Luidcns tijdingen uit Weenen van den 11.hebben de Hon garen in Pesth den 5. een aanvang gemaakt met het beschieten van Ofen nadat de Oostenrijkers in Ofen den 4. begonnen waren met het bombarderen van Pesth. Algemeen verbaalt mendat de geestdrift in Hongarije zonder voorbeeld is niet alleen al de mannen maar zelfs knapen van 13 en 14 jaren snellen te wapen terwijl grijsaards, vrouwen en kinderea de veldarbeid verrigtenwaarin zij echter door de troepen, als deze er den tijd toe vinden trouw worden geholpen. Behalve de 17,000 Russen, zijn, volgens Weener berigten op nieuw in Krakau binnengerukt 22000 man met 11,450 paarden en in Gallicië den 8. 15,000 man bij Tarnogrod en 26,000 man bij Brody, zamen met 9800 paarden. Den 9. en 11. zouden in Gallicië, bij Wolosczys en Huffyatyn, nog 17,000 en 9000 man volgen. In alles rekende men op 160,000 man, waaronder 30,000 kavalleristen alles onder bevel van vors Paskewitsch. Aanzienlijke kolonnes trekken nog uit het binnenste van Rusland achtervolgens voorwaartsen bezetten Polen en zijne zuidelijke grenzen. Bij Lemberg zal een kamp voor 20,000 man opgerigt worden. Behalve deze magtzal nog een korps van 60,000 man Russen in Zevenbergen opereren. Frankfort, 14. Mei. Hetgeen reeds zoo lang bij geruchte ver haald werd, van het voornemen der Pruissische Regering, om hare afgevaardigden uit de Frankforter Nationale Vergadering terug te roepen, is eindelijk gebeurd. Het Pruissische Rege ringsblad bevat heden een Koninklijk Besluit, verzeld van eene ministeriële memorie, waarbij het onmiddellijk nédcrleggen der mandaten bevolen wordt. De zitting der Rijksvergadering van heden was mede niet van belang ontbloot. Onder de Ledendie verklaarden hun mandaat neder te leggen, behoorde ook de Limburgsche afge vaardigde van Scherpenzeel Heuschdie bij een voorgelezen protest te kennen gaf, dat in den tegenwoordigen stand van zaken aan Limburg niets meer overbleefdan zich uitsluitend aan Holland vast te houdenwaarom hij tegen elke verdere poging van aansluiting aan Duilschland protesteerde. Deze ver klaring heeft in de Vergadering grootcn onwil opgewekt. In Mainz is de Burgemeester door eenige dienstpligtigen die door het Bestuur waren opgeroepen, deerlijk mishandeld en zijn door hen meer baldadigheden gepleegd. Parijs, 8. Mei. De Afgevaardigden Bernard en Trauchant zijn dezer dagen aan de Cholera bezweken. -Die ziekte schijnt hier weder toe te nemen. Mevrouw Be'camierde bekende vriendin van den beroem den Chateaubriandis aan de Cholera overleden. Terwijl de grijze Koning Lodewijk Philips met zijn geslacht uit Frankrijk verdreven in ballingschap bij den vreemde omzwerft, Pius IX., eens de heraut der vrijheid, de aan gebeden Vorst der Romeinen, uit het kleine Gaëta dat hem eene schuilplaats bood, een' angstigen blik op het eerwaardige Rome slaat, wier straten bevlekt zijn met het bloed, gestort om hem terug te geven wat hij verloor, terwijl de zacht moedige Leopold van Toscane, in dollen overmoed verjaagd en terug geroepen, schoorvoetend en wantrouwend wederkeert, terwijl de Keizer van Oostenrijkop 't onverwachtst zijn Paleis te Weenee bezocht, opdat niemand hem vriendschap huichelde en hij ook bij 't wederzien der hoofdstad geene blijdschap be hoeft te toonen, die in zijn harte niet huist, terwijl de Koning van AVurtemburg in den nacht Stuttgardt verliet en in zijne tweede Residentiegedwongen aan zijn volk te geven wat het vroeg, en hij op de hulde hem toen toegebragt, opregtelijk moest antwoorden: «dien dank verdiende ik niet; want wat ik gaf, vrijwillig gaf ik het nietterwijl de Koning van Pruisen te Berlijn, in staat van beleg, vertoevende, onder de bescherming staat van duizendc bajonetten en op zijn slot te Potsdam wclligt hel kanonvuur des burgerkrijgs in zijne Staten hoort, terwijl de Koning van Saksen, onder geleide van Kavalleric het schoone Dresden ontvlugt, van eene elcilc rots nit de vesting Künigstcin bevelen geeft tot handhaving van het Koninklijk Gezag en dagen lang een getrouw leger in Drcsdens straten op eigen landgenooten een moordend vuur rigt, ter wijl zoo bijna geheel Europadoor haat en vijandschap beroerd in 't harnas staat, viert geheel Nederland feest, bij de inhul- diging van zijn' Koning Willem III. en weergalmde de groote en aanzienlijke hoofdstad Amsterdam van het vreugdegejuich, door duizenden en duizenden ter ecre van hunnen Vorst en H. D. Gemalin aangeheven. Gelukkig het Land, dat in dezen tijd van verwijt en strijd, in dezen tijd, die losscheurt, wat door herinnering, achting en liefde op 't naauwst verbonden was, zulk een schouwspel van eendragt tusschcn Vorst en Volk kan aanbieden! Amsterdam zij er trolsch op, dat Neêrlands Koning, in fecstelijken optogt en met den groet des vredes, in hare straten de hulde van duizen den ontvangt, en terwijl de groote steden van Europa, des avonds en des nachts door policie en patrouilles, in de doode- lijkste stilte worden gehouden, of verlicht zijn door den gloed der wachtvuren van in hare straten kamperende soldatenviert Nederland te Amsterdam een feest waaraan geheel Europa vervreemd zou worden en tooit zich heden avond met een gordel van prachtig schitterend vreugdevuur! Nederl BURGERLIJKE STAND VAN AMERSFOORT. Van 14. tot en met 20. Mei, zijn: GEBOREN, 4 Kinderen van het Mannelijk en 3 van het Vrouwelijk Geslacht. Te zamen 7. OVERLEDEN: 14. Mei. Rijk van Esveld 2 j. 9. m. Roe- lofina Hulsebosch, 64 j., Gehuwd met Hendrik van den Bosch. 19. Mei. Johan Adam Leinweberruim 65 j., Gehuwd met Dina Vlug. Hendrik van der Heul3 m.20. Mei. Cornelis van Eijk 68 j., Gehuwd met Maria van Roozendaal. ONDERTROUWDJohan Lub met Johanna Cornelia van de Klashorst. Dirk van de Woord met Gerarda van Ling. Hendrik Vos met Maria van Brurnmelen. GEHUWDWillem Hensie met Elisabeth Veenendaal. Jacobus van de Wakker met Johanna Maria Pel. BURGERLIJKE STAND VAN RRENEN. Van den 6. tot en met den" 12. Meizijn GEBOREN2 kinderen van het Mannelijke en 2 van het Vrouwelijke geslacht. Te zamen 4. OVERLEDEN Hermannns van Stokkum 63 j.Weduwnaar van Sophia Hulshof. ONDERTROUWD Rudolph Theodorus Le Cavelier van Am. sterdam met Jannigje Recter. GEHUWD: Geene. Marktberigt van Amersfoort 18. Mei. en Utrecht 19. Mei. De Cursief gedrukte artikelen, als Tarwe, enz., zijn volgens de Utrcchtsche Markt genoteerd; van de overige, met gewone Romeinschc letter, als Boekweit enz., is de Amersfoortsche prijs gegeven). Tarwe van f 7,75 tot f 8,50. Rogge 4,70 tot ƒ4,90. Garst van ƒ3,25 tot 4,00. Boekweit van f5,00 tot ƒ5,40. Haver van f 2,25 tot f 3,00. Witte Boonen van f 8,00 tot f 10.00. Groene Erwten van f8,00 tot 10,00. Graauwe Erwten en Capuc. van 7,00 tot J 10,00. Aardappelen van 1,50 lot 2,50. Boter 0,50 tot 0,55 het Nederl. pond. Kaas van f 11,00 tot 15,00 de 1Ö0 pond. Eijeren 0,50 Cents de 30. Rundvl. 45 c. Kalfsvl. 55 c. Varkensvl. 60 c. het Ned. pond. Marktberigt van Rhenen, 17. Mei, 1849. Tarwe f 7,50 lot f 9,00. Bogge f 4,60 tot 4,80. Boekweit. f5,10 tot f 5,25. Graauwe Erwten 6,00 tot ƒ7,00. Groene Erwten 8,00 tot 10,00. BEURSPRIJZEN DER EFFECTEN. Zaturdag19. Mei. Nederland 2'/a pCt. 48'/,6. 3 pCt 57'/j.4 pCt. 76"'j. Spanje, Ardoin a510p. St. 12'/1G. Binnenl. 3 pCt. 23Rusland 5 pCt. 1001/,. Oostenr. MetalI. 5 pCt. 69'/». 2'/2 pCt. 37. "WZHEÏj Utrecht 9 9 J> 9 .«TC ktk: SK.TKJT 3 van de POSTWAGENDIENST VAM A. VAM SIMWEGEM. ZOMERDIENST. Aanvang 15. April 1S49. Van Amersfoort naar 'smorg. ten 6 uur op de 1" Trein naar Amsterdam. 7'/j 11 2° 's midd. 4 3C 'savonds» 6'/a Expeditie van goederen dadelijk nog door naar 's Hage. Veenendaal 'smorg. ten 7 uur op de 1« Trein naar Anrliem, hlaarsbergen 11 uur. Van Utrecht naar Amersfoort 's morg. ten 1'U uur na aankomst der Haagschc en Leijdsche Schuiten. Amersfoort 's namid. ten 12'/a uur na aank. der 2e Trein van Amst. 4 uur 'savonds ten 7 uur 3C Van Maarsbergen naar Amersfoort na aankomst der 2c Trein van Arnhem. Van Veenendaal naar Amersfoort na aankomst der 3c Trein van Arnhgm. ZOMEKDIENS T. VERTREK DER BEURTSCHEPEN, van Amersfoort van Amsterdam Woensdag, 23. J. Bos. S. J. Houtsaager. Vrijdag, 25. C. de Weerd. L. J. Koekoek. Zondag, 27. S. J. Houtsaager. J. Bos.

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1849 | | pagina 3