j\°. 27. Dingsdag17. April. 1819. NIEUWS- ADVERTENTIE-BLAD AMERSFOORT, RHENEN WIJK BIJ DUURSTEDE. PUBLICITEIT VAN STEDELIJKE BEGROOTINGEN. £5 DER £5 (Semper idem). Uit Blad verschijnt geregeld om de 8 dagen, en wel des Dingsdags, tegen ƒ3,60 per jaar.Advertcntiën van 1-6 regels worden geplaatst tegen ƒ0,60; elke regel daarboven 10 Cents, behalve 0,35 Zegelrcgt bij elke plaatsing. Stukken ter plaatsing moeten ingezonden worden te Amersfoort bij den Uitgever, te Wijk bij Duurstede bij W. F. STRAMROOD te Rheneu bij GEBIt. TAATS, Adres C. G. J. WOLTERS, te Utrecht hij J. II. SIDDRE, en aan het Postkantoor te Amersfoort. PUBLICATIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD AMERSFOORT Gezien de aanschrijving van Heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Utrecht, in dato den 18. November 1848, N°. 2, (Provinciaal blad N°. 48). Gezien de missive van den Arrondisscmenls Ijker van Amers foort, in dato 7. April 1849. Brengen door deze ter kennisse der Ingezetenen, dat de Her ijk der Maten en Gewigten van bet jaar 1849, op de hierna bepaalde tijden, door den Arrondisscmenls Ukcr, in het locaal de Hoofdwacht op de Appelmarkt alhier, zal geschieden, en dat de voorschreven Maten en Gewigten, voor gezegd jaar 1849, gemerkt zullen worden met de letter (JE* Zullende tot dezen her-ijk worden gevaceerd, van den 17. April aanstaande tot en met den 24. Mei daaraanvolgende en wel: des DINGSDAGSWOENSDAGS en DONDERDAGS na middag, van twee tot zes ure. Wordende wijders de belanghebbenden herinnerd: 1°. Dat het aan niemand geoorloofd is, zich van andere Maten en Gewigten te bedienendan van de nieuwe Nederlandscbe Maat. 2». Dat het aan de Kooplieden^WinkeliersFahrikeursHand werk- en Neringdoende Lieden verboden is, om eenige afge schafte Maten en Gewigten in derzelver winkels, magazijnen, verkoop- of werkplaatsen, of uitstallingen voorhanden te hebben. 3°. Dat het verboden isde prijzen der waren en goederen bij het Gewigt of de Maat verkocht wordendein winkelsopene magazijnen of markten cu andere openbare plaatsen, anders te regelen en schriftelijk aan te wijzen, dan, voor zoo veel het Gewigt betreft, bij het Nederlandscbe pond, het Nederlandscbe once en het Nederlandscbe loodvoor zoo veel de lengtemaat betreft, uitlsluitend hij de Nederlandscbe ellcen, voor zooveel de inhoudsmaat betreft, bij de Nederlandscbe mudde, het Ne derlandscbe schepel en de Nederlandsche kop; alles in Neder landscbe Guldens en Centen uitgedrukten dat deze bepaling eveneens van toepassing is, op alle openbare aankondigingen van prijzen, op alle gedrukte prijs-courantentarieven enz. 4°. Dat bet insgelijks verboden is, Maten en Gewigten ter verkoop te stellen of daartoe aan te biedenwelke niet zullen gemerkt zijn met den jaarletter (JE i en dat alle andere zullen worden in beslag genomen, en Proces-Verbaal tegen de Eigenaars worden opgemaakt. 5°. Dat degenen die nalatig zullen zijn in liet aanbieden hunner Maten en Gewigten ter hcr-ijkingcn mitsdien alle zoodanige Kooplieden Winkeliers Fahrikeurs Handwerk- en Neringdoende Lieden, in welker Winkelsopene Magazijnen, Verkoop- cn Werkplaatsen of Uitstallingenonhcr-ijkte Maten en Gewigten na verloop van den voor de her-ijking gestelden termijn aanwezig of voorhanden mogtcn bevonden wordende strall'en beloopen bij de Wet van den 6. Maart 1818 (Staatsblad N°. 12) vastgesteldmet verbeurdverklaring tevens der bij hen gevondene onherijkte Maten en Gewigten. 6°. Dat de Politic-Beambten zijn gemagtigd, om, afzonderlijk of wel gezamenlijk met de ijkersten dien einde visitaticn te doenzoo dikwerf dit raadzaam zal worden geoordeeld cn om van de gepleegde overtredingen bij behoorlijke Processen-Verbaal te doen blijken. Terwijl voorts de belanghebbenden bijzonderlijk worden op merkzaam gemaakt Dat ingevolge Z. M. Besluit van den 5. Februarij 1826, N°. 153, ook de Medicinale Gcwigtcn_aan den jaarlijkschcn her ijk, zijn onderworpen. b. Dat krachtens Art. 17 van Z. M. Besluit van den 25. Julij 1819, (Staatsblad N". 40) geenc Nederlandscbe Ellen veelvouden of onderdeden van dezelve in eenigen handel hoegeqaamdmogen gebruikt wordenwaarop tevens eenige andere lengtemaatvan welken aard ook geplaatst zij of zelfs eenige tcekens die dezelve aanduidengevonden worden. En, opdat niemand hiervan eenige onwetenheid zoude kunnen voorwenden zal deze worden gedrukten aangeplakt waar dit te doen gebruikelijk is. Wordende de Ingezetenen aangemaand, zich getrouwelijk van hunne verpligtingen ten deze te kwijten ten einde bij de na den afloop van bovengemcldcn termijn plaats zullende hebben visitatiebewaard te blijven voor de onaangename gevolgen en boetentegen de nalatigen vastgesteld. AMERSFOORT, den 12. April 1849. Burgemeester en Wethouders voorn., A. D. METIIORST, Vt. Ter ordonnantie van dezelve A. G. WIJERS. De Heer Staats EvertsProcureur-Generaal bij het Hof van Gelderland, sedert 20 jaren Lid van den Raad der Stad Arnhemvangt zijne brochure Iels over Arnhemnaar aanleiding van zijne Begrooting over 1848, aldus aan: De staat der Ontvangsten en Uitgaven op dc Begrooting der Stad Arnhem voor het jaar 1848 is men weet het de eerste, die, nadat do Stedelijke Rekeningen reeds sedert verscheidene jaren voor een ieder ter lezing zijn gelegd, door het Plaatselijk Bestuurop het verlangen der Lands- Regering en volgens zijnen eigen wensch aan het algemeen is bekend gemaakt. Ik heb mij met velen daarover verheugdomdat ik dien maatregel billijk nuttigen in het belang van Bestuurderen zoowel als van Bestuurden, wenschelijk oordeelde. De gronden van dat oordeel open te leggen, zou nadat het alge meen gevestigden aan het verlangendat er uit moest voortvloeijenvoldaan isnutteloos zijn. Van belang mag het daarentegen geacht wordendat men de Ingezetenenvoor wie zulk eenc begrooting op zich zelve te veel duisters overlaatdoor eenige in lichtingen omtrent de bronnen der ontvangsten zoo wel als omtrent het doel waartoe, en de wijze waatop die besteed worden, in staat stelle, om er niet al^en het regte nut tot eigene gerustheid ten aanziejr van het bestuur hunner gemeenschappelijke huishofklëiijkc aangelegenheden, van te trekken, maar o<jk -van hunnen kant, volgens een der oogmerken v\fidezej-

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1849 | | pagina 1