Terstond te Huur. PIANO- EN ZANGHUZUK. BURGERLIJKE STAND VAN RIIENEN. BEURSPRIJZEN DER EFFECTEN. POSTWAGENDIENST ADVERTENTIE N. JACOBS MEIJERS. Van den 11. tot en met den 17. Maart 1849, zijn GEBOREN: 2 Kinderen van het Mannelijke, en 2 van het Vrouwelijke geslacht. Te zamen 4. OVERLEDEN: Johanna van Daalen14 d. Gijsbert Veen- brink, 34 j., gehuwd met Marretje van Kappcllevecn.Johannes Hovestad, 50 j., Echtgenoot van Gerritje van Daalen. Hen drik Knegjens. 4 m. ONDERTROUWD: Geene. GEHUWD: Rijk Rijksen en Flippina Meijer. Barend van Soest en Willcmina Lammees. Mzrktberigt vam Amersfoort 23. Maart, en Utrecht 24. Maart- De Cursief gedrukte artikelen, als Tarweenz., zijn volgens de Utrechtsche Markt genoteerd; van de overige, met gewone Romeinsche letter, als Boekweit enz., is de Amersfoorlsche prijs gegeven.) Tarwe van f 7,25 tot 7,80. Rogge ƒ4,20 tot 4,35. Garst van 3,25 tot 4,00. Boekweit van 4,60 tot ƒ5,00. Haver van f 2,25 tot 3,00. Witte Boonen van j 8,00 tot ƒ10.00. Groene Erwten van ƒ8,00 tot 10,50. Graauwe Erwten en Capuc. van f 8,00 tot 11,00. Aardappelen van f 1,40 tot 1,50. Boter 0,75 het Nederl. pond. Kaas van ƒ11,00 lot j 15,00 <le 100 pond. Eijeren 0,50 Cents de 30. RnndvL 45 c. Kalfsvl 55 c. Varkcnsvl. 60 c. het Ned. pond. Marktberigt van Rhemen, 22. Maart, 1849. Tarwe f 7.00 lot 7,50. Bogge f 4,50 tot 4,60. Boekweit 4,50 tot 4.60. Graanwe Erwten 6,00 tot ƒ7,00. Groen* Erwten f 8,00 tot 10,00. Zaturdag24. Maart Nederland 2'/,'pCt. 48'/.. 3 pCt. 57'/,.4 pCt. 76'/.. Spanje, Ardoina510p. St. 10'/,,. Binnenl. 3 pCt. 22'/». Rusland 5 pCt. 100'/,. Ooslenr. Mctall. 5 pCt. 69'/,. 2'/, pCt. 36'/., tan de VAN A. VAN NIH VEGEN. Van Amersfoort naar: Utrecht 'smorg. ten 6'/, uur op de 1" Trein naar Amsterdam. ten 10'/, 2° des namiddags ten 3 uur. des avonds ten 7 uur. Expeditie van goederen dadelijk nog door naar 's Huge. Veenendaal 's morg. ten 7 uur op de le Trein naar Arnhem. Uaarsbergen 11 uur. Van Utrecht naar Amersfoort 's morg. ten 7'/, uur na aankomst der Haagscha en Leijdsche Schuiten. r> 's namid. ten 1'/, uur na aank. der 2e Trein van Amst. a 4 uur 'savonds ten 7 uur 3e Van Vaarsbergen naar Amersfoort na aankomst der 2c Trein van Arnhem. Van Veenendaal naar Amersfoort na aankomst der 3e Trein van Arnhem. Ten gevolge van het overlijden van Z. M.omen geliefden koning WILLEM II., en de te verwachten troonsbestijging van WILLEM III., zullen hoogstwaarschijnlijk vele brochuren, benevens boek- en plaat werken hierover, aangekondigd en uitgegeven worden. De ondergeteekende boekverkoopers, zullen zich beijveren deze ten spoedigste na de uitgave voorhanden te hebben; door de betrekkelijke waarde veler diergelijke letterkundige voortbrengselen, kan echter geene algetneene toezending op beziens plaats vinden, weshalve zij deze gelegenheid te baat nemen, om tot bezorging daarvan, zich bij hunne resp. begunstigers beleefdelijk aan te bevelen. Behalve de bekende papiersoortenhebben zij steeds voorhanden best Hollandsch schrijfpapier MET BREEDE ROUWRANDEN, een en ander tot goedkoope, maar vaste prijzen. Amersfoort, L. OKHUIJZEN. 24. Maart, 1849. GEBROEDERS TAATS. (79) W. J. VAN BOMMEL VAN VLOTEN. Met den 15. dezer zal er geregeld ten huize van Mejufvrouw de Wed. DE JONG, op de Varkenmarkt, Logemeut de Roode Leeuw des avonds ten half zeven uur een wagen naar Utrecht vertrekkentijdig genoeg aldaar aankomende, om met de sohuit naar Leijden, Velft, 'sGravenhage en andere plaatsen te vertrekken, en van Utrecht des morgens ten half acht, na aan komst der Leijdsche Schuitvan voor het Logement het Vergulde Poortje, op de Neude. Directeur J. C. WOLFF. Aankomst te Amersfoort ten half tien ure, zoo dat Ueeren Reizigerswanneer zij zulks verkiezen met dezelfde Dienst reeds weder kwartier voor elf uur naar Utrecht vertrekken kunnen, om aldaar dadelijk hunne reize per tweede trein naar Amsterdam te kun nen voortzetten. De Ondernemer van bovengen. Dienst, (80) A. VAN NIMWEGEN. (81) Te KOOP eene zeer solide COUPÉ-' VIGELANT, zoo goed als nieuwen geheel op nieuw geschilderdte bevragen in persoon of met franco brieven, onder letter X, bij den Uitgever van den Arrondissements Bode. (82) Te AMERSFOORT Een FRAAI ©(DWÜHIHÏIIS 9 bestaande in TWEE RUIME NET BEHANGER HAMERSbeiden op de straat ultzlgl heb bende, voorzien van Alcove, tevens Keuhen en alïe verdere vereischt wordende Gemakken. Nadere informalien zijn op aanvrage of Franco Brieven onder Initialen F. B. te bekomen bij den Uitgever van de Arrondissements-Bode. (83) Bij de ondergeteekenden is le bekomen: a contant, met 25 tot 75°l0 rabat, eene uitgezochte partij t»JE J3L. en 9E IPWfl- BS WLT 'X. m BEdL 9 van beroemde Componisten. De Muzijk is dagelijksch ten hunnen Huize te zien; evenwel worden op franco aanvragen Catalogussen gezonden. corresponded txe. H. vraagt of de Koning door een Geestelijke of Burge meester moet opgewacht worden. Of zou er te Tilburg geen Burgemeester zijn? Hij werd er indachtig op gemaakt, toen hij de üieuwe Rotterdamse he Courant van 24. dezer las. Te Amersfoort, bij W. J. VAN BOMMEL VAN VLOTEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1849 | | pagina 4