N°. 28. 1849 NIEUWS- ADYERTEN TIE-BLAD AMERSFOORT, RMENEN WIJK RIJ DUURSTEDE. NIE U W S T IJ D IN G E N. Dingsdug24. April. IN (Semper idem). Dit Blad verschijnt geregeld om de 8 dagen, en wel des Dingsdagstegen 3,60 per jaar.Advertentiën van 1-6 regels worden geplaatst tegen 0,60elke regel daarboven 10 Cents, behalve 0,35 Zegclrcgt bij elke plaatsing. Stukken ter plaatsing moeten ingezonden worden te Amersfoort bij den Uitgever, te Wijk bij Duurstede bij W. F. STRA5IR00D te Rlienen bij GEBR. TAATS, Adres C. G. J. WOLTERS, te Utrecht bij J. H. SIDDRË, en aan bet Postkantoor te Amersfoort. In het «Iets over Arnhem naar aanleiding van zijne begrooting over 1848, door Mr. IV. Staats Etters,» komt ten aanzien van de Commissie tot het uildeelen van warme spijsin voedzame en gezonde soep be staande, aan behoeftige onder meerder het volgende voor: «Vóór twee jaren is zij begonnen met ook, tegen betaling van één cent, portiën uit tereiken, aan lieden die hoezeer behoefte aan onderstand gevoelende, echter ongaarne openlijk als behoeftig willen bekend staan. In den winter van 1846 op 1847, heeft deze Commissie tweemaal in de week uitdeelingen gedaan, en daarbij ten behoeve van ongeveer 3,500 personen162,855 por tiën uitgereikt, waarvan 62,847 voor niets.» Strekt de laatste bijzonderheid tot eere van Arnhem's behoeftige standook hier zoude zich dit verschijnsel open baren, indien de gelegenheid daartoe gegeven wierd. Om dit punt ter overweging aan de ijverigen hier ter Stede bestaande Spijs-Commissie aan te bevelen, wordt de opneming in den Bode verzocht door Een bestendigen Lezer. Amersfoort, 17. April. Heden werd alhier een gedeelte van ons publiek biertoe door het uitreiken van kaartjes door de Dilettanten begunstigd, vergast op een waar kunstgenot. De Zangvcrcenigingbestaande uit Leden van beiderlei kunne onder directie van den Heer Muzijkmcester van Eikenden Vader, geassisteerd door de hier ter stede blocijende Liedertafel (welke echter slechts één stuk heeft gezongen)onder bet praesidium van van Eikenden ZoonLeerling van den onsterfelijken Mendelsohn Barlholdyhebben onder meer andere smaakvol gekozene stukken ook voorgedragen de beroemde Hymne de la Kuil van De la Marline. Uitgezonderd een klein misverstand waardoor het publiek de voordragt van hel Volks lied moest missengelijk trouwens niet anders te verwachten is, van een kunstminnend publiek, gelijk bet onze is, alles in de beste harmonie afgeloopen en mag Amersfoort zich verheu gen eene ware kweekschool voor kunsten en wetenschappen te worden. De publieke lessen der proefondervindelijke Natuurkunde, voor jongelieden uit den beschaafden standvan den TV. Ed. Z. Gel. Heer HamelbergStedelijk Lector alhier zijn met het afgeloopen wintersaisoen tot groote spijt der belanghebbenden geëindigd. Op 24. en 25. April kunnen de beminnaars der fraaije letterenzelfs van kunsten en wetenschappen ruimschoots gelegenheid vinden hunnen kooplust te voldoendoordien er te dezer Stede iets zal plaats vinden hetwelk tot nog toe onbekend was. Er zullen bier namelijk op beide dagen twee veilingen worden gehouden van twee goed geconditioneerde verzamelingen van boekwerken. De Boekhandelaar H. Moolenijzer Jr. te Amsterdam heeft van Z. 51. den Koning en van Z. K. H. Prins Frederik zeer vleijcnde brieven ontvangen ter zake ecner bij hem ver schenen brochure; <t Geen noodal is de Koning dood,» welke brochure met de beste bedoelingen is geschreven door den Heer S. A. Dwars, hier ter stede woonachtig. In het naburig Nijkerk heeft men in de afgeloopen weck door het uitsteken van vlaggen het bespelen van het carillon en andere feestelijkheden, de installatie van den door Z. 51. nieuw benoemden Ed. Achtb. Heer Burgemeester A. J. Marcus ge vierd. Ten bewijze welk een kindervriend Z. Ed. Achtb. is diene dat hij de meisjesdie hem des morgens met bloemen hadden bestrooid des nademiddags met rijtuigen heeft laten rondrijden. Utrecht17. April. Terwijl het nog onzeker is waar het nationqal gedenkteeken voor Willem II. zal worden opgerigt verlangt Prof. Visscher de nagedachtenis van den ontslapen Vorst door een standbeeld te verceren, dat hier in Utrecht zou geplaatst wordenen den Koning moet voorstellen als handhaver der hoogeschoolbeschermer der wetenschappen kunsten en nijver heid. Dit plandoor den Hoogleeraar in zijne Lijkrede Dingsdag laatsteden medegedeeld vernemen wij thansdat veel bijval vindt, en reeds zeer spoedig zal kunnen verwezenlijkt worden, aangezien de Heer George, onze Stadgenoot, zich met het artis- tische gedeelte van het werk belast heeftcnzonder cenig honorarium te verlangenbet Standbeeld zal vervaardigen. Slechts voor materialen vorm-aardc gips metaal en voorts aan werkloonen zal men eenc som van 3 a 4000 guldens bcnoodigd hebbenen echter een monument tot stand brengendatwel verre van een gedenkteeken tc zijn op kleine schaaluit een hoofdbeeld bestaan zal plus minus tien voet hoogen dat versierd zal wezen met vier allegorische beelden levensgroot verbeeldende: 1) de godsdienst, 2) de wetenschappen, 3) de kunsten cn 4) de nijverheid en den handel. Een model is reeds gereed cn stelt den Koning voor in krijgs manshouding, rank, vlug cn edel, zoo als hij waszijne bescher mende hand uitstrekkende over het wapenschild der Academie. Voor eene kleine bijdrage ten voordecle van het fonds zal reeds dadelijk het vervaardigde model ter bczigtiging worden gesteld. Voor het overige vleit men zich de kosten bij intec- kening te zullen vinden, cn is daarin reeds tot eene aanmerke lijke hoogte geslaagd. Te Utrecht zijn in de afgeloopen weck in 'tgeheel 2Cholera- lijders aangegeven, hersteld 3, overleden 2, blijven nog in be handeling 4. Lcijden den 17. April. Met leedwezen vernemen wijdat de Cholerasedert vijf weken onze Stad voor goed scheuiVfc hebben verlaten zich dezer dagen weder a|iiier vertoond beeft. Twee patiënten (man cn vrouw) zijn in het cliolera-gasthnis ter verpleging opgenomen. Hartelijk hopen wijdat zich gcene verdere gevallen van dien aard zullen opdoen, 1 4 n

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1849 | | pagina 1