POSTWAGEN-ONDERNEMING POSTWAGENDIENST ADVERTENTIE N. der Romeinsche en Toskaanscbe Republieken, van Venetië en van Sicilië. Welke houding zal de Fransche Republiek hierbij nemen? Of zij zal met Oostenrijk de handen moeten ineenslaan, tui liëi'slêïïirig uer orde in Italië, of zij zal zich moeten isoleren. In beide gevallen zal de Fransche eerzucht diep gekrenkt Horden. Men moet beducht zijn voor den invloed, die deze gebeur tenissen zullen oefenen op de aanstaande verkiezingen in Frankrijk. De roode pers roept reeds ten strijde, zelfs de anders ge matigde National zegt heden «Waarom hebben wij nog niet vernomen, dat het expeditie corps sints zoo lang reeds te Marseille voor den togt bereid naar Genua is ingescheept? «De tijd van onderhandelen is voorhij; de eenige voor Frank rijk waardige diplomatie is thans die, die zich door het gebulder des geschuts doet gelden. «De vrede zou onze schande zijn, en hij, die thans voor den oorlog terngdeinst, zoo schandelijk door de Oostenrijkers uitgetart, verraadt de zaak der omwenteling.» Nadat de fondsen in voortdurende golving waren gebleven, kwam ten 2 ure het berigt van de overwinning der Oostenrijkers, en de vlugt van Karei Albert. De fondsen hielden zich te Parijs echter goed, en men sloot zelfs met cene rijzing. 3 pCt. gisteren 53,75 heden geopend a 51,25; later 54,50 a 53,60, sloten ze k 54,40. 5 pCt. gis teren 84,60, waren heden 85,40; 84,80; 85,50 a 85,45. Iiank 23,10, 22,95 k 23. Piemont 760. België 89. Men wil voor Olieier Cromwel een standbeeld oprigten. Zaturdag is de inboedel van Lola Montes verkocht gewor den op onderscheidene voorwerpen waren de Koninklijke Beijer- sche wapenan geschilderd. BURGERLIJKE STAND VAN AMERSFOORT. Van den 26. Maarttot en met den 1. Aprilzijn GEBOREN: 5 Kinderen van het Mannelijke en 2 van het Vrouwelijke geslacht. Te zamen 7. OVERLEDEN: 25. Maart. Anna Jacoba Kamphuis, 32 j. Huisvrouw van Ferdinand Wttewaall van Stoetwegen. 26 Maart. Willem van Maaren 5 m. Johannes Hendriks 7 w. Willcmijntje van Ling, 88 j., Weduwe van Bart Langras. (Hasina Vastenhouw12 j. 27. Maart. Petronella Butselaar circa 9 j. Hcndrika Elders, 15. m. Alijda Petronella da Goedecirca 6 j. 28. Maart. Willem van Zalingen circa 40 j. Gehuwd met Willcmina van Nes. 29. Maart. Elisabeth van Wandelen 2 j. Gcrarda Maria Poort, ruim 45 j. ongehuwd. 30. Maart. Cecilia Vink, 34 j. Gehuwd met Jacob van Kalken. Teunis van Nus2 j. 31. Maart. Gerrit Versloot, 12. w. 1. April. Gerrit Ruitenberg, 57 j. Gehuwd met Jannetje van Eijken. ONDERTROUWDLambcrtus Gamers met Maria Leenaards. GEHUWD: Geene. BURGERLIJKE STAND VAN RHENEN. Van den 18. tot en met den 24. Maart 1849 zijn GEBOREN1 Kind van het Vrouwelijk geslacht. OVERLEDEN Gerritje Hoevestad 8 j. ilenderina Doornen bal, 57 j.Wed. van Jan Hendrik Keijman. Martje van Walscm 50 j., Echtgenoot van Hendrik van Tuijl. Cornelia Aricscn62 j., Wed. van Willem van Dijk. Te zamen vier. ONDERTROUWD; Antbonie Boelhouder met Dirkje van Rem merden. GEHUWD: Johannes Nellestijn met Dirkje van den Berg. Marktberigt van Amersïoort 30. Maart, en Utrecht 31. Maart. De Cursief gedrukte artikelen, als Tarweenz., zijn volgens de Utrcchtscbe Markt genoteerd; van de overige, met gewone Romcinschc letter, als Boekweit enz., is de Amcrsfoortsche prijs gegeven.) Tarwe van ƒ7,25 tot ƒ7,80. Rogge 4,20 tot 4,35. Garst van 3,25 tot 4,00. Boekweit van 4,50 tot 4,90. Haver van 2,25 tot 3,00. Wille Bootten van f 8,00 tot 10.00. Groene Erwten van ƒ8,00 tot ƒ10,50. Graauwc Erwten en Capuc. van f p,00 tot 11,00. Aardappelen van 1,40 tot 1,50. Bolcr ƒ0,65 het Nederl. pond. Kaas van ƒ10,00 tot 14,00 de 100 pond. Eijeren 0,50 Cents de 30. Rundvl. 45 c. Kalfsvl. 55 c. Varkensvl. 60 c. het Ned. pond. Marktberigt van Rhenen, 29. Maart, 1849. Tarwe f 7,00 lot 7,50. Rogge 4,50 tot 4,60. Boekweit f 4,50 tot 4,60. Graauwe Erwten 6,00 tot f 7,00. Groene Erwten f 8,00 tot 10,00. BEURSPRIJZEN DER EFFECTEN. Zaturdag31. Maart Nederland 21 pCt. 49»/i«. 3 pCt. 58'/..4 pCt. 77s/o. Spanje, Ardoin a510p. St. 10'/,. Rinncnl. 3 pCt. 22»/,. —Rusland 5 pCt. 101»/,. Oostenr. Metall. 5 pCt. 72'/». 2'li pCt. 38»/». l-mlj: van de Utrecht VAM A. VAK NIJIWEGEN. Van Amersfoort naar: 'smorg. ten 6'/, uur op de 1" Trein naar Amsterdam. ten 103/» 2e des namiddags ten 3 uur. des avonds ten 6'/, uur. Expeditie van goederen dadelijk nog door naar 'silage. 'smorg. ten 7 uur op de lc Trein naar Arnhem. 11 uur. Van Utrecht naar Amersjoort 's morg. ten 7'/, uur na aankomst der Haagseh* en Leijdsche Schuiten. 's namid. ten l'/2 uur na aank. der 2e Trein van Amst. 4 uur 'savonds ten 7 uur 3e Van Maarsbergen naar na aankomst der 2c Trein van Arnhem. Van Vcenendaal naar na aankomst der 3e Trein van Arnhem. Veenendaal Maarsbergen Amersfoort Amersfoort ZOMERDIENST. VERTREK DER BEURTSCHEPEN, Woensdag, 4. Vrijdag, 6. Zondag8. Woensdag, 11. Vrijdag, 13. Zondag15. Woensdag, 18. Vrijdag, 20. Zondag, 22. Woensdag, 25. Vrijdag27. Zondag, 0 29. Amersfoort April. L. J. Koekoek. J. Bos. C. de Wcerd. S. Houtsaagcr. L. J. Koekoek. J. Bos. C. de Wcerd. S. Houtsaager. L. J. Koekoek. J. Bos. C. de Weerd. S. Houtsaagcr. van Amsterdam C. de AVeerd. S. Houtsaager. L. J. Koekoek. J. Bos. C. de Weerd. S. Houtsaager. L. J. Koekoek. J. Bos. C. de Weerd. S. Houtsaager. L. J. Koekoek. J. Bos. (84) Te KOOP eene zeer solide COUPÉ. VIGELANT, zoo goed als nieuwen geheel op nieuw geschilderdte bevragen in persoon of met franco brievenonder letter Xbij den Uitgever van den Arrondissements-Bode. van MET* Van af den 15. Maart zal er geregeld ten huize van Mejufvrouw de Wed. DE JONG, op de Varkenmarkt, Logement de Roode Leeuw des avonds ten half zeven uur een wagen naar Utrecht vertrekkentijdig genoeg aldaar aankomende, om met de schuit naar Ley den, Delft's Gravenhage en andere plaatsen te vertrekken, en van Utrecht des morgens ten half acht, na aan komst der Leijdsche Schuit, van voor het Logement het Vergulde Poortjeop de Neude Directeur J. C. WOLFF. Aankomst te Amersfoort ten half tien ure, zoo dat Heeren Reizigerswanneer zij zulks verkiezen met dezelfde Dienst reeds weder kwartier voor elf uur naar Utrecht vertrekken kunnen, om aldaar dadelijk hunne reize per tweede trein naar Amsterdam te kun nen voortzetten. De Ondernemer van bovengen. Dienst, (85) A. VAN NIMWEGEN. Te Amersfoot, bij W. J. VAN BOMMEL YAN YLOTEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1849 | | pagina 4