JN°. 18. Dings dag13. Febru.arij. 1819. NIEUWS- ADYERTENTIE-BLAD AMERSFOORT, RHENEN WIJK BIJ DUURSTEDE. Buitcttlaubscltc Bcrtgtcti. EN DER EN (Semper idem). Dit Blad verschijnt geregeld om de 8 dagen, en wel des Dingsdagslegen f 3,00 per jaar. Advertenticn van 1-6 regels worden geplaatst tegen ƒ0,60; cike regel daarboven 10 Cents, behalve 0,35 Zegelregt bij elke plaatsing. Stukken ter plaatsing moeten ingezonden worden te Amersfoort bij den Uitgever, te Wijk bij Duurstede bij AV. F. STOA AI ROOD te Rhenen bij GEBR. TAATS, Adres C. G. J. AVOLTERS, te Utrecht bij J. II. SIDDRE, en aan het Postkantoor te Amersfoort. Duftscliland. Om de gruwelen van den burgerkrijg in Zevenbergen zoo veel mogelijk paal en perk te stellenis men op den wonderlijken inval gekomen, om te beproeven, of men de woeste Szekler-stammen niet door vertoogen tot zedelijke overtuiging van hun onregt zal kunnen brengen. Daartoe heeft men uit al de in staat van beleg gestelde distriktcn twee bejaarde mannen naar Kroonstad ontbodenten einde daar met hen in onderhandeling te treden, hen, zoo mogelijk, een beter inzigt in den waren toestand van zaken te gevenen hun te doen begrijpen, dat alle tegenstand thans nog slechts tot nutteloos bloedvergieten kan leiden. Door dezen waarlijk humanen maat' regel hoopt men op de wilde, opgewondene stammen gunstig tc werken en vooral de Kossutsche huzarentot nu toe gewoon aan het bandelooze leven te veldetot het neerleggen der wapens te bewegen. De uitslag der verkiezingen in Pruisen moet bekommering wekken. Tot kiezers voor de Tweede Kamer werden bijna uit sluitend democraten voor de Eerste bijna overal aristocraten en hooge beambten gekozen. In de Tellaucr-Kreitz behoort de Koning zelf tot de gekozenen voor de laatste. Mag men berigten uit Berlijn geloovendan bestaat nu reeds lusscben de beide par tijen dc grootste verbittering, zoodat in vele familicn daardoor de treurigste tweespalt heerscht en vaders en zonen, broeders en broeders niet zelden elkander als vijanden beschouwen en behandelen. Algemeen schijnt men dan ook een conflict voor onvermijdelijk te houdenen zoo laat het zich dan maar al te zeer aanzien, dat ook Pruisen nog veel zal moeten beleven, alvorens weêr tot rust te geraken. Engeland en Frankrijk hebben van Oostenrijk en Sardinië geëischt, dat zij de vijandelijkheden niet zullen hervattenvoor den alloop der Conferenlicn te Brussel. De Senaat van Hamburg heeft op den 6. Februarij de grondregten der Israëlieten gelijk gesteld met niet-Luthersche Christenen. Frankrijk. Dezer dagen is de vermaarde Vidocq gearres teerd ten zijnen huize, in de Straat Louis. Hij had zich inden loop der vorige maand in geestelijk gewaad en onder den naain van Abt Grimouar, Pastoor van Villedieu bij Chatenarouxvervoegd bij Mejufvrouw Ldie in briefwisseling staat met den Hertog de Valencay. Hij gaf voor door den Hertog belast te zijn met het overbrengen van eencn brief aan die Dame, waarin de Her tog haar verzocht den Abt alle brieven te overhandigen, die hij haar geschreven had, en als belooning voor die inschikke lijkheid drie bankbillettenieder van duizend francs aan te nemen. De koop werd des avonds bij een zaakwaarnemer geslo ten. Maar de Hertog kreeg kennis van dit voorval en diende eene aanklagt in. Dc brief door Vidocq achtergelaten bragt de Politie op het spoor van den dader. Een zeker Bourgeois had dezelve geschreven. Eindelijk bleek dat BourgeoisAbt Grimoux en Vidocq in cenen persoon vereenigd waren. Dc Heer Leon Foucher Minister van Binnenlandsche Zaken is dc man aan wiens beleid en moed men het verijdelen van de samenzwering in den nacht van 28. op 29. Jan. te dankcu heeft. In eenen particulieren brief uit Parijs, medegedeeld door Duitschc Dagbladen en geschreven den 25. Jan.wordt beweerd, dat de President der Republiek de meeste mocijclijkheden in dc Buitenlandsche politiek zal vinden. Men weet, dat de Fransche natie zich slechts vergenoegde met dc stelling, haar door Louis Philippe gegeven tegen over de magten van Europa; dat juist zijne rekkelijke staatkunde den Burgerkoning in het verderf heeft gestort. Dat wisten ook de mannen van het Voorloopig Bewind en van daar hun heroemd Manifest. Het Fransche volk wil den oorlog, en zoo ook het leger; het eerste, om uit zijne pijnlijke positie, het andere, om lot roem en geluk te geraken, doch beide ook uit syinpalie voor de om hunne vrijheid kam pende volken. Beide meenden dan ook, toen zij cenen Bonaparte tot President verkozen, aan Frankrijk een krijgshaftig, ja, oorlogzuchtig opperhoofd te schenken, er, werden in die meening nog versterkt door geruchten van ijverige wapeningen van de zijde der Duitsche Vorsten. Thans zien zij zich in hunne ver wachting te leur gesteld, en zullen zich stellig wreken op Lo- dewijk Napoleon, dien zij een verwijt maken van den vrede, welke nog steeds tegen hunnen wil en wenschcn blijft voort duren- De Prins schijnt, naar het voorbeeld van zijn' oom, nog aan het oude a verdeel en heerschte hangenen met de zijnen maar volstrekt niet tc kunnen begrijpenhoe een Fransch- man zich ooit voor de eenheid van eenig land ter wereld zou kunnen verklaren, en toch moest Frankrijk zich het vereenigd Duitschland te vriend makenen dat kan het slechts door krijg te voeren tegen het monarchale beginselwant wanneer dc Duitsche eenheid eene monarchale wordt, dan zal zij zich met haar gansche gewigt op Frankrijk kunnen storten. Doeh al wilde Napoleon den oorlog, hoe het aan te vatten? Tegen over het volk en het leger staan de goedbezitters, die voor alles den vrede willen, en dan nog de naauwe verbin tenissen, welke men zegt, dat de Prins met den Keizer van Rusland heeft; en schoon deze laatste ingebeeld zijn, is toch de ijver, waarmede de Prins zich er op beroemde, een bewijs, dat hij nimmer een prbpaganda-krijg zal wcnschen te beginnen en zonder dezen zal hij zeker vallenDe Orleannistcn wachten slechts tot hij gevallen is; eene niet zeer zware proef voor hun geduld! Zelfs werkt hij er zijn best toe incè. Ilij komt tc huis op een lijd, waarop hij misschien zou mogen uitgaan. Toen hij zich kortelings in de opera in de voormalige Koninklijke loge bevondhield hij eene correspondentie door gebaren met eene niet al tc respectabele dame. De Directrice van een huis waar zeer hoog gespeeld vtprift, beroemde zich voor w^idi^ii dagen, dat zij den vorigen avond met een bezoek van d^n^re- sident vereerd werd. Dat zijp, ala men ïètVwil, oiibeduidende zwakheden, maar zij wordej) d otfr •sjp'Qijv'opgt^OgcnKortom, Thiers zou reeds gezegd hebben: «Hoe kon jAe mij laken- ver- s leidenom mij met dien Bonaparte^mztBiXdCen Grd Ct.

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1849 | | pagina 1