FK 33. 1019. NIEUWS- ADYERTENTIE-BLAD AMERSFOORT, RHENEN WIJK BIJ DUURSTEDE. NIEUWST IJ DIN GEN. J) in ff s dag f 29. Mei. EN (Semper idem). Door het ingevallen Pinksterfeest verschijnt deze Courant een dag later. Dit Blad verschijnt geregeld om de 8 dagenen wel des Dingsdags, tegen 3,60 per jaar. Advertentiën van 1-6 regels worden geplaatst tegen ƒ0,60; elke regel daarboven 10 Cents, behalve 0,35 Zegelregt bij elke plaatsing. Stukken ter plaatsing moeten ingezonden worden te Amersfoort hij den Uitgever, te Wijk bij Duurstede bij IV. F. STRAMROOD, te Rhenen bij GEUR. TAATS, Adres C. G. J. WOI.TKRSte Utrecht hij J. H. SIDDRE, en aan het Postkantoor te Amersfoort. Amersfoort, den 21. Mei 1849. Heden overleed alhier na eene kortstondige ziekte van slechts negen dagen de Wel Ed. Zeer Gel. Heer H. P. Le Clercq, Med. et Chir. Doctor, Stads Geneesheer, Arts van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis, Secretaris van de Plaatselijke Geneeskundige Commissieen Officier van Gezondheid hij de Schutterij. Na eenige jaren te Leijdcn zich op de Geneeskunde te hebben toegelegd, verkreeg hij in 1833 den graad van Doctor na het verdedigen van eene Diss. Med. inaug. getit. de Pneu matosis en vestigde zich als Practiserend Geneesheer te 's Gra- renhagealwaar hij zich in de Heelkunde oefende, en daarna ta Leijdenook in dezen tak der Geneeskunde promoveerde. Later verwisselde hij zijne vroegere standplaats met het dorp Wateringenin de nabijheid van bovengenoemde stad. In October 1842 werd hij te Amersfoort als Stads Geneesheer beroepen. Hier verwierf Dr. L e Clercq weldra het vertrouwen en de achting, waarop hij om zijne kundigheden niet alleenmaar ook om zijn edel en regtschapen karakter te regt aanspraak kon makenieder schatte hem hoogzoowel gegoeden als behoefti- gen, en zoo de dood van Le Clercq de eersten met leedwezen vervuld heeft, mag dit verlies echter niet in vergelijking gebragt worden, met de droevige teleurstelling welke de laatsten hier door ondervonden hebben. Hij toch was niet alleen voor deze een Artsdie ten allen tijde zoowel bij dag als nacht bereid was,, om hen met zijne kennis bij te staanmaar bovendien was hij hun een Weldoenerdaar waar Le Clercq iets vermogt met raad of daad, om den zieken en armen Natuurgenoot in zijn lijden te troosten of te helpen, daar deed hij al het mogelijke om dit schoone doel le hereiken. Jammer slechts dat bij zoo kort het genot om wel te doen mogt smaken, want op eenen 38jarigcn leeftijd maakte de dood een einde aan zijn zoo nuttig en arbeidzaam leven. Ofschoon Dr. L e Clercq door zijne drukke bezigheden weinig tijd over had om tot de bevordering der wetenschap veel bij te kunnen dragen wijdde bij echter deze uren aan de studie. Hiervoor pleiten de door hem in verschillende tijdschriften ge plaatste mededeelingen. Wij kennen van hem: Waarneming eener teleangiectasiegenezen door afbinding gedeeltelijk door inenting met koepokstofalsmede Bijdrage ter bepaling van de aanwijzing tot het gebruik der herba lobelia injlalabij asthmaheide geplaatst in het JSedcrl. Lancet, 6c Jaarg.lc stuk, N°. 5, en id. 2e stuk, N°. 8. Drie waarnemingen van peripneumonia biliosa, en Eene waarneming omlrcpt carcinoma simplex mammae virilis voorkomende in de nieuwe serie van Boerhaave. Tijdschrift voor Genees-, Heel-, Verlos- en Artsenijkunde. 1846; alsmede Een uitgebreid stuk over aangeboren rnriolae bij de men- schelijke vrucht, in hetzelfde Tijdschrift Boerhaave, 6' Jaarg. 1847, 8c allev. Een artikel over variola en vaccine, en een ander over hernia femoralis gangraenosa, beide geplaatst in het Reper torium Tijdschrift voor de Geneeskunde in al haren omvang, door F. Ricnderhoff en F. C. Hek me ij er, 1<= en 2c Jaargang, en eene bijdrage over de besmettelijkheid der schurft van dieren op den mensch geplaatst inDe ziekten van den mensch, die ontstaan ten gevolge van besmetting door ziekten van dieren door B. Bitter, omgewerkt en vermeerderd door F. C. Hekmeijer. Hij werd ter grafstede gedragen door de 1141. Apothekers, begeleid door zijne goede Vrienden, en een der aanwezigen hield eene korte, doch indrukwekkende toe spraak. Nog lang zal Le Clercq bij zijne talrijke vrienden en bij Amers- foort's Ingezetenen in een gunstig aandenken blijven. Op de Paardenmarkt te Utrecht zijn den 21. Mei geweest 481 paarden. De handel was niet levendig, vooral niet in hovcn- landsche paarden. Die in dit jaar verlangen te worden toegelaten op de *rolle der Studenten aan eene der Hoogescholeri of aan het Athenaeum te Amsterdam of te Deventer, worden bij op roeping van den 26. Mei ingevolge Art. 8 van het Koninklijk Besluit 7an den 23. Mei 1845 StaatsblNu. 25, opgeroepen, om zich vóór het eind der maand Junijbij gefrankeerde brieven, aan te melden bij den Voorzitter der Commissie, den Heer Mr. A. W. Engelen die door Zijne Majcsteils bij Besluit van den 19. Mei j.l. N°. 207voor dit jaar benoemd is lot afneming van het Examen ter toelating, met naauwkeurige opgave van hunnen naamwoonplaats en ouderdom. Tevens is door genoemden Voorzitter bekend gemaakt, dat de Minister van Binnenlandsche Zaken, krachtens Art. 4 van eerstgemeld Besluit, heeft bepaald, dat voor dit jaar de bedoelde Commissie hare Vergaderingen zal houden te Haarlem, alsmede dat de dag, waarop ieder der belanghebbenden, in den loop der maand Augustus, aldaar zal worden verwacht, vooraf zal worden medegedeeld. In de bijeenkomst der Tweede Kamer van 16. Mei heeft de nieuw benoemde Commies-Griffier, de Heer Mr. A. Uilenhooven, de gevorderde eeden afgelegd en zijne function aanvaard. Daarna is de beraadslaging over het Ontwerp van lVet, be trekkelijk de uiloefening van het regt van Vereeniging en Ver gadering voortgezet. t Nadat de Heeren van Hall, van ZufierTl™7?"t>jajenvan Voorst, Thorbecke; SlicherBacker, van Twist, Coslei%tcen Bachiene het Ontwerp bestreden hadden, is dit verdgrejhcraaüslaging be paald op dienzelfden avond. - s In deze Avond-Zitting hebban nog verschejöenej Leden hef woord gevoerd, en is het Ontwerp~dBgr Z. JEvc- Jfen Minis»- f van Justitie, nader in het hrccde verdedigd. Tear slotte is voordragt verworpen met 54 tegm5>«>6._£t£iB*fl'n. Vóór hebfl

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1849 | | pagina 1