N°. 26. Dingsdag10. April. 1819. NIEUWSTIJDINGEN. Door het ingevallene Paaschfeest verschijnt deze Courant een dag later. Uit Blad verschijnt geregeld om de 8 dagen, en wel des Dingsdagstegen ƒ3,60 per jaar.Advertentiën van 1-6 regels worden geplaatst tegen ƒ0,60; elke regel daarboven 10 Cents, behalve 0,35 Zegelrcgt bij elke plaatsing. Stukken ter plaatsing moeten ingezonden worden te Amersfoort bij den Uitgever, te Wijk bij Duurstede bij W. F. STRAMROOD te Rhenen bij GE15R. TAATS, Adres C. G. J. WOLTERS, te Utrecht bij J. H. SIDDRE, en aan het Postkantoor te Amersfoort. Wanneer men het thans geëindigde eerste kwartaal dezes jaars vergelijkt met de drie eerste maanden van het vorige, zou men den toestand van Europa gedurende dit gedeelte van 1849 kalm en rustig kunnen noemen, en toch, al hebben er niet zulke groote staatkundige gebeurtenissen als destijds plaats gehad, is ook dat tijd perk weder door hoogst belangrijke voorvallen geken merkt. In Frankrijk was het boven verwachting vredig en bedaard, ofschoon de woelingen der socialisten nu en dan een nienwen opstand in Parijs deden vreezen, de vergaderzaal der volksvertegenwoordigers meermalen het tooneel was van onstuimige debatten, en in sommige streken des lands oproerige bewegingen uitbarstten. In Duitschland is het ook, in vergelijking met het vorige jaar, vrij rustig geweest; 't welk misschien hoofdzakelijk daaraan is toe te schrijven, dat Berlijn en Weenen, met vele andere plaatsen in Pruissen en Oostenrijknog steeds in staat van beleg werden gehouden. De Rijksver gadering te Frankfort heeft zich bijna uitsluitend bezig gehouden met beraadslagingen over het Rijksopperhoofd 't is er dikwijls hevig toegegaan. De uilkomst is lang twijfelachtig geweest. Eerst scheen het eindelijk zeker, dat de Keizerswaardigheid aan den Koning van Pruissen zou worden opgedragenvervolgens scheen het niet minder zekerdat het daartoe strekkende voorstel was verworpen, en toch heeft de Vergadering den 28. Maart tot die waardigheid den Koning van Pruissen verkozen. De wapenstilstand met Denemarken werd door den Ko ning van dit Rijk opgezegd, en er werden reeds groote toebereidselen gemaakt om de vijandelijkheden te her vatten; maar volgens de laatste berigten is de wapen stilstand weder verlengd. In Hongarije duurde de krijg onophoudelijk voort. De Oostenrijksche armee heeft vele overwinningen behaald; reeds in Januarij werd Pesth door Windischgrdlz veroverd; maar nog houden de Hongaren stand, en de krijg schijnt nog verre van ge ëindigd te zijn. Rusland ging voort met troepen aan zijne westelijke grenzen te verzamelenmaar zal zich ook moeten wapenen tegen de Porte, met welke het in onmin is geraakt. Het is echter vooral Italiëdat in de laatste drie maanden het tooneel van belangrijke ge beurtenissen was. De Paus heeft te vergeefs geprotesteerd tegen de handelingen zijner oproerige onderdanen en te vergeefs met den ban bedreigd. Den 9. February werd door de constituerende vergadering te Rome gedecreteerd dat het Pausdom met de daad en regtens van de wereld lijke regering vervallen was en dat de Romeinsche Staat eene Republiek zoude zijn. Ook de Groothertog van Tos- kane moest in het begin van February zijn rijk onlvlug- ten, waar men de republikeinsche burgers van Rome navolgde. De oneenigheid tusschen Napels en Sicilië werd door de pogingen tot verzoening niet weggenomen en zal wel op geene vreedzame wijze worden beslecht. De Koning van Sardinië had weder het zwaard tegen Ra- detzky opgevat en wilde het uiterste wagen om de Oostenrijkers van den Italiaanschen grond te verdrijven maar naauwelijks hadden wij vernomen, dat de strijd weder aangevangen was, toen het berigt kwam, dat het leger van Karei Albert was verslagen en dat hij zelf afstand van den troon had gedaanten behoeve van zijnen oudsten Zoon, den Hertog van Savoye. Inderdaad, al ging verder dit jaar zonder gewigtige voorvallen voorbij, dan zouden toch de gebeurtenissen der drie eerste maan den het gedenkwaardig maken, en zou men met regt kunnen zeggen, dat het jaar 1849 met 1848 wedijvert in het voortbrengen van groote gebeurtenissenmaar het is te vreezen dat er nog veel meerdan reeds ge schiedt is, zal plaats hebben, om het jaar 1849 met bloedige letters in de geschiedboeken te moeten optee- kenen. Ook voor Nederland was het geëindigd kwartaal van hoog belang. Den 13. February werden de Kamers der Staten-Geueraalverkozen volgens de nieuwe constitu tie, pleglig geopend. Er is tot nog toe slechts een aan vang gemaakt met de allergewigtigste werkzaamheden, welke door onze Volksvertegenwoordigers te verriglen zijn, zoodat het nog niet heeft kunnen blijkeD, of door hen aan de hoop en verwachting der Natie wordt beant woord. Het schijnt echter, dat de tpt dusver door de Re gering aan de Tweede Kamer aangeboden wetsontwerpen niet door haar zullen worden aangenomen. Door het plotseling overlijden van Willem II, dat inzonderheid dit eerste gedeelte van het jaar 1849 merkwaardig voor Nederland maaktis de wcrkzaamheitLdpr Kamers voor een tijdlang gestaakt: weldra fa 1 zij weder, aanvangen onder de regering van Willeen III, en dan zal het zich openbaren of men eindelijk njet eene krachtige hand de middelen kan aanwenden, welke in het werk gesteld moeten worden, om Nederland uit zijn zinken den staat op te beuren en 's volks welvaart en bloei te herstellen, ^r-

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1849 | | pagina 1