RHENEN ADYERTENTïE-liLAD WIJK BIJ DUURSTEDE. N°. 21. Dingsdag6. Maart. NIEUWS" AMERSFOORT, Bittujcnlaub^chc Bcrtgtcn. JÊEGL^êtL. IW rBT"s (Semper idem). Dit Blad verschijnt geregeld oin de 8 dagen, en wel des Dingsdagstegen ƒ3,60 per jaar.Advertentiën van 1-6 regels worden geplaatst tegen 0,60; elke regel daarboven 10 Cents, behalve ƒ0,35 Zcgelrcgt bij elke plaatsing. Stukken ter plaatsing moeten ingezonden worden te Amersfoort bij den Uitgever, te Wijk bij Duurstede bij W. F. STRAMROOD te Bhenen bij GEBR. TAATS, Adres C. G. J. WOLTERS, te Utrecht bij J. H. SIDDRE, en aan bet Postkantoor te Amersfoort. -Ar Amersfoort. In de Vergadering der Plaatselijke School commissie den 3. Maart, alhier gehouden, heeft, ten gevolge der door bet Stedelijk Bestuur op bun onlangs uitgehragtc benoeming, de installatie plaats gehad der HU. Mr. A. G. Wijcrs als Liden P. Gallenkamp Pels als Lid en Secretaris dier Commissiewaardoor alzoo dit Collegie thans weder geheel voltallig is. In de nieuwe serie van het Tijdschrift van het Genootschap voor Leeraren aan de Nederlandsche gymnasiënonder den titel van, Miscellanea Philologica et paedagogicadezer dagen bij den Boekhandelaar J. G. Broesete Utrecht, uitgegeven, vindt men onder vele andere bijzonderheden omtrent onze gymnasiën, een staat van de Nederl. Latijnsche scholen en gymnasiën op den eersten November 1848waaraan eenige berigten zijn toege voegd tot verklaring of aanvulling. Daaruit blijkt, dat bet getal scholenleeraren en leerlingen in Nederland destijds beliep als volgt: Provinciën. Scholen. Leeraren. Leerlingen Groningen 4 15 116 Vriesland 9 19 107 Drenthe 2 8 60 Overijssel 7 27 186 Gelderland 14 35 234 Utrecht 2 11 100 Noord-Holland 5 20 179 Zuid-Holland 9 44 358 Zeeland 3 9 41 Noord-Braband 13 31 297 Limburg 2 22 210 70 241 1888 Op de paardenmarkt van den 26. Febr.te Utrecht, welke, in weerwil van het slechte weder, levendig was, zijn 521 paarden aangegeven. Fransche kooplieden hebben nog al aankoopen gedaan. Van den 18. tot den 25. Februarij zijn te Utrecht bij de Stedelijke Commissie aangegeven 8 cholera-ziekenoverleden 7; hersteld 8. Op den 25. Februarij bleven er nog in behan deling 6. In 't geheel zijn er nu aangetast 515; hersteld 232, en overleden 277 personen. De Stad Gouda is sedert 1. Januarij j.l. zonder Stedelijke begrooting, daar, ten gevolge van een twist tusschcn Burge meester cn Raad, welken de Provinciale Overheid dusver vruch teloos getracht heeft bij te leggen, de begrooting nog niet is tot stand gekomen. Den 14. Febr. overleed te Huissenbij Arnhemin den ouderdom van 83 jaren en 6 maanden, Uemlrina Uilderwed. van Petrus Lcyserdie gehad heeft 17 kinderen, 13 bchuwd- kinderen65 kinds kinderen5 behuwd-kinds-kinderen en 11 kinds-kinds-kinderente zamen 111 personen, van welke nog 12 kinderen, 12 behuwd-kinderen 48 kinds-kinderen5 behuwd- kinds-kinderen cn 8 kinds-kinds-kinderente zamen 85 personen in leven zijn. De overledene was in haar 17de jaar gehuwd cn vierde den 1. Julij 1833 de gouden bruiloft. Van de Kaap de Goede IIoop is weder eene uitnoodiging aan Predikanten of Kandidaten bier te lande gerigt, om als Predikanten aan de Kaap werkzaam te zijn. Men schrijft uit Ilabergy, in Luxemburg, dat daar onder de katten eene soort van ziekte is uitgebrokenvan wier oorzaak men even onbewust is als van het middel lot hare genezing; de daardoor aangetaste dieren sterven binnen eenige uren en de kwaal woedt in zulk eene uitgebreidheid, dat slechts zeer weinige katten op genoemde plaats en in hare omstreken zijn overgebleven. Z. Iloogw. de Vicc-superior der Hollandsche Zending, Mgr. Belgradobeeft de Nederlandsche R.-Catholijken uitgenoodigd om in de kosten van bet verblijf des Pausen te Gaëta te helpen voorzien, en de Iloogw. Heer/L den DubbeldenBisschop van Emaus, in partibus, Vicaris-Apostoliek van 's Hertogenbosch heeft zijne leeken insgelijks tot dat werk der liefde aangespoord. In zijn vicariaat zal den 25. dezer, tevens met de smeekingen voor den Paus, eene kollekte van St. Pieterspenningen plaats hebben. ^Eenige zeer kunstig nagemaakte biljetten der Nederlandsche bank zijn in de Stad en Provincie Groningen in omloop gebragt de meesten zijn van honderd gulden. De vervalscberslioc volkomen juist zij ook de naamteekeningenbet randwerk en het overige nabootsen, slagen evenwel niet in de watermerken; vooral mislukt hen het watermerk der waarde, hetwelk onder aan de biljetten te vinden ishet echte toch is doorschijnend cn helder, het valschc, wanneer het biljet tegen het licht wordt gehouden, is bijna niet zigtbaar, het schijnt met eene donker kleurige, vctachtige zelfstandigheid, door middel van een pen seel, op het papier te zijn getrokken. Mogt de opwekking, onlangs door den Minister van Justitie aan alle Nederlandsche Staats burgers gerigt, uitwerken, dat ieder zich beijverde, om die gevaarlijke vervalschers aan de Justitie hekend te maken; hoe ijverig ook de regterlijke ambtenaren hiertoe hunnerzijds werk zaam mogen zijn, behoeven zij toch ten sterkstcn bij zoodanig, de geheele Maatschappij bedreigend misdrijf de medewerking van het algemeen. De Policie in Nederland is niet op dien voet ingerigt, zoo als wel in andere Landen, maar waardoor zij ook tevens daar zoo gehaat en uiterst kostbaar is, dat zij het meer beschaafde gedeelte der Natie gadeslaat, en deszelfs onderlinge betrekkingen bespiedt, bierdoor is het in ons Land moeijelijker om een misdrijf te bestrallenwaarvan de daders onder be schaafde lieden moeten gezocht worden, maar dat thans ge toond worde, dat eene alles, zelfs de fijnste verwikkelingen van de beschaafde Maatschappij bespiedende Policie in Nederland noodeloos is, en alhier ruimschoots vervangen wordt door eene krachtig tegen bet bedrog werkende afschuw van ieder burger. Hoe droevig zoude het zijn, dat het Nederlandsche bankpapier, hetwelk niet alleen binnenslands, maar ook buiten het Rijk zoo algemeen gewild is, door welligt een enkel falsaris zijn crediet verloor, waardoor onzen geheelen handel eene zware slag zoude zijn toegebragt.

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1849 | | pagina 1