Wo. 34. Dings dag5. Juiiij. 1849 NIEUWS- ADVERTENTIE-BLAD AMERSFOORT, RHEWEW WIJK BIJ DUURSTEDE. NIE U W S T IJ D 1N G E N. en der EK (Semper idem). Dit Blad verschijnt geregeld om de 8 dagen, en wel des Dingsdagstegen ƒ3,60 per jaar.Advcrtentiën van 1-6 regels worden geplaatst tegen ƒ0,60; elke regel daarboven 10 Cents, behalve 0,35 Zegelrcgt bij elke plaatsing. Stukken ter plaatsing moeten ingezonden worden te Amersfoort bij den Uitgever, te Wijk bij Duurstede bij W. F. STRAAIROOD, te Rhenen bij GgBR. TAATS, Adres C. G. J. AVOLTERS, te Utrec/U bij J. H. SIDDRE, en aan het Postkantoor te Amersfoort.' AMERSFOORT. De Ondergeteekende maakt aan zijne Medeburgers bekend: dat, in de Vergadering van den Raad dezer Stad, gehouden den 1. Junij 1849, op gemotiveerd advies van cenc daartoe benoemde Commissieis beslotenaan het door hem in de Vergadering van dat Collegie, van 6. Maartj.l. gedane voorstel omde Vergaderingen van hetzelve openbaar te houden» geen gevolg te geven. Scheltus van Ledsden. 2. Junij. Woensdag 1.1. is ccnc Commissie van de Arron- dissements-Regtbank, bestaande uit de HH. Mr. J. van Dam van IsscltPresident; Mr. F. J. Gulle', Officier van Justitie, en Jbr. Mr. J. E. Pesters, Griffier', bij Z. M. den Koning toegelaten en heeft, namens de Regtbank, bare gelukwcnschen bij Hoogst- deszelfs troonsbestijging en inhuldiging, benevens hare gevoelens van eerbied en trouw aan Z. M. aangeboden. De Commissie is door Z. M. op cene minzame wijze ontvangen en toegesproken. In de Vergadering van den Raad dezer Stadvan 1. Junij, zijn, ter vervanging van den oud-Burgemeester, W. van Assen- raad, die, om vergevorderde jarenwenschte ontslagen te worden van de op Z. Ed. Achtb. gevallene keuze, en van Mr. S. van kfalchren, Lid van de 'Tweede Kamer der Staten-Generaal, die vermeende beide betrekkingen thans nog niet vcrcenigbaar te zijn gekozenMr. J. de Louter en Mr. J. Scheltus van Leusden. Ter navolging voor grootcre Steden moeten wij wijzen op Harderwijk, welk Bestuur, niet alleen de Stedelijke begrooting ten gerijve der Ingezetenen heeft publiek gemaakt, maar zelfs van toelichtende memorie beeft voorzien. Indien de geruchten niet ongegrond zijnzoude het onzen onvermoeiden en ijveriger: Commissaris van Politie gelukt zijn, vcrloopcn week alhier een Duitschcn Communist aan te houden. Het bezoek van zulke yrcemdelingcnkunnen wij echter wel missen. De dienstmaagd uit Zeijst welke wegens het voorvalvermeld in N°. 31 van den Bode, is in hechtenis genomen, is door de Regtb. alhier naar het Prov. Hof verwezen beschuldigd van kindermoord. UTRECHT, 24. Mei. Heden hield de in Maart 1.1. afge treden Rector onzer HoogcsehoolProfessor P. J. I. de Fremen/, eene Redevoering de Iano Kopsio, ejusque in patriam meritis, d. i., over Jan Kops en zijne verdiensten jegens het Vaderland. Dienzelfden avond bragtcn HH. Studenten serenades aan de vroeger afgetredene en nieuwe Rectoren en Secretarissenaan den nieuw benoemden Professor J. van Hall, en aan de Hecren J. U. Baron van Lijnden van Lunenburgals nieuw benoemden President en Mr. J. G. van Hes, als nieuw benoemd Lid van bet Collegie van HH. Curatoren onzer Akademic. Van de meeste publieke err particuliere gebouwen wapperden de vlaggenter medeviering van dit Academiefeest. Om Kiezer te zijn moet men wezen Nederlander, in het genot der burger- en burgerschapsrcglenmeerderjarig en in de Directe Belastingende Rijks-Opcenten daaronder begrepen betalen naar bet onderstaande: Provincie Utrecht. Utrecht 70; Amersfoort f 40in de overige Gemeenten 36. In de Zitting van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van 23. Mei, is beraadslaagd over het Wetsontwerp betrekkelijk de reis- en verblijfkosten voor de Leden der Eerste en Tweede Kamer. Uit het verslag der Commissie van Rapporteurs, blijkt, dat in de Afdeelingenwaar 33 Leden tegenwoordig waren ofschoon dat Ontwerp hebbende behandeld en overwogende Leden zich, wegens den tcederen aard van het onderwerp, van het voordragen van aanmerkingen hebben onthouden. Dat Ont werp is na eenige woordenwisseling aangenomen met 32 tegen 3 stemmen. Vervolgens zijn aan de orde gesteld de beraadslagingen over Iret Wetsontwerp, betreffende de bestemming van het batig slot der rekening wegens het bijzonder fonds voor de Dedemsvaart. Uit het verslag der Commissie van Rapporteurs blijkt dat bij het onderzoek in de Afdeelingen, waaraan ?3 Leden deel namen geene bedenkingen tegen deze voordragt zijn gemaakt. Dit Ont werp is zonder discussie met algcmecnc stemmen aangenomen. In de Zjtling van 24. Mei heeft de Commissie van Rapporteurs baar algemeen verslag uitgebragt over de volgende Ontwerpen van Wet, als: 1°. tot dispensatie van de AVet van den 16. No vember 1814wegens het bouwen van een huis te Ooltgens- plaat; 2". tot het verleencn van schadevergoeding en wachtgelden aan buiten betrekking gerakende Ambtenaren3". tot onver vreemdbaar Verklaring van militaire pensioenen en gagementen. De beraadslagingen over deze Ontwerpen worden bepaald op morgen. De Commissie, belast met eene herziening der Instructie voor den Griffier en den Commies-Griffierbrengt haar werk ter tafel. Drukken en verzenden naar de afdeelingen. Daarna is beraadslaagd: 1°. over bet Ontwerp van AVet tot rrgcling van het fonds voor de koopprijzen van domeinen, dienst jaar 1848, en 2°. over het Ontwerp nopens den vrijdom der macaroni- en vermicelli-fabrijken. Beide Ontwerpen zijn na eene korte beraadslagingaange nomen. Over het eerste Ontwerp hebben de lieer Sasse van ïsseli en Z. Exc. de minister van Financiën het woord gevoerd en het is aangenomen met 32 tegen 2 stemmen. Tegen de lleeren v. Swinderen en v. hlierlo). Over het tweede Ontwerp hebben de lleeren Hoffman en Groeninx van Zvelen gesproken. Het is aangenomen met 31 tegen 3 stemmen, (legen, de lleeren Tone kensvan der Beken Pasteel en van Swinderen). A'er- zending naar Z. M. den Koning en aan de Tweede Kamer tot- advies. In de Zitting van den 25. Mei. hghLext^alleerst de beraad slagingen plaats gehad over het AVpttontwerpHbqdende bepa lingen omtrent de Regterlijke Collagiën. w*"* Onderscheidene Sprekers hebhet/'datfroverhetzij'meel uitvoerig maar meerendeels kortelijk, hetjivoord. gevoerd tst regtvaardiging hunner uit te brengen stem, wjtórna het yfltwfcrp dbor Zijne Exc. den Minister van Justitie is ^rdedig^Tj 1 In de Zitting van de Tweede<J^amcr, varj/^24. ,--is V, cenc Missive ingekomen van 'den Ucct"StHerpenzeel HcustJ) waarbij deze zijn ontslag neemt als Lid der Kanjer.

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1849 | | pagina 1