/, d. 19. b Voormiddags' 6 nre 17 v. 5d. b 9 B 17 b 5 B Namiddags 1b 17 b 5 b b 3 b 17 b 4 B De rivier zonder ijs. Officieel bcrigt van Krimpen en Vreeswijk 17. Januarij. Het ijs aan beide plaatsen vastzittende, het water sterk wassende. 18. b Het ijs los en drijvende. Officieel berigt van Keulen 16. Januarij. Hoogte 16 v. ld., in 24 uren gewassen 4 v. 11 d. 17. B b 23b10B,B24B B 7 B 9 B Ondertrouwd: H. LEINWEBER, van Amersfoort, scherpenzeel en 19 Januarij 1849. W. G. VAN HUIGENBOSCH. (48) (49) De verkoop bij executie, den 18. Januarij 1.1. op Kokjes-Boomgaard gehouden, is in de beste order afgeloopen; de bloemvaas is door den eigenaar in gekocht voor f 25,waaruit het BRAND-, KLEPPER- en LANTAARNGELDEN ZOO VOORTS, benevens de onkosten konden bestreden worden. Het beschaafde publiek wordt hiermede dank betuigd voor deszelfs eervol gedrag, aan den dag gelegd door niet bij den verkoop te verschijnen, waardoor hetzelve den bewoner en eigenaar op eene aangename wijze des- zelfs sympathie heeft doen gevoelendaar het overtuigd schijnt te zijndat hier geene onwilligheid van betalen bestaat, maar alléén een billijk en standvastig aanhou den op eene geringe verbetering ten behoeve dergenen die buiten de poorten in de onmiddelijke nabijheid der Stad wonen en verpligt zijn lasten te betalen, waarvoor zij echter zeer stiefmoederlijk behandeld worden. (50) van door de (OP DAG, 24. Junij 1849). Het Bosch genaamd J1ET VLEESC1IBOSCH. Beginnende met N°. 1 aan den Naarder Straatweg, en eindigende met N°. 10, nagenoeg aan den Vlas akker Weg. Het Bosch genaamd J1ET PALM AC KERSBOSCH. In het Bosch N°. 11 en 12, in de Duinen N°. 13. (De SPARREN daarbij niet begrepen). Het Bosch genaamd DE VIER AKKERS. Beginnende N°. 14 aan den Vlasakker Weg, en ein digende met N°. 19, aan den ouden Soestder Weg. 55= Die daarin gading hebben komen op Maan dag den 39. Januarij 1819des voormid dags ten 11 ure, op het Stadhuis te Amersfoort. ZEGT HET VOORT! (51) In den loop der Maand Februarij e. k., den datum nader te bepalenzullen de Boekverkoopers GEBR. TAATS, te Amersfoorteene Publieke Veiling houden; diegenen, welke BOEK- of PLAAT WERKEN hierbij wenschen te voegenworden verzocht dezelve uiterlijk vóór den laatslen dezer, Franco aan hun adres in te zenden. (52) Bij den Boekverkooper J. H. S1DDRÉ, te Utrecht, is van de Pers gekomen EENE TRAGISCHE BALLADE, door DAMOCLES. Prijs 20 Ct, (53) Tot het geven van privaat-onderwijs in de LATIJNSCHE en GRIEKSCHE TALEN, beveelt de Ondergeteekende zich den belanghebbenden min zaam aan. Amersfoort, 1849. M. J. van OVEN. correspondentie. Om plaatsgebrek moeten de Buitenlandsche Berigten tot een volgend Nummer blijven liggen.

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1849 | | pagina 4