J>'°. 25. Dings dag3. April. 1819. NIEUWS- ADVERTENTIE-BLAD AMERSFOORT, RHENEN WIJK BIJ DUURSTEDE. ALGEMEENE PROVINCIALE BEGROOTING van Inkomsten en Middelen van Uilgaven en Behoeften der Provincie Utrecht voor 1849. Vervolg en Slot van N°. 24.) EERSTE HOOFDSTUK. FINANCIEELE AANGELEGENHEDEN DER PROVINCIE IN HET BIJZONDER. TWEEDE HOOFDSTUK. JUSTITIE EN POLITIE. DERDE HOOFDSTUK. BINNENLANDSCIIE ZAKEN. ijr DEI EN (Semper idem). Dit Blad verschijnt geregeld om de 8 dagen, en wel de? Dingsdags, tegen 3,60 per jaar.Advertentiën van 1-6 regels worden geplaatst tegen 0,60elke regel daarboven 10 Cents, behalve 0,35 Zegelregt bij elke plaatsing. - Stukken ter plaatsing moeten ingezonden worden te Amersfoort bij den Uitgever, te Wijk bij Duurstede bij W. F. STR.AMROOD te Rhenen bij GEBR. TAATS, Adres C. G. J. AVOLTEIIS, te Utrecht bij J. 11. S1DDRE, en aan het Postkantoor te Amersfoort. Eerste Afdeeling. ONKOSTEN EN LASTEN OP DE BATEN, INKOMSTEN EN VERDERE EIGENE MIDDELEN DER PROVINCIE. Art. 1. Perceptiekosten van het vcrdiepgeld van den Vaartschen Rijn Art. 2. Toelage aan den Arrondissement Betaalmeester Art. 3. Perceptiekosten van de pachtpenningcn der schutsluis aan den doorslag te Jutphaas Art. 4. Grondbelasting van provinciale gronden Tweede Afdeeling. AFLOSSING EN INTEREST BETALING VAN PROVINCIALE GELDLEENINGEN. Art. 1. Aflossing van een aandeel groot f 1,000, in de geldlcening van 30,000, ingevolge bet plan, gearresteerd bij Koninklijk Besluit van 4. November 1339, N°. 114. Art. 2. Interest van de bovengemelde gcldlecning, berekend van een kapitaal van ƒ19,000 Art. 3. Interest betaling van een kapitaal van ƒ13,000, ingesteld bij bet plan van geldleening, gearresteerd bij Koninklijke Besluiten van 29. December 1842, N". 94, en 18. October 1844 N°. 49 Eerste Afdeeling* VASTE ONKOSTEN. Art. 1. Kleine onkosten van het provinciaal gcregtshof Art. 2. Idem van de arrondissements regtbanken Art. 3. Idem van de kantongcregten Art. 4. Schrijflooncn en kleine onkosten van kollcgicn van regenten van gevangenissen. Tweede Afdeeling. VERANDERLIJKE EN ONZEKERE UITGAVEN. Art. 1. Kosten van dagelijksch onderhoud en kleine reparalien aan de regtbanken en gevangenissen Art. 2. Huur van regthuizen en gevangenissen, zoo van lokalen, die daartoe reeds in gebruik mogten zijn, als van die, welke verder in gebruik zouden moeten worden genomen. Art. 3. Kosten van reparatiën cn aankoop van mobilair voor de regtbanken en ge vangenissen Art. 4. Kosten van verplaatsing of verhuizing der regtbanken Art. 5. Bijdrage in de kosten van opbouw van een nieuw gevangenbuis Eerste Afdeeling. Art. 1. Kosten vallende op de keuringen voor de scbutlerijen Art. 2. Drukloonen voor het Provinciaal-Bladenz. Art. 3. Traktement van den Archivarius Art. 4. Kosten van het provinciaal archief Art. 5. Traktement van den architect opzigter der provinciale gebouwen Art. 6. Idem van Bureau-Geëmploijcerden Tweede ,A.fcl©Gl.inff HUISVESTING VAN DEN GOUVERNEUR EN DE PROVINCIALE AUTORITEIT ZOO BURGERLIJK ALS MILITAIR. Art. 1. Onderhoud van gebouwen Art. 2. Aankoop en herstellingen van het mobilair, Transport geraamd beloop IR HET VORIGE JAAR. 210.00. 300.00. 2.40. 25.00. d 1000.00. 941.25. 520.00. 1900.00. 2715.00. o 285.00. 700.00. b 4000.00. i) 70.00. 1800.00. n 75.00. 100.00. 1150.00. 460.00. 300.00. 300.00. 300.00. 2000.00. 1000.00. SOMMEN voor bet Diensljaar door de Provinciale Staten voor gedragen. 240.00. 300.00. 9.40. 25.00. ƒ20153.65. 1000.00. 896 25. 585.00. a 1900.00. 2700.15. 285.00. 700.00. 4000.00. 70.00. 600.00. 75.00. 40000.00. 100.00. 1150.00. 460.00. 300.00. 300.00. 300.00. 2000.00. 1000 00. 59010X5. den KONING toegestaan. 240.00, 300.00. 9.40. 25.00. 1000.00. 896.25. d 585.00. 1900.00. 2715.00. 285.00. 700.00. 4000.00. 70.00. 600.00. 75.00. 40000.00. 100.00. 1150.00. 460.00. 300.00. 300.00. 300.00. 2000.0J). 1000,00. 5901'

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1849 | | pagina 1