N°. 31. Dings dag15. Mei IS 49. NIEUWS- ADVERTENTIE-BLAD AMERSFOORT, RIIENEN MIJK BIJ DUURSTEDE. NIEUWST IJ DIN GEN. A 'C ga Ti i iMiiBinoi i mi»». EN DER EN (Semper idem). Dit Blad verschijnt geregeld om de 8 dagen, en wel des Dingsdagstegen ƒ3,60 per jaar.Advertentiën van 1-6 regels worden geplaatst tegen ƒ0,60; elke regel daarboven 10 Cents, behalve 0,35 Zegelregt bij elke plaatsing. Stukken ter plaatsing moeten ingezonden worden te Amersfoort bij den Uitgever, te Wijk bij Duurstede bij AV. F. STRAMROOD, te Bhenen bij GEUR. TAATS, Adres C. G. J. AVOLTERS, te Utrecht bij J. H. SIDDRË, en aan het Postkantoor te Amersfoort. Amersfoort. Den 18. April, des morgens, is teZeijst, in de sloot achter het Broederplein, door een arbeider gevonden het lijkje van een pas geboren kindhebbende het voorkomen van reeds eenige dagen in het water te hebben gelegen. Nadat de Heer Burgemeester hiervan kennis had bekomen, heeft de Justitie dienzelfden dag nog nasporingen gedaan te Zeijst, welke ten gevolge hebben gehad, dat eene dienstmaagd in dienst in een der huizen digt bij de plaats alwaar het lijkje is ge vonden, op bevel van den Heer Regter-Commissaris gevankelijk naar Amersfoort is gebragt. Indien men de loopende geruchten mag vertrouwen, zoude zij later bekend hebben, dat zij, ten huize waar zij diende, des nachts, buiten weten van de huisgenootenwas beval len en vervolgens het kind in het water geworpen heeft, meenende dat hetzelve dood was. Utrecht, 29. April. Het Collegie van Curatoren van onze Hoogeschool heeft den Heer L. C. van Goudoever Doctor in de Genees-Heel- en Verloskundebij de Hooge Regering voorgedragen als Hoogleeraar in de Chirurgie en Obsletrie. Utrecht. De Tentoonstelling van voortbrengselen van Land- en Tuinbouw, alhier, zal gehouden worden van Dingsdag den 26. Junij aanstaande tot en met Zon dag den 1. Julij, in de tuinen van de Sociëteit Naturae et Artibus. De Tentoonstelling van Vee zal plaats hebben den 28. Jnnij, terwijl alle bekroonde voorwerpen den volgenden dag nog eens ten toon gesteld zullen worden. De Ploeg-wedstrijd zal gehouden worden Zaturdag den den 30. Junij, op kleigrond, met ploegen met vier paarden bespannen, op de Hofstede de Koppel, aan den weg naar Houten. Utrecht, 4. Blei. In sommige Dagbladen leest men, dat de onlangs ontvreemde bankbiljetten, ten bedrage van ƒ64000, weder in handen van den Eigenaar kwa men; doch uit eene vrij goeden bron kunnen wij me- dedeelen, dat die berigten onjuist zijn; integendeel was de dader Woensdag reeds van Londen naar Noord-Amerika vertrokken, toen men aldaar den daarop volgenden Zondag aankwam, om zoo mogelijk het gestolene terug te erlangen. Des Zaturdags morgens den 5. Hei is door Z. BI. de Commissie van het Utrechtsch Studentencorps afge vaardigd, om Koning Willem met zijne troonsbestijging geluk te wenschenin bijzonder gehoor ontvangen. De viering van den dies ratalis der Hoogeschool te Utrecht, wegens het afsterven van Z. BI. Willem II op den 26. Blaart 1.1. uitgesteld zal thans plaats hebben op Donderdag 24. Mei, zullende de afgetreden Rector Blagnificus Prof. P. J. J. de Fremery alsdan eene pleg- tige Redevoering houden. Tot heden zijn aan geen der Hollandsche Lieder tafels de partijen toegezonden der stukken welke bij hel Nederrijnsch-Nederlandsch Zangersfeest te Kleef zullen worden opgevoerd, noch aan de nieuw opgerigte Lie- derlafels antwoorden toegezonden van goed of afkeuring dat zij zich voor de eerste maal wenschten aan te sluiten. Het Commité is van plan dit jaar geene Vereeniging op te nemen welke niet een personeel van minstens 24 Leden sterk is. Het gebouw te Kleef is te klein het was best maar weder te Arnhem bijeen te komen en eene Hollandsche Vereeniging daar te stellen. 's Gravenhage1 Blei. Heden is het ontwerp van "Wet, strekkende om eene wettelijke bestemming te geven aan het batig slot van het Fonds voor de uitvoering van werken aan de Dedemsvaart, met 57 en alzoo met eenparigheid van stemmen, aangenomen. Daarna is beraadslaagd over het ontwerp, strekkende, om de militaire pensioenen en gagemenlen bij de wet onvervreemdbaar te verklaren. Hetzelve is, met goed keuring van onderscheidene ten dien aanzien voorgestelde amendementen, met 51 tegen 8 stemmen, aangenomen. Toen bij gelegenheid der thans gehouden wordende discussiën over het Reglement van Ordé voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, door een der Leden een amendement werd voorgesteld van taalkundigen aard betrekkelijk de vraag, of het woord aanbieden ook in den zin van schriftelijk overzenden konde worden ge bezigd, werd dat amendement, behalve door den Voor steller, slecht door twee der Leden ondersteund, en wel bepaaldelijk door de Heeren Groen van Prinstrerer en Boxman, de eerste wegens zijne beroemde geschied- en staatkundige geschriften, de andere wegens zijne schoone gedichten algemeen bekend. Zoodra nu de uitslag der stemming bekend was, werd door een der aanwezige Leden het volgende ex tempore aan den Voorsteller van het amendement, die bijna voor hem gezeten was, aan geboden Dat maakt gewis het hart u ligter, Dat stemmen vóór 't amendement Eens prozaschrijvers en eens dichters, i Biet zoo veel roem in 't land bekend. In de zitting van de Tweede Kamer der l 1-i .4 :.-é

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1849 | | pagina 1