DE ffilIIIITlDI 1 lEDiQDf. N°. 22. Dings dag13. Maart. 1819. NIEUWS- ADVERTENTIE-BLAD AMERSFOORT, RIIENEN WIJK BIJ DUURSTEDE. NIEUWSTIJDINGEN. EN DER EN (Semper idem). Dit Blad verschijnt geregeld om de 8 dagen, en wel des Dinysdagstegen 3,60 per jaar.Advertenliën van 1-6 regels worden geplaatst tegen ƒ0,60; elke regel daarboven 10 Cents, behalve 0,35 Zegelregt hij elke plaatsing. Stukken ter plaatsing moeten ingezonden worden te Amersfoort hij den Uitgever, te Wijk bij Duurstede bij W. F. STPiAMROOD te Rhenen bij GEUR. TAATS, Adres C. G. J. WOUTERS, te Utrecht bij J. 11. SIDDRE, en aan het Postkantoor te Amersfoort. PUBLICATIE BURGEMEESTER EN WETHOUDERS DER STAD AMERSFOORT Brengen ter kennisse van de Ingezetenen dezer Stad en vrij heid, dat de Stedelijke Begrooting voor het Jaar 1849 door Heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Utrecht is gearresteerd en gedurende veertien dagen op de Stads Secretarie zal ter visie liggen, dagelijks, uitgenomen de Zondagen, des vooriniddags van 10 tot 12 ure; en zulks van af Vrijdag den 9. tot Don derdag den 22. Maart 1849. Voorts dat het Kohier van het Brandgeld over den Jare 1849, door den Edel Achtbaren Raad dezer Stad bij Resolutie van den 6. Maart 1849 N°. 15 gearresteerd, mede gedurende bovenge- riocmden tijd ter Stads Secretarie ter visie zal liggen. Gedaan en gepubliceerd te Amersfoortden 8. Maart 1849. Burgemeester en Wethouders voorn., A. D. METHORST, Vt. Ter ordonnantie van dezelve A. G. W1JERS. Amersfoort, den 6. Maart. In de Vergadering van den Raad dezer Stad, heden gehouden, is door den Ondergeteekcnde schriftelijk voorgesteld gewordenonder anderenom de Verga deringen van dat Collegie voortaan met opene deuren te hou den: opdat zijne Medeburgers de gelegenheid zouden hebben, de beraadslagingen omtrent hunne belangen te kunnen aanhooren. SCHELTUS VAN LïüSBEN. Te Zwolle circuleert een adres gerigt aan Z. M. den Koning en onderteekend door vele achtenswaardige kooplieden dier stad die hunne bezwaren ontwikkelen nopens de voorge stelde belasting op de patenten cn Z. M. eerbiedig verzoeken U. D. goedkeuring te weigeren aan het Ontwerp van Wet lot dekking van hel tekort ten einde alzoo de lasten die handel cn nijverheid reeds thans drukken niet nog meer te verzwaren en vele nijvere huisgezinnen voor een volslagen ondergang te behoeden. De gevolmagligde voor het Hertogdom Limburg bij het centraal-bestuur van Duitschland de Heer v. Scherffheeft aan den President van den Rijks-Ministerraad een afschrift over handigd van den brief, welke den 12. Februarij aan den Ko ninklijken Nederlandschcn gezant in Berlijn gezonden is cn strekt ter beantwoording der Pruisische circulaire-nota van den 23. Januarij. Men vindt daarin het volgende: Vermits de Nationale Vergadering ten aanzien tot den tegenwoordigen toestand van het Hertogdom Limburg in zijne betrekkingen tot Duitschland mocijelijkhedcn heeft doen ontslaan waarvan de oplossing aan diplomatieke onderhandelingen is voorbehouden, wenscht Z. M. zich gelukdat de Pruisische Regering den exceptionclen toestand van dit Hertogdom heeft willen erkennen, door het in zekere opzigten op cene lijn te stellen met Oostenrijk en Denemarken, waaruit volgt, dat Limburg, hetwelk een inte grerend deel uitmaakt van het Koningrijk der Nederlanden nimmer door eene andere Grondwet dan die ran dit Koningrijk kan worden bestuurd cn dat Z. M.die voor dit Hertogdom niet treden kan in de voor Duitschland voorgeslagene vcreeni- ging tot cenen Bondstaat, gaarne toetreden zal tot een minder innige en minder naauwe verceniging, gelijk dit eveneens door bovenbedoelde nota wordt voorgesteld, vermits de verwezenlijking van dit ontwerp de te Frankfort gerezene moeijelijkheden geheel uit den weg ruimen cn de betrekkingen van het Hertogdom Limburg tot den Duilschcn Bond handhaven zalvolgens welke dat Hertogdom met die verpligtingcn belast blijft, welke de Bond aan zijne medeleden oplegdeom wederkeerig hunne on afhankelijkheid tc verzekeren cn de in en uitwendige veiligheid der Bonds-staten te beschermen. Men zegtdat de echtscheiding tusschen Prins en Prinses Albert delinitivelijk is uitgesprokende Prinses moet voornemens wezen naar Berlijn te gaan ter regeling barer zaken. Gr. Cr. Uit Brussel schrijft men van den 1. Maart. Aan weinigen heugt bet hier, den plantengroei op het einde der maand Febr. zoo ver gevorderd te hebben gezien als thans. Eennige landbe woners in de omstreken dezer Stad hebben van dezen stand van zaken dan ook gebruik gemaakt om eene proefneming te doen, die, wanneer zij gelukt, zeer voordeelige gevolgen voor hen hebben kan. Zij hebben namelijk aardappelen geplant van cene soort die het vroegst rijp wordtwelke aardappelen in het midden der maand Mei zullen kunnen gerooid worden. Van belang is het daarbij echter te achten, dat het in de eerste dagen niet vriest. Naar men verneemt is het Wetsontwerp betrekkelijk de Ministeriële verantwoordelijkheid reeds door den Raad van State onderzocht en alsnu in gereedheid om aan de Tweede Kamer te worden aangeboden. In de vorige maand is in het dorp Ilccs, nabij Nijmegen, aan eenen gezeten landbouwer aldaar, over den post een zoo genaamde brandbrief gezonden waarbij op cene aangeduide plaats eene bepaalde som gelds moest worden ncdcrgelegd. In overleg met de bevoegde magt is daarop die nedcrlcgging geschiedtdoch tevens naauwgezeltc waakzaamheid betracht, waardoor de bedreiger het waarschijnlijk ongeraden geeft geoor deeld het nedergelegde geld op te nemen, zoodat de gestelde termijn was verloopen. Den daaraanvolgenden nacht ging men nogtans met dezelfde waakzaamheid voort, als wanneer een onbekend manspersoon werd waargenomen, die blijkbaar het voornemen had den brand in het dak te steken, en aangegrepen zijnde, in liet vlugten waarschijnlijk door een schot hagel is getroffen geworden, af te leiden, doordien op de plaats eene lont en een lucifersdoosje zijn gevonden. In den nacht van den 1. Maart is de bedrciiing voor wo;iinn"***' en huisgenootcu herhaald, in een .aan de denr^Zsljecht geschrift"' waarbij de bedrijver, zijne verwonding,orke«^udezijne wraak oefening ook daarvoor toezegt aan dengenè-fddpr wicn dc ver- t I 'i 'X wonding zou zijn toegebragt. - De ijverigste pogingen ter 0B?&j|j£y)g_' in het werk gesteld, terwijl op last der RcgéMit£,idc ijëtfreigdc' landbouwei; cn zijne eigendommen worden gadegeslagen ca bewaakt.

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1849 | | pagina 1