K°. 19. 1819. NIEUWS- ADVERTENTIE-BLAD AMERSFOORT, RHENEN WIJK BIJ DUURSTEDE. Ijuitcnl.vnbscïtc BcHgtctt. rar? t Dingsdag20. February. EN DEE jsl. iwrac mm iw EN (Semper idem). Dit Blad verschijnt geregeld om de 8 dagen, en wel des Dinysdagstegen ƒ3,60 per jaar.Advertentiën var- 1-6 regels worden geplaatst tegen ƒ0,60; elke regel daarboven 10 Cents, behalve 0,35 Zegelregt bij-elke plaatsing. Stukken ter plaatsing moeten ingezonden worden te Amersfoort bij den Uitgever, te Wijk bij Duurstede bij W. F. STRAMROOD te Rhenen bij GEBR. TAATS, Adres C. G. J. WOLTERS, te Utrecht bij J. H. SIDDRE, en aan het Postkantoor te Amersfoort. Duitschland. Het dagblad van Pestli verhaalt, dat toen in het gevecht bij Tzegled op 25. Jan. de batterij N°. 5 van de brigade Vettinger, haar vuur staakte, een gemeen soldaat van den trein, met eene vaste stem zeide: Nu is bet genoeg, help mij van het paard. Op de vraag waaromgaf bij ten ant woord, dat de voet hem afgeschoten was. En waarlijk de kogel had hem het been beneden de knie weggenomen. Men schrijft uit Weenen van den 5. dezer: Onze gezigt- einder begint, in plaats van op te klaren, met eiken dag meer te verduisteren. Uit Italië wordt van uur tot uur de lijding van het hervatten der vijandelijkheden verwacht, en, volgens brieven uit Hongarije, schijnt de strijd daar verre van geëin digd, maar laat het zich veeleer aanzien, dat de Magyaren, die men reeds zoo goed als bedwongen waande, hunne nog vrij belangrijke strijdkrachten bijeen trekken, om ziel) des te krachtdadiger te verdedigen. Aan hun hoofd bevindt zich thans de reeds uit de Poolsche omwenteling bekende Generaal De>n- binskyen schoon dan de legerbcrigten slechts van triomfen verhalen staat het niettemin te vrcezendat, wanneer de Ma gyaren aangevoerd worden door bekwame mannenOostenrijk gesteld het tevens naar eene andere zijde groote krachten zou moeten ontwikkelenin hagchelijke omstandigheden zal geraken. Hier in Weenen neemt de verbittering met eiken dag toe, en niet bloot in de geringere standen, maar ook in de meest be schaafde kringen. De schuld daarvan ligt niet bij het militair bestuurdat bloot consequent gebruik maakt van de aan het zelve verleende magt, maar moet gezocht worden in het minis terie, dat, in plaats van, toen de omwenteling met geweld van wapenen ouderdrukt waseene vergevende en verzoenende politiek te gebruikendoor zijne harde maatregelen den grond heeft gelegd lot eene nieuwe revolutie, die wij reeds gave God, dat wij ijdcle gezigten zagen! als een dreigend spook ons zien naderen. Hebben de Ministers de beloften van hun programma vervuld, of daarmede zelfs een begin gemaakt? Zoo vragen de Rijksdag, het volken zelfs de mannenr van den gematigden vooruitgang. De kleingeestige aanhangers der Mi nisters beantwoorden die vraag met ja, doch geheel anders luidt het antwoord der openbare meening, en zulks trots kanonnen en bajonetten. Eenige dagen geleden vond men op een morgen op de hoeken van sommige straten een blad aangeplakt, waarop de Gouverneur Welden in het platte volksdialckt wordt aangemaand op zijne hoede te wezendaar er nog lantaarnpalen zijn. Men herinnert hem aan Latour en sluit met de aanmerking, dat de eerste Maart niet ver meer af is. a Alter Weldensei nicht zu keek a Es giebl noch mchre Laternenstöck a Mit Dein' Pulver und Blei Ist's bald vorbei «Denk' an Latourdenk' an die Lanterne, Der erste Marz ist nicht mehr feme, v Twee dagen geleden werd een soldaat, die vreedzaam naar zijne kazerne terugkeerde, door een pistoolschot in de knie getroffen. Men moest den man het been afzettenten gevolge waarvan hij den volgenden dag overleed. Er moet, zoo men zegt, een komplot bestaan, dat zich ten doel slelt, om iedere teregtstelling door het vermoorden van een soldaat te wreken. Te Frankfort verheugd men zich over dc opheffing der speelbankenonlangs hebben er nog twee zelfmoorden plaats gehad te Hamburg, ten gevolge van ondergane verliezen in het spel. Dc een was een aanzienlijk Franschman de ander een Duitscher die den laatsten penning verloren hadden. Onze bladen bevatten de nota van het Oostcnrijksche Gouvernement aan het centraal bestuur, betreffende de zaak der constitutie. De hoofdinhoud van dit merkwaardig stuk komt hierop neder: 1°. Het vormen van het céne Duitscbland schijnt het Oos- tcnrijksch kabinet noch uitvoerbaar toe, wat Oostenrijk aan gaat, noch wenschelijk ten opzigte van Duitschland zelf. Het kan niet gedoogendat het de banden zou zien verbreken, die tusschen de verschillende deelen der Oostenrijksche Monarchie bestaannoch dat er inbreuk zou worden gemaakt op den Duitschcn Bond, die een der voornaamste bestauddeelen is der Europcsche traktaten. 2°. De ware eenheid van Duitschland kan niet worden daar- gesteld, dan met medewerking van Oostenrijk cn Pruisen. Men heeft zich met dit doel naar Berlijn gewend, doch heeft zich niet ten volle met die Mogendheid kunnen verslaan. Het Oos- tenrijksch kabinet wendt zich gevolgclijk, wat hem alleen betreft, tot de Nationale Vergadering met het doel van met haar tot eene eindschikking te geraken. 3°. Oostenrijk wil een werkzaam deel nemen in de weder geboorte van Duitschland, die men moet verwezenlijken door eene onderlinge verstandhouding tusschen de vorsten en de volkenen volgens de meening van het Oostcnrijksche Kabinet is de eerste voorwaarde ter bereiking van dat doel eene naauwere aaneensluiting der verschillende Duitsche volksstammen. 4°. Z. M. de Keizer en zijn gouvernement verklaren plegtig dat zij zich niet zullen onderwerpen aan een centraal bestuur, dat aan een anderen Duitschcn Vorst zou worden opgedragen. Het algemeen stemregt heeft te Maagdenburg eene ellende te meer in het maatschappelijk leven gebragt. De conservatieve partij wil zich verbinden, om alleen zulke bandwerkers, koop lieden, winkeliers, bakkers, enz. enz. te begunstigen, die hare mcening zijn toegedaan. Spoedig zal men dus aldaar uithang borden zien met het opschrift: A. B. monurchual-consti- tulionneel kleermaker: of V. Wreaclionnairtot de partij turn ton Unruh-Pax behoorende schoenmakerof vrouw Kconservatieve vroedvrouw. In het Groothertogdom Posen begint het weder onrustig te worden. Men wil, 'dat deze onlusten in verband staan met. de laatste woelingen in Frankrijk. Men vreest te Frankfort dat Je o/orbrenglng van Strure. en Blind naar Freiburg aaoleiding, *tqt Üteuw'ic onlusten zap -

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1849 | | pagina 1