i milllllTll 1 1IIÜIÏ. N°. 20. Dings flag f 27. February. 1849, NIEUWS- ADVERTENTIE-BLAD AMERSFOORT, RÏÏENEN WIJK BIJ DUURSTEDE. ISuitcnlAubsicftc Bcrigtcti. EN der .A.3»nroiiir Elf Semper idem). Dit Blad Stukken ter te Khenen bij Dalischland. Het is thans zeker, dat Weenen vier grootc kasteelen zal erlangenwelke zóó gebouwd moeten wordendat hunne kanonnen de gehcele Stad beliecrschcn. Een dezer forten namelijk het grootste, zal op den Laderbcrg geplaatst worden; in zijne bomvrije gewelven zal men uitgestrekte wapenmagazijnen aanleggen, daar het voornemen bestaat, binnen de Stad geen dergelijk magazijn van cenige beduidenis te laten bestaan: bet geheele gebouw zal zoodanig worden ingerigt, dat het 8000 man bezetting kan herbergen. Den 11. heeft Prins Windischgratz te Pesth eene zeer ernstige proclamatie aan de Hongaren uitgevaardigd, die alsnog in hunnen tegenstand volharden. Hij verklaart daarbij, dat in verschillende rigtingen troepen zijn uitgezonden, waarvan de Kommandant voorzien is met liet regt des zwaards; zelfs het vinden van eene Kossuthsche oproeping of brief, of al wat met zijne partij in betrekking staat, kost bet leven. De Postmeester die een' brief of ander geschrift van Kossuth en zijne partij verzendt, zal opgeknoopt worden. Daar de Prins de ervaring heeft verkregen, dat de Joden zich veelal belasten met spion- nering of overbrenging van brieven en depêches, heeft hij de bepaling gemaakt, dat elke Gemeente, waartoe een Jood he- hooren mogt, die als spion zon worden gevat en natuurlijk opgehangen, 20,000 fl. c. m. als straf betalen moet. [Vit bijzondere berigtenBelangrijke tijdingen üit Hongarije. De Magyarische -correspondent der Breslauer Ztg. schrijft uit Hongarije van den 12. dezer het volgende: Ik heb een nommer van den in Debreczin verschijnende Monileur voor mij liggenin welken een uitvoerig berigt van Generaal Bem over zijne over winning bij Hermanstadt is opgenomen. Bem maakt zich daarin over de lOOjarige taktick des Keizerlijken V. M. L. Puchner vrolijk. Deze wilde Bern omsingelendie op eene voortreffelijke wijze zich het terrein wist ten nutte te maken en zijne troepen in drommen groepeerde. Reeds geloofde Puchner de oproerige schaar te kunnen overwinnentoen Bem zich met alle kracht op het vijandelijk centrum wierphetzelve doorbrak en door het terrein ondersteund, den regter en linker vleugel in den rug viel. Een groot aantal der Keizerlijken werd gevangen ge nomen. Hermanstadt zelfs, hetwelk bij het aanrukken van Bem op zijne troepen uit de vensters schieten liet, werd door de opgebragte soldaten geplunderd. Bem trok op den 26. Januarij zelf de Stad binnen. Hij vertraagde het binnentrekkenhetwelk reeds op den 23. bad zullen plaats hebben, opzettelijk om de woede van de militairen tegen de inwoners van Hermanstadt eerst tot bedaren te brengendoch niettegenstaande dit uitstel maakten zij zich aan vele gruwelen schuldig, hetwelk Bem in zijn berigt zeer betreurt. De mededeeling over de inname van Hermannstadt wordt bevestigd door het volgend berigt der Olmiitzer dagbladen Agoston (de gewezen representant) is. zoo als men voor zeker verhaalt, Tan Debreczin terug gekeerd en bragt de tijding mede, dat Bem zijn hooi dkwarlier in Hermannstadt opgeslagen heeft. Men schrijft uit Straatsburg. Men speelt hier wederom een middeleeuwse!] spelletje. De bekende profetes een ziekelijk boeren meisje te Niederbronn aanhoudend door geestelijken bewaakt kondigt eene omwenteling aan ten voordeele van Hendrik V. den zoon van den Jezuïtischen Karei den X. Ontelbare scharen gcloovigen trekken uit Lotharingen en den Elsas om dit wonder te gaan lioorcn. Hierom begint men in het zuiden van Frankrijk bevreesd te worden voor eene omwenteling van de zijde der legitimisten zoodat de regering om een opstand der boeren te verhoeden, eene aanzienlijke krijgsmagt in die streken noodza kelijk acht, De staat van beleg waarin Berlijn verkeerd wordt nog niet opgeheven onirede er zulke bedenkelijke berigten zijn ingekomen dat men hier vooreerst nog niet aan deuken kan. Twee voor- loopige bijeenkomsten wegens de verkiezingen zijn door de politie verbodenredenen onbekend. Engeland. Het ijzeren stoomschip Antilope is gisteren ochtend naar Californië afgezeild met eene lading van ongeveer 50,000 p. st. en een groot aantal passagiers. Aan boord van dit vaartuig zijn ook vele ijzeren platen enz. ingescheept, om daarvan, bij de aankomst, een ijzeren pakhuis op te rigten, hetwelk door werktuigkundigen, die zich onder de passagiers bevinden. Zaturdag 17. Febr. Des avonds omstreeks half negen heeft in den Koninkl. schouwburg te Glasgow een schromelijk ongeluk plaats gegrepen. Kort na den aanvang der vertooning kwam het gerucht in omloopdat in de hoven-galerijen brand was ontstaan waardoor het publiek in grootc ongerustheid en beweging ge raakte. Het bleek alras, dat het begin van den brand was ont staan door eene ontsnapping van gas, die spoedig, zonder schade te veroorzaken werd gestuit maar inmiddels was de bevolking der galerijen, die, ondanks alle verzekeringen, dat er geen gevaar was hare vrees niet konde bedwingenzoo geweldig be gonnen te duwen en te dringen om naar buiten te geraken dat veleninzonderheid vrouwen en kinderen onder den voet ge raakten en allerjammerlijkst werden vertreden en gesmoord. Toen eindelijk eenige ruimte was verkregenvertoonde zich een aller akeligst schouwspel70 a 80 menschelijke wezens lagen dood of zieltogende door elkander, en toen deze ongelukkigcn naar bet hospitaal wareh overgevoerd, bleek het, dat 61 personen dood waren 3 kort daarna overleden en verscheidene andere in meerdere of mindere male wonden hadden bekomen. Italië. De ontvangen berigten uit Rome van den 9. dezer bevestigen de reeds vroeger medegedeelde tijding van bet uit roepen der Republiek, als den toekomstigen regeringsvorm voor den Kerkelijken Staat, en van de geheele afscheiding van Kerk en Staatdoor den Paus van zijne wereldlijke magl te ontzet ten. Deze hoogst gewigtige besluiten zijn in de Constituerende-" Vergadering van den 8. genomen. Na in die Zitting verklaard te hebben dat de provisionele Regering zich bij het Vaderland wel verdienstelijk gemaakt had besloot de Vergadering, dat zij thans een Ministerie behoorde te benoemenhetwelk voortaan aan haar zelve verantwoordelijk

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1849 | | pagina 1