EU DHIT1 HOI. VAN (M DER GEKROONDE ALLEHAKADfflfi. ADVERTENTIE N. CONFIJT- KRUID- EN TAFELKOEKEN VAN Te Amersfoort bij W. J. VAN BOMMEL VAN VLOTEN. 108 personen door de Cholera aangetast, waarvan GO overleden en 17 hersteld zijn, zoodat thans nog 81 lijders in behandeling blijven. AMSTERDAM. Van den 12. tot den 15. dezer zijn alhier aangegeven 3G Cholera-lijdcrs en overleden 74. DORDRECHT. Van den 15. tot den 18. dezer zijn in het Cholera-zickenhuis te dezer stede: opgenomen 2 lijders, 3 over leden en 4 hersteld. ROTTERDAM, den 18. Junij. De Cholera, die in den laatsten tijd wederom alhier ter stede toegenomen was, is inde laatste dagen zoo plotseling verminderd dat in de afgeloopen week slechts de helft van het getal aangetasten der vorige week bij de Sub-Commissie alhier is aangegeven. Van den 19. Het voortdurend verminderen der Cholera alhier beeft de gelukkige gevolgen kunnen hebben dat de manschap pen tot hulpdragers gebruiktbedankt zijn geworden. LE1JDEN den 19. Junij. Sedert de Cholera zich weder binnen deze Stad heeft geopenbaard, zijn daardoor volgens opgave aan getast 100 personen, waarvan 41 overleden, 16 hersteld en 43 in behandeling. LC. LEEUWARDEN, den 19. Junij. Nadat de Cholera reeds zoo vele maanden lang in Holland en het naburige Groningen heeft geheerschthebben zich eindelijk ook hier ter Stede de sporen daarvan hoewel in ligten graadgeopenbaard. Sedert zij hier Zaturdag morgen het eerst werd bespeurdzijn er 7 personen waarvan 6 kinderen van verschillenden leeftijd aange tast waarvan nog maar 1 in leven is. GRONINGEN, den 22. Junij. Volgens ingekomen officieel berigt van den Hoogleeraar A. A. Sebastian, President der Stedelijke Geneeskundige Commissie alhier, blijkt, dat van den 5. Mei tot den 18. Junij j.l. 9 of 10 personen door de Cholera te Groningen zijn aangetast, maar dat er na den 18. Junij gecne aangifte van nieuwe gevallen is gedaan, en dat op het oogenblik (22. Junij) de stad Groningen wederom kan gezegd worden zonder Cholera- lijders te zijntot meerder geruststelling kan hier nog bijge voegd wordendat het geheele getal der overleden personen van den 15. tot den 21. Junij slechts 7 ouden en 3 jongen bedraagt terwijl in dien tijd geboren zijn 24 kinderen. De Heer Andraud te Parijs heeft aan den President van de Akademie der Wetenschappen aldaar een breedvoerigen brief geschreven over waarnemingen, door hem gedaan, om te onder zoeken in boe verre de toestand der clectriciteit van den atmospheer in verband kon staan met het toe- of afnemen van de Cholera, en meent, dat hem daaruit voldingend gebleken is, dat gebrek aan electriciteit in den atmospheer de Cholera doet toenemenen het tcrugkcercn van meerdere electriciteit daarin de ziekte in evenredigheid doet verminderen of verdwij nen; de eindelijke gevolgtrekking, die hij uit zijne waarnemin gen opmaakt, is deze: De natuur heeft den atmospheer voorzien van ecne massa electriciteit, die tot het levensonderhoud bevorderlijk is. Wanneer nu door de eene of andere oorzaak die massa electriciteit ver mindert en zelfs somtijds tot uitputting toe verarmd, dan wordt het gevolg hiervan, dat een ieder daaronder lijdt; zij, die in zich zelve een genoegzamen voorraad electriciteit bezitten, houden het uit, maar zij, die, om te blijven leven, noodig hebben electriciteit aan de groote massa te ontleenenbezwij kenwanneer die massa uitgeput is. Dit verklaart het ontstaan, niet slechts van de Cholera, maar ook van de onderscheidene cpidemiiindie het mcnschdom van tijd tot tijd teisteren. Mogt de waarheid van deze waarneming zich nader bevestigen, dan zou het aan de Geneeskunde, die zoo vele middelen heeft, om de electriciteit te doen ontstaan en te onderhouden, niet moei- jclijk vallen, om soortgelijke epidemiën in bet vervolg te keer te gaan. Amst. Cour.). Te Parijs was voor eenige dagenzoo verhaalde de Ant- werpsche Pre'curseurgeen enkele mug; de muggen kunnen alleen leven, waar de lucht electriciteit bevat! BURGERLIJKE STAND VAN AMERSFOORT. Van 18. tot en met 24. Junij, zijn GEBOREN: 4 Kinderen van het Mannelijk en 4 van het Vrouwelijk Geslacht, te zamen 8. OVERLEDEN 18. Junij, Antonia Johanna Springvloed G m. 19. Junij, Willem van Rijswijk, G m.; Gerrit van Nieuwen- hnizen, 49 j.gehuwd met Jacoba van Nimw egen22. Junij, Maria de Goede, 4 m.llendrika van de Bovenkamp, 5j.; 24. Junij, Dina Geels, 3 m. ONDERTROUWDJoannes van de Wetering, met Gcrtje Kuijer. GEHUWD Jacobus van der Geld, met Gcerlruida de Wit. BURGERLIJKE STAND VAN RHENEN. Van den 10. tot en met den 1G. Junij, zijn GEBOREN 2 Kinderen van het Mannelijk geslacht. OVERLEDEN Johannes Mol69 j.Echtgenoot van Aantje Ilovcslad. Jannigje Venestijn 82 j., Weduwe van Anthonie Lagemaat. Ileina Betje ter Haar, 6 m. Cornells Teunii- sen 2 m. ONDERTROUWD Geene. GEHUWD: Geene. Marktrerigt vak Amersfoort 22. Junij. en Utrecht 23. Junij. De Cursief gedrukte artikelen, als Tarwe, enz., zijn volgens de Utrechtsche Markt genoteerd; van de overige, met gewone Romcinschc letter, als Boekweit enz., is de Amersfoortsche prijs gegeven). Tarwe van 8,25 tot 9,00. Rogge /5,10 de hoogste markt. Garst van 3,25 tot /4,00. Boekweit van 5,30 tot ƒ5,80. Haver van 2,25 tot 3,00. Witte Boouen van ƒ8,00 tot ƒ10.00. Groene Er uilen van 8,00 tot ƒ10,00. Graauwe Erwten en Capuc. van 7,00 tot 9,00. Aardappelen van 2,00 lot 2,50. Boter ƒ0,50 lot ƒ0,55 liet Ncderl. pond. Kaas van ƒ10,00 tot 14,00 de 100 pond. Eijeren 0,50 Cents de 30. Rundvl. 45 Kall'svl. 55 c. Varkeusvl. 60 c. het Ned. pond. Marktberigt van Rhenen, 21. Junij, 1849. Tarwe 7,00 lot 9.00. Eogge f 5,00. Boekweit 6,00. Graauwe Erwten f G.üOtot 7,00. Groene Erwten 8,00 tot ƒ10,00. BEURSPRIJZEN DER EFFECTEN. Zaturdag23. Junij. Nederland 2pCt. 49'/,. 3 pCt. 587/,. 4 pCt. 76''.. Spanje, Ardoin a 510 p. St. II13/,». Binnenl. 3 pCt. 24'/o- Rusland 5 pCt. 102. Oostenr. Metall. 5 pCt. 693/,. 2V, pCt. 37'/,. van de POSTWAGENDIENST VAN A. VAN IVlMWEdBSr. ZOMERDIENST. Aanvang 15. April 1849. Van Amersfoort naar Utrecht 'smorg. ten 6 uur op de 1° Trein naar Amsterdam 2 2 71/, 11 u S 2 2e s 's midd. »4 »»»3C» 2 d 'savotids» G'/i Expeditie van goederen dadelijk nog door naar 's tl age. Veenendaal 'smorg. ten 7 uur op de le Trein naar Arnhem,, Maarsbergen 2 11 uur. Van Utrecht naar Amersfoort 's morg. ten 7uur na aankomst der Haagsehe en Leijdsche Schuiten. j> 's namid. ten 12'/, uur na aank. der 2e Trein van Amst. s 2 4 uur 'savonds ten 7 uur 3e 2 'savonds ten 8'/, uur na aankomst der Stoomboot van Rotterdam. Van Maarsbergen naar Amersfoort na aankomst der 2e Trein van Arnhem. Van Veenendaal naar Amersfoort na aankomst der 3e Trein van Arnhem. ZOMERDIENST. VERTREK DER BEURTSCHEPEN, van Amersfoort van Amsterdam Woensdag, 27. Junij. J. Bos. S. J. Houtsaager. Vrijdag, 29. C. dc Weerd. L. J. Koekoek. Zondag, 1. Julij. S. J. Houtsaager. J. Bos. Jb. BUSS1NK te Deventer. (116) De Ondergeteekende brengt bij deze ter ker.nisse van het Geëerd Publiek van Amersfoort en deszelfs omstrekendat bij bij den Heer A. M E IJ E R S op de Varkensmarkt aldaar geplaatst heeft een Idepöt van bovengenoemden door hem gebakken wordende Deventer, den 18. Junij, 18-f9, Jb. BUSS1NK.

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1849 | | pagina 4