Dingsdag6. February. NIEUWS- ADVERTENTIE-BLAD AMERSFOORT, RII E N E N WIJK BIJ DUURSTEDE. ftuitcuUubscbc Bcrtytcu. R°. 17. 1819 EN DER IJLUrTTOW1 (Semper idem). Dit Blad verschijnt geregeld om de 8 dagen, en wel des Dint/sdagstegen ƒ3,60 per jaar.Advertontiën van 1-6 regels worden geplaatst tegen ƒ0,60; elke regel daarboven 10 Cents, behalve 0,35 Zegclregt bij elke plaatsing. Stukken ter plaatsing moeten ingezonden worden te Amersfoort bij den Uitgever, te Wijk bij Duurstede bij IV. F. STRAMROOD te Rhenen bij GEUR. TAATS, Adres C. G. J. WOLTERS, te Utrecht bij J. II. S1DDRE, en aan het Postkantoor te Amersjoort. Dllltscliland. Te Weenen heeft op den 25. Jan. zulk «en verschrikkclijkcn storm gewoedals men zich bij menschcn heugen niet herinnert. Niet alleen dat ccne aanzienlijke schade aan daken, schoorsteenen en vensters is aangcrigt, maar ver schillende personen hebben daardoor ook het leven verloren die door nederstortende muren of schoorsteenen verpletterd of in den Donau geworpen zijn. Even als vroeger Radetzky tot Hertog van Custozza en Windischyriitz tot Hertog van Friedland benoemd is, zoo is thans ook de Banus Jellachich lot Hertog van Syrmië benoemd. Prins Ifindischgralz is ziek en bevindt zich op zijn kasteel Schönbrum. De Keizerlijken hebben de Hongaarsche vesting Leopoldstad stormerhand ingenomen. frankrijk. Er heerscht te Parijs cenc groote gisting den 29. Jan.des morgens, werd in alle wijken der stad appel geslagen zonder dat men wist waaromde Nationale Garden toonden dan ook weinig belangstelling en de meeste compagniën bleven onvoltallig. Ten 10 ure werden er detachementen infan terie en kavallcrie op de Place la Concorde gestationeerd. Hier en daar merkte men zamenscholingen op. Ten een uur steeg de President der Republiek te paard begeleid door een klein detachement Dragonders. Hij werd op verschillende wijze ontvangen. Men riep beurtelings: Leve de Keizer! Leve de Republiek! «Weg met het Ministerie!» zelfs: «Leve Lodewijk Philips! Op de Place la Concorde riep een jong mensch Leve de demonslrasche republiek «leve de Amnestie!» waarop, naar men zegt, de President de amnestie beloofd heeft; de Natio nale Gardes, die de orde wilde handhaven werden terug ge dreven. Er is eene proclamatie aangeplakt, inhoudende: dat de regeringloosheid het hoofd weder opsteektmaar dat het Gouvernement zal weten weerstand te bieden. Zaturdagmorgen 27. Jan. tusschen 7 en 8 ure be merkten ecnige lieden een zwart voorwerpdat in de Seine dreef. Met moeite hragt men het aan wal. Het was een zwart wollen rok, die bij de opening het ijselijk verminkte lijk inhield eener vrouw uit de middelklasse35 jaar oudwier dood blijkbaar het gevolg eener misdaad is. Armen en boenen schijnen nadat de ongelukkige geworgd was door een hakmes van het ligchaam te zijn gescheiden. Den dag van den 31. Jan. ging in de meest volmaakte kalmte voorbij op de ontwikkeling van militaire raagt is een dag van stilte gevolgd die zich alleen door het binnenrukken van eenigc bataillons troepen tot versterking van het garnizoen kenmerkt. Er heerscht eene vijandige gezindheid tusschen de Nationale Garde en het Bewind der Piepubliek. Zoo men wil heeft men eene zamenzwering ontdekt van welke het doel was brand te stichtende bank en de openbare kassen te plunderen de aanzienlijken te vermoorden. De geheime Genootschappen wilden de ontevredene Garden tot zich trekken doch door de krachtdadige maatregelen van het Bestuur is alles verijdeld. Van het hoogste belang in de tegenwoordige omstandighe den is het volgende artikeldat alle dagbladen lieden hebben opgenomen op officieel verzoek. Dit artikel luidt als volgt De Ministerraad is heden op het Elyscc National bijeengeko men. Nadat de Ministers den President der Republiek de inci denten hadden medegedeeld, van de zitting van gisteren, heeft deze verklaard dat er geene reden bestond om van staatkunde te veranderenen dat het Kabinet op zijn vasten en volharderden steun rekenen kan. Thans is het gehccle plan ter omverwerping der rust der maatschappij te Parijs ontdekt; men heeft meer dan 200 per sonen, wapenen amunitie, roode vaandels en andere documenten ontdekt; men heeft een programma gevonden, waarbij de zamenzweerders hunne helsche plannen ontwikkelen. België. Op de spoorwegen van Antwerpen naar Luik is een Machinist door het stooten van twee treinen gedood, en op den weg tusschen Dolhain en Hcrbsthal een vierjarig zoontje van een wachter letterlijk doorgesneden door dat hij hel kind niet schielijk genoeg van den weg nam. De stad Gent is den 30. Jan. door eene ijselijke ramp getroffen. J.i. Woensdag hoorde men eene zware ontploffing in de rigting van wijk St. Picter glasruiten en vensterramen van verschillende huizen sprongen en braken vaneen. De geschutkclder in het bastion n°. 5 der citadel was gesprongen en met zulk een geweld dat de stukken muurwerk in de stad tot op de daken geslingerd werden. Er zijn negen Artilleristen gewondde Con ducteur der Artillerie, Bernarddie letterlijk verscheurd is, is nog niet terug gevonden. Het kruidmagazijn is behouden gebleven. Een bedrieger heeft te Antwerpen eenigeligtgeloovige en eenvoudige mcnschen opgcligtdoor middel van adreskaarten in den vorm van bankbriefjes in plaats van duizend francs stond er duizend franjes op. Italië. Uit Gaëta wordt geschreven dat de Paus met den Keizer van Rusland in onderhandeling zou staanbetreffende het sluiten eener aanzienlijke geldleening. Met iederen dag verwacht men het uitbarsten der vijan delijkheden tusschen Oostenrijk en Italië. Het legercorps van Graaf Nugent35,000 man sterk, heeft bevel gekregen om naar Italië op marsch te gaan. In Opper-Italië is de haat legen Oostenrijk heviger dan ooit. De Paus had twee krachtige middelen tot zijne dienst om de bevolkingop den weg der revolutie voorthollendelot bedaren te brengen de excommunicatie en de interdectie. De eerste treft personen de andere het gehcele land. De excom municatie ontzegt de geestelijke regten, waarop de R.-Katholieke Christenen aanspraak hebben de interdictie schorst de dienst waardoor die regten aan het volk worden uitgedeeld. De excom municatie treft alleen den schuldige, berooft hem van zijne godsdienstige voorregtendoet hem alleen staan de interdictie straft de geheele bevolking het land zelf. Pius LY.\heeft daarom de bul van interdictie nog niet'willen uitvaardigen-. Hij koos tot kastijding de excommunicatie, op den 1. Januari) te Gaëta uitgevaardigd, en in den naeht van den 5. op den G, dezer hier ontvangen. i

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1849 | | pagina 1