N°. 23. Dings dag20. Maart. 1819. «AAN HET NEDERLANDSCHE TOLK! «Het heeft den Almagtige behaagd onzen beminden Koning, WILLEM DEN TWEEDE tot zich te roepen. «Na eene flikkering, welke aan eene bedriegelijke hoop voedsel gaf, bezweek Zijne Majesteit heden mor gen ten half drie ure. «Diepe rouw overdekke het Vaderland bij het afsterven van eenen Vorst, die Zijn Volk boven alles liefhad «Zijn beminde Zoon WILLEM ALEXANDER PAUL FREDERIK LODEWIJK beklimt, naar Art. 13 der Grondwet, den Troon. «WILLEM DE DERDE is Koning der Nederlanden. «De geheele Natie is hem trouw verschuldigd. «In Zijnen naam blijven allen werkzaam tot handhaving van wet, orde en rust. «Reeds zijn de noodige bevelen gegeven, om aan Koning WILLEM 111. de treurige tijding over te brengen, welke Hem tot de gewigtige taak roept, waarop Zijne geboorte en de Grondwet Hem een onschendbaar regt geven. «Wij verwachten, dat een ieder in zijne betrekking, doordrongen van liefde voor het beminde Huis van Oranje, met kalmte en met warme vaderlandsliefde zal medewerken, om door eene rustige houding, onder den zegen Gods het welzijn des Vaderlands te bevorderen. «Wij zullen, in afwachting van 's Konings komst, onvermoeid tot hetzelfde doel werkzaam zijn.» 's Grave^oage17. Maart, 1849. J. C. RIJK. D. DONKER CURTIUS. J. M. de KEMPENAER. VOET. Van ROSSE. G. L. BAUD. tyiÊ'0v\' - Dit Blad verschijnt geregeld om dc 8 dagen, cn wel des Dingsdagslegen ƒ3,60 per jaar.Adverlenliën van 1-6 regels worden geplaatst tegen ƒ0,60; elke regel daarboven 10 Cents, behalve 0,35 Zegelregt bij elke plaatsing. Stukken ter plaatsing moeten ingezonden worden te Amersfoort bij den Uitgever, te Wijk bij Duurstede bij W. P. STRAMROOD te Rhenen bij GEBR. TAATS, Adres C. G. J. WOLTERS, te Utrecht bij J. II. SIDDRE, en aan bet Postkantoor te Amersfoort. De Minister van Marine, De Minister van Justitie, De Minister van Binnenlandsche Zahen, De Minister van Oorloq De Minister van Finantiën, De Minister voor de Zalcen der Hervormde en andere Ferediensten S. van HEEMSTRA/C.-. De Minister van Koloni&ti, Vtv* y* t De Minister voor de Zahen der Roomsch-Kajfiolijké'Feredienst J. A. MUTSAERS. V V;

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1849 | | pagina 1