Dings dag26. Juiiij. NIEUWS- ADVERTENTIE-BLAD AMERSFOORT, RHENEN WIJK BIJ DUURSTEDE. NIEUWSTIJ DINGEN. No. 37. 1819. EN SER w EN (Semper idem). Dit Blad verschijnt geregeld om de 8 dagen, en wel des Dingsdagstegen 3,60 per jaar.Advertentiün van 1-6 regels worden geplaatst tegen ƒ0,60; elke regel daarboven 10 Cents, behalve 0,35 Zegelrcgt bij elke plaatsing. Stukken ter plaatsing moeten ingezonden worden te Amersfoort bij den Uitgever, te IVijk bij Duurstede bij AV. F. STRAMROOD, te Rlienen bij GEBlt. TAATS, Adres C. G. J. AVOLTERS, te Utrecht bij J. II. SIDDREen aan bet Postkantoor te Amersfoort. S C II V T T E R IJ. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS DEU STAD AMERÓfOORT, Brengen ten gevolge der deswegens bestane voorschriften en ter verdere geregelde uilvoering van de door Z. M. vastge stelde Reglementaire Bepalingen omtrent de Schutterijenbij deze ter kennisse van de belanghebbenden, dat de Alphabelische Naamlijsten van de Ingeschreven voor de Schutterij ter inzage van een iegelijk zullen liggen ter Secretarie dezer Stad van Dingsdag den 19. Junij tot Dingsdag den 26. Junij 1819, (de invallende Zondag daarvan uitgezonderd) dagelijks, des morgens van 10 tot 12 ure; ten einde een ieder in staat zonde zijn, omingeval hem eenige personen of omstandigheden mogten bekend zijndie op dezelve nog zouden behooren te worden aangeteekend of daarvan moeten worden weggelaten zulks aan bet Bestuur kennelijk te maken. Dat de Loting voor de Schutterij, tusschen de Ingeschrevenen van dezen JareKlasse 1824, zal plaats hebben onder toezigt cener Commissie uit het Bestuur, ten Raadhuize dezer Stad, op Donderdagden 28. Junij aanstaande, des morgens ten 10 ure. Wordende alzoo de belanghebbenden opgeroepenom ter plaatse en ure voorschreven te compareren, of, bij afwezigheid zich aldaar door eenbij de voormelde Commissie bekend en met behoorlijke schriftelijke volmagt voorzien persoonte doen ver tegenwoordigen ten einde de bij de Wet vereischte Loling naar behooren te doen zullende voor hen die persoonlijk afwezend mogten blijven en zich niet op yorenstaande wijze hebben doen vertegenwoordigendoor een der Ledeu van de Commissie worden getrokken. Dat op denzelven dagop voorschreven wijzeeene Naloting zal plaats hebbenten behoeve van diegenen welke tot de Loting vcrpligt zijndebuiten hun toedoen niet onder dezelve mogten zijn begrepen geworden, alsmede ten behoeve dergenen, welke, ofschoon in andere Gemeenten reeds geloot hebbende, sedert de laatstvoorgaande inschrijving in de Gemeente zijn komen inwonenen der vreemdelingen welke sedert die inschrijving in de termen zijn gevallen, om als Ingezetenen te worden aan gemerkt. En dat eindelijk de belanghebbende personen bij de Loting de gelegenheid zal worden opengesteldom de redenen van vrijstelling waarop sommigen aanspraak zouden mogen maken ter kennisse van de genoemde Commissie te brengenmet aan duiding van het artikel der Wet en het onderdeel van dien waarop zij hunne reclame hebben gegrond. Eu opdat niemand biervan eenige onwetendheid zoude kunnen voorwenden, zal deze worden gedrukt, en aangeplakt waar zulks te doen gebruikelijk is. Gedaan te Amersfoortden 16. Junij 1849. Burgemeester en Wethouders voorn., A. D. METHORST, vt. Ter ordonnantie van dezelve, A. G. W1JERS. AMERSFOORT. liet ontwerp der Gemeente-Wet aan de verschillende Staten der Provinciën opgezonden, om daar over te worden gehoord komt hoofdzakelijk hierop neder. Vooraf zij echter aangemerkt, dat de Steden en Gemeenten worden onder scheiden in die, welker bevolking minder dan 5000 zielen be draagt en in diewelke daar boven zijnten einde deze ge durige herhaling te vermijden zullen wij de eerste kortheidshalve kleinere en de laatste grootere noemen. Het Gemeente-Bestuur bestaat zoowel in de Steden als ten Plattenlande (waaromtrent in deze Wet geen onderscheid meer heerscht), uit één Burgemeester en uit twee Wethouders in plaatsen beneden de 20,000 zielen uit drie in die beneden 50,000en vier als dit getal daar boven isalle te benoemen door den Koning; de AVethouders worden gekozen uit den Raad. In kleinere plaatsen worden deze laatstcn door den Gouverneur aangesteld. Onder de benaming van Gemeente-Bestuur is ook de Gemeente-Raad begrepen. Dezelve bestaat in Gemeenten onder de 1000 zielen uit 7 Leden; van 10005000 uit 9, enz. voor elke 5000 zielen twee Leden meer. Zij worden gekozen regt- strecksch door de Ingezetenen die meerderjarig zijn, het volle genot van Burgerlijke en Burgerschapsreglen bezittende en beta lende in de 's Tiijks Directe Belastingen (de opcenten daaronder begrepen) eene som in de Tabel voorkomende zijnde voor Utrecht ƒ35, Amersfoort f 20, overige plaatsen binnen de Prov. Utrecht f 18, de plaatsen in Gelderland niet bepaald opgenoemd 15 Harderwijk ƒ20, enz., enz. Daarenboven moet men minstens gedurende het laatste jaar vóór het opmaken of herzien der lijsten zijne woonplaats binnen de Gemeente gehad hebben. In plaatsen waar invoege voormeld minder dan 25 personen de bevoegdheid zouden hebben tot het uitbrengen van keuze, wordt hun getal aangevuld uit de minder aangeslagenen mits in geen geval minder dan f 10 betalende. De vroegere bepalingen omtrent Gehuwden en AVeduwen zijn gehandhaafd. Bij de invoering dezer AVet worden nieuwe lijsten van Stcm- geregtigden gemaakt en jaarlijks herzien en ter visie gelegd bezwaren daartegen worden beslist door de Regtbank op de wijze als bij het onlangs ingediende Ontwerp van AVet tot het kiezen der Leden voor de Staten-Gcncraal is voorgeschreven, alles vrij van zegel en registratie. De Kiessergaderingen zijn almede op denzelfden voet ingerigt, genoegzaam op dezelfde wijze als heeft plaats gegrepen bij het voorloopig Kiesreglement voor de plaats gehad hebbende keuzen der nieuwe Staten-Gcncraalalzoo met beslotene, ongeteekende stembriefjes, die eigenhandig in debus moeten geworpen worden. Om gekozen te worden tot Lid van den Gemeenteraad moet men meer dan de helft der stemmen op zich vereenigd hebben; is zulks het geval niet, dan wordt er op nieuw gestemd tusschen de beide personen die de meeste stemmen hebben. Alle bezwaren over de geldigheid eener keuze worden door Gedeputeerde Staten niet door den Gemeenteraad beslist. Tot Leden van den Gemeenteraad kunnen niet; worden benoemdzij die niet stemgeregtigd zijn binnen de Gemeente of doder de 25 jaar zijn, Gouverneurs, Leden cjé^Gedyputcenfe Staten en dcrzelvcr Griffiers, Districts-Commissarissen cn h'onncdlealbten GeestelijkenKrijgsliedenOnderwijzers.' Provinciale en Plaatselijk^ Beambten en rekenpligtigen aan de uemeen&jwijdste de Leden zich niet nader bestaan in Bfeëd- of AtarnVerw dan in den derden graad en in kleine}1«^Gemeente: tweeden graad. Zij worden gekozen voor Bojarendl -^elft treedt om dc 4 jaren af; tusschcntijds opengevallen p

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1849 | | pagina 1