No. 29. Dingsdagf 1. Mei. 1849. NIEUWS- ADVERTENTIE-BLAD AMERSFOORT, R H E N E N WIJK BIJ DUURSTEDE. NIEUWSTIJDINGEN. en der IH&fc. iw EN (Semper idem). Dit Blad verschijnt geregeld om de 8 dagen, en wel des Dingsdagstegen ƒ3,60 per jaar.dvertentiën van 1-6 regels worden geplaatst tegen ƒ0,60; elke regel daarboven 10 Cents, behalve 0,35 Zegelregt bij elke plaatsing. Stukken ter plaatsing moeten ingezonden worden te Amersfoort bij den Uitgever, te Wijk bij Duurstede bij AA\ F. STRAA1R00D, te Rhenen bij GE Bil. TAATS, Adres C. G. J. AVOLTERS, te Utrecht bij J. II. SIDDRE, en aan liet Postkantoor te Amersfoort. PUBLICATIE. BURGEAIEESTER en AVETIIOUDERS der STAD AMERSFOORT, Gezien de aanschrijving van Zijn Ezc. den Heer Staatsraad Gouverneur der Provincie Utrecht.van den 18. April 1849, ProvinciaalbladN°. 17). Brengen ter kennisse der Ingezetenen dat met de beschrijving voor de Personele Belasting en het Patcntregt, wegens de dienst ingaande 1. Mei 1849, en eindigende uit0. April 1850 gelijk tijdig een aanvang zal worden gemaakt, op Donderdag den 3. Mei 1849zullende de wederinzameling der ingevulde verkla ringen voor de beide middelen, moeten worden aangevangen op den 18. Mei daaraanvolgende. AVordende de Ingezetenen wijders herinnerd; I. Ten aanzien run de beschrijving voor de Personele Belasting. a. Dat het hun vrijstaat, zichbetrekkelijk de drie eerste grondslagen, te gedragen aan den aanslag van het vorige Jaar, immers voor zoo verre in geen dier grondslagen eenige veran dering is voorgevallen, en zonder dat zulks zal kunnen verhin deren het gelasten eener herziening volgens Art. 32 der AVet van 29. Maart 1833 Staatsblad N°. 4). Dat echter een ieder ten ernstigste aangemaand wordtom door eene naauwkeurige en juiste opgave van de huurwaarde, van het getal deurenvensters en haardstedenmitsgaders van de dienst- en werkboden en paardenen de klasse waartoe zij werkelijk bchooren, de kosten en beboetingen voor te komen, waaraan men zich anderzins zal blootstellen. b. Dat een ieder gehouden is, de vragen in de biljetten ver meld onverwijldstelligduidelijk en zonder eenige voorbehouding te beantwoorden zullendedienvolgensgeene latere reclamatien gevolg van dubbelzinnige antwoorden, in aanmerking komen, en zelfs zoodanige antwoorden als niet gedaan kunnen aangemerkt worden. Indien de biljetten niet, op het tijdstip der ophaling, aan wezig, of niet behoorlijk ingevuld zijn, zullen de Ingezetenen in de vcrpligting vervallen, om dezelve zelfs ten kantore te brengen, bij gebreke waarvan zij zich zullen blootstellen, aan de boete van achtmaal het bedrag der Belasting, bij Art. 35 4 der AVet vastgesteld. c. Dat niemand zich op verzuim in de uitreiking of terugha ling van het biljet kan beroepen; daar diegenen, welke in zoodanig mogelijk, doch overigens hoogst onwaarschijnlijk, geval mogt verkceren, vcrpligt is zijne opgave, vóór of op den 31. Mei 1849, ten kantore van den Ontvanger zijner Gemeente in te dienen, bij wien de beschrijvingsbiljetten ter invulling, kos teloos verkrijgbaar zijn. d. Dat, ingeval de bewoners van het huis niet kunnen schrijven, de Ontvanger of zijn Gemagtigde, des gevraagd, de invulling zal doenin des bewoners naamzonder daarvoor eenige beta ling te kunnen eischcnmet vermelding van de reden waarom zullende zoodanige aangifte, door den Ontvanger of door zijnen Gemagtigden, in tegenwoordigheid van eenen derden persoon, en met en benevens dezen, worden getcekend, na voorafgaande voorlezing. e. Dat van de terughaling der biljetten aan de Ingezetenen behoorlijk bewijs zal worden gelaten. AA'ordcnde al verder kennelijk gemaakt, dat, naar aanleiding van Art. 29 2 der AVet op de Personele Belasting van 29. Maart 1833, Staatsblad N°. 4), tot tegenschatters voor de Ge meente Amersfoortzijn benoemd R. van EsveldStadsfabrieken H. Stol, Stads Deurwaarder, beide wonende alhier, II. Met opzigt tot het Palentregt. Dat zij, die in de bezorging der verklaringen of aangiften mogten zijn voorbij gezienzich daarop niet kunnen beroepen maar de verklaringen, verkrijgbaar bij den Rijks Ontvanger, in persoon of door eenen Gevolmagtigden moeten indienen. En, opdat niemand hiervan onwctcnhcid zoude kunnen voor wenden, zal deze worden gedrukt en aangeplakt, ter plaatse waar dit te doen gebruikelijk is. Gedaan te Amersfoort, den 24. April 1849. Burgemeester en AVethouders voornoemd. A. D. METHORST, Vt. Ter ordonnantie van dezelve, A. G. AVE1JERS. PUBLICATIE BURGEMEESTER en AVETHOUDERS der STAD AMERSFOORT. Gezien cene aanschrijving van Zijne Exc. den Heer Staatsraad Gouverneur der Provincie Utrecht, Brengen ter kennisse van de Ingezetenen, dat, naar aanleiding van de AVet van 8. November 1815, (Staatsbl. N°. 36) alle pretensien ten laste van het Rijk over het jaar 1348, vóór of op den 5. Julij aanstaande bij genoemden Heer Staatsraad Gou verneur zullen moeten zijn ingekomen, wordende de Ingezetenen die hiertoe van het intermidiair van het Stedelijk Bestuur mogten willen gebruik maken, uitgenoodigd, hunne declaration vóór den 30. Junij aanstaande, ter Stads Secretarie in te dienen. Enopdat niemand hiervan onwetenheid zoude kunnen voor wenden zal deze worden gedrukt en aangeplakt ter plaatse waar zulks gewoonlijk geschiedt. Gedaan te Amersfoort, den 27. April 1849. Burgemeester en Wethouders voorn., A. D. METHORST, Vt. Ter ordonnantie van dezelve A. G. AVIJERS. Amersfoort. De Kenners en Liefhebbers der Penningkunde berigtcn wij, dat cene Penning alhier voorhanden is, als onder beschreven staatop welk Tijdvak of daadzaak der Geschiede nis deze betrekking heeft wenscht de Inzender dezes gaarne te vernemen Aan de eene zijde staat boven in den rand met Hebrceuwsche letters het woord Jehovah; het randschrift luidt: Is Judicabil Cousam Saam (Deze zal zijne zaak rigten). Een man door Leeuwen omsingeld heft biddende zijne handen naar het woord Jehovah omhoog. Aan de keerzijde staan in een cirkel verscheidene kleine wapens, bijv. de Hollandsche leeuw, een gans, een zwaardeen kasteel, drie torentjes; om den rand staat: Gratia Dei Sum quod Sum. Men verzekert ons, dat de Heer J. GroenendaalOnder wijzer aan de Diaconie-School der Hervormde Gemeente alhier, de door Z. Ed. ontvangen beroeping pjjgi^het Kaapland (Zuid kust van Afrika), na ernstig beraad heeft aangpnomenen waar schijnlijk in het laatst der maand Junij of^n:£ Mcgin van zich op reis zal begeven, naar zijne ntèuvh bc^tcmmy'gjyin welke wij hem hartelijk al die genoegens toe wenschen, /welke zijne bekwaamheden en zijn onvermoeide- ijver hem billijke aan spraak geven. .tv

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1849 | | pagina 1