16. Dingsdag30. Januarij 1849. Dit Blad verschijnt geregeld om dc 8 dagen, en «cl des Dinysdugstegen 3,GO per jaar.Advertenticn van 1-6 regels worden geplaatst tegen 0,60; elke regel daarboven 10 Cents, behalve 0,35 Zegelregt bij elke plaatsing. Stukken ter plaatsing moeten ingezonden worden te Amersfoort bij den Uilgever, te Wijk bij Duurstede bij W. F. STRAMR.OOD te Bhenen bij GEBlt. TAATS, Adres C. G. J. WOUTERS, te Utrecht bij J. II. S1DDRE, en aan het Postkantoor te Amersfoort. ISuitcuï.Twböcïtc JscHijtcu. Dultschland. Men spreekt te Hamburg van een reusach tig plan, dat in niets minder bestaat, dan de verbinding der Oost- en Noordzeevan Kiel af tot aan den mond der Elbe. Zonder eene zoodanige verbinding der twee zeeënonafhankelijk van die waterwegenwelke zich in de magt van vreemden bevinden, dc Sond en de groote en kleine Belt, kan eene Duitsche zeemagt zich niet naar behooren ontwikkelen. Dc cen trale magt heeft voor ecnige maanden kapitein MoringAfge vaardigde bij de nationale Vergadering, tot bet doen van een onderzoek, naar dc bedoelde plaats gezonden, die zich met ijver en bekwaamheid van die taak heeft gekweten. Het voorloopig onderzoek heeft tot resultaat gehad, dat het terrein weinig zwarigheden aanbiedt in een vlak land, dat zich nergens veel boven dc oppervlakte der zee verheft. Het voorstel, om dit werk te laten ondernemen door dc rijkstroependie zich waar schijnlijk in de lente in groot aantal in de Hertogdommen zullen bevindenbeveelt zich zeer aan. Kiel is eene have van belang; wanneer Duitschland dan van dit punt af beide oevers der Elbe beheersebt volgens eene gemaakte berekening zou men Cuxhaven met eene uitgaaf van 5 millioen th. tot eene oorlogshaven van den eersten rang kunnen maken dan kan het te aller tijd over zijne geheele magt in de Oost- en Noordzee beschikken. De uilslag der verkiezingen is voor een groot gedeelte der stad Berlijn bekend. De democratische kiezers hebben de meer derheid het zijn meestal jonge geneeshceren zonder praktijk jonge regtsgeleerden zonder ambt of processen schrijvers zonder brood enz. Dc kiezers der behoudende partij behooren tot de klasse der ambtenaren en gegoede burgers. Ook te KeulenBonn Coblentz, Elberfeld en Kleef heeft de democratische partij ge zegevierd. Ten bewijze dat de Regtstreeksche Verkiezingen gevaarlijk werken, blijkt, dat te Berlijn een man bij het vernemen zijner nederlaag, gek is geworden: te huis gekomen nam bij zijn kind op wierp het een venster uit en sprong het achterna. In eene der laatste vergaderingen van democraten te Ber lijn ontdekten zij eenen vreemdeling in hun midden. Gegrepen bekende deze dat bij een politie-agent was hierop werd de ongelukkige mishandeld waarover men thans de daders vervolgt. Frankrijk. In de zitting van de Nationale Vergadering van 20. Jan. werd tot de benoeming van den Vice-President der Pepubliek overgegaan695 leden namen deel aan de stem ming; de Heer Boulay bekwam 417, de Heer Vivien 277 en de Heer Baraguay d' IliUiers 1 stem. Daar dc Heer Boulay dus de volstrekte meerderheid der stemmen op zich had vereenigd werd deze door den Voorzitter tot Vice-President der Republiek geproclameerd, welke betrekking hij tot den tweeden Zondag in de maand Mei van het jaar 1852 zal bekleeden. De Voor zitter verzocht nu den Vice-President het spreekgestoelte te beklimmen en den eed af te leggenwaarop bij het volgend formulier lasIn tegenwoordigheid van God en het Franscbe Volkzweer ik trouw aan dc ééne en ondeelbare Democratische Republiek en aan dc Constitutie. De Heer Boulay antwoordde hierop met eene krachtige slem: «Dat zweer ik!» Vervolgens gaf bij nog met ecnige woorden te kennendat hij liever deze betrekking had opgedragen gezien aan een der twee andere kandidaten, dewijl bij die eer niet waardig was: nu de keus eenmaal op hem gevallen was, zou bij zich echter die eer zoeken waardig te maken door zijne gehechtheid aan de Re publiek, door trouw aan den afgelegden eed, welken hij zou weten te houden, en door eerbied voor de Nationale Vergadering welke zoo vele diensten aan het Land bewezenhet voor rege ringloosheid heeft bewaarden regt heeft roemrijk te eindigen zoo als zij leefde, en meesteres van haar zelve.» Dit ant woord werd algemeen toegejuicht. Het gerucht wint al meer en rneer velddat dc te Toulon zoo ijlings uitgeruste expeditieinderdaad naar Civita Vecchia bestemd is. De te Parijs met verlof aanwezige officieren hebben last gekregen, zich gereed te houden, ten einde op het eerste bevel te kunnen vertrekken. Te Parijs schept men dagelijks nieuwe voorstellen voor belastingen. Zoo heeft men eerie nieuwe belasting willen heffen op orders welke de Commissionairs in publieke fondsen of Makelaars van producten voor hunne patronen uitvoeren. Ook n. b. op het rooken en snuiven waarvoor fr. 5.zou moeten betaald worden en naar berekening' van den voorsteller 40 mil- lioenen zou opbrengen. Dit en vele andere voorstellen zijn echter verworpen. Vele lieden betreuren het gemis van het krachtig bestuur van den Generaal Cavaignacdie bijna steeds eenstemmig was met de groote meerderheid der Nationale Vergaderingdaaren tegen is het tegenwoordig Ministerie zwak en onzekeris in tweespalt met den President der Republiek en bijna steeds met de Nationale Vergadering. IBelgïë. Er zijn te Brussel groote bezuinigingen gemaakt in het beheer der financiën, door de vereenvoudiging der administratie als een gevolg van de vermindering der onderdeelen van het Bestuur. De tractementen der hoogere Ambtenaren zijn vermin derd die der mindere vermeerderd. EtaSSë. Spanje wil Z. H. den Paus met geweld van wapenen weder op den troon herstellen. Dc Paus wil het inter dict over den Kerkelijken Staat uitspreken. Gedurende den tijd van het interdict moeten alle kerken gesloten zijnen mag er gecne Godsdienstige handeling plaats hebben. De Nederlandsehe regering heeft haren gezant bij den Paus- selijken Stoel den Baron de Liedekerkegelast zich niet van den persoon van den Paus te verwijderen en met het revolu tionaire ministerie te Rome in geener^f*aanralcing^ te komen. De interventie in den Kerkelijken jStaat gpi. dpag eert^Spaansch eskader begonnen worden. i/k. 'fy? Tc Milaan moet op nieuw eene zper vijandelijke stemming legen de Oostenrijkers bestaan. 7 Jt- Dc Pastoors die het laatste protest V3u - den Paite Rome V'

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1849 | | pagina 1