w Dingsdag10. Julij. NIEUWS- ADVERT EN TIE-BL AD AMERSFOORT, R H E N E N WIJK BIJ DUURSTEDE. PROVINCIALE STATEN. Ro. 39. 1819. 1 illllll. EN DER EN (Semjper idem). Dit Blad verschijnt geregeld om de 8 dagen, en wel des Dinysdags, tegen 3,60 per jaar.Advertentiën van 1-6 regels worden geplaatst tegen ƒ0,60; elke regel daarboven 10 Cents, behalve 0,35 Zegclregt bij elke plaatsing. Stukken ter plaatsing moeten ingezonden worden te Amersfoort bij den Uitgever, te IVijk bij Duurstede bij W. F. STRAMROOD te B/ienen bij GEBR. TAATS, Adres C. G. J. WOLTERS, te Utrecht bij J. H. SIDDRE, en aan het Postkantoor te Amersfoort. Zitting van 3. Julij. Er bevindt zich een niet zeer aanzienlijk getal toehoor ders in de zaal der vergadering. Daarentegen zijn er onderscheidene dames op de gaanderijen aanwezig. De inrigting der zaal voor de toehoorders kan niet genoeg geroemd worden. Er is plaats voor minstens 300 personen, zonder eenige gereserveerde plaatsen, behalve voor de snelschrijvers. Destemeer is het te bejammeren, dat de weerklank, in de zaal aanwezig, ljet verstaan dikwijls moeijelijk maakt. Dc Heer Staatsraad-Gouverneur treedt de zaal binnen door eene zijdeur, gevolgd door de leden der Staten, en neemt plaats als voorzitter. De leden voor 'de Ridder schap plaatsen zich ter linker- en regterzijde naast hem; die der Steden en Landelijken Stand bezetten de beide vleugels van den hoefvorinigen tafel. De Voorzitter opent in naam des Konings de verga dering en verzoekt den Griffier het gebed voor te lezen. Alle de leden slaan opwordende zulks door de toe hoorders gevolgd. De Griffier leest het gebed voor, waar na ieder zijne plaats herneemt. De Voorzitter deelt eene missive mede van de 1111. F. II. C. Taets v. Ame rongen, Taets v. Amerongen v. Woudenberg en Ram, die belet zijn de vergadering bij te wonen. Vervolgens stelt de voorzitter voor, te benoemen eene commissie tot onderzoek der geloofsbrieven van de nieuw gekozen en herkozen ledenbestaande uit de HH. r. Zuijlen v. Nijevelt, de Ruiter en Hinlópen, hetwelk wordt goedgekeurd zonder stemming. Deze Commissie verwijdert zich daarop met den Griffier gedurende ongeveer 10 minuten en berigt vervolgens, dat alle de geloofsbrieven door dezelve in orde zijn be- vonden. De voorzitter vraagt of iemand zich verzet tegen der- zelver toelating. Niemand het woord vragende, worden de leden toegelaten en binnen geleid. Z.j leggen den eed af in handen der vergadering. Er zijn thans 33 leden aanwezig (buiten den voorzitter). De Voorzitter gaat alsnu over tot de werkzaamhedenna bet houden eener korte aanspraak, en vraagt of eender leden de voorlezing van het zeer uitvoerig gedrukt ver slag van de Gedeputeerde Staten over den toestand der provincie verlangt. De lieer d'Ablaing spreekt eenige woorden die niet verslaan worden op de tribunes. De voorzitter zegt dat uithoofde niemand de voorlezing verlangt, zulks zal achterwege gelaten worden. Ilij geeft vervolgens kennis aan de vergadering van de toezending van bet ontwerp der Gemeente-Wet met toelichtende Memorie en Koninklijk besluit van 19 Junij 1849, als mede van de toezending van een aantal exemplaren van een Rapport van Curatoren der Utrechtsche Hoogeschool aan den Minister van binnenlandsche zaken over de hulp middelen tot het academisch onderwijs dier hoogeschool. De voorzitter stelt voor om de deliberatien over het ontwerp dier wetwaarover de Staten volgens de Grond wet moeten gehoord worden, te bepalen op maandag den 9. Julij om 11 uur en daarmede alsdan onafgebro ken voorttegaan. De Heer Beeldsnijder meent, dat deze vergadering der Staten daartoe onbevoegd is, moetende zulks geschieden door de nieuwe Staten gekozen bij regtslreeksche verkie zingen op de wijze als bij de nieuwe grondwet is voor geschreven. De voorzitter bestrijdt dit gevoelen, op grond, dat de tegenwoordige Stalenzelfs volgens de nieuwe Grond wetnog steeds een grondwettig collegie uitmaken, krachtens art. 1 cn 3 der additionnele artikelen derzelve. De spreker verlangt zijn gevoelen in rondvraag gebragt te hebben. De voorzitter vraagt of een der leden het voorstel ondersteunt? Niemand antwoordt. De spreker trekt daarop zijn voorstel in. De voorzitter brengt alsnu op nieuw de bepaling van dag tot deliberatie in omvraag. De Heer Kien wil dat het ontwerp van wet worde gesteld in handen eener commissie om daarover rapport uit te brengen aan de vergadering. De Heer Both Ilendriksen ondersteunt dit voorstel. De voorzitter bestrijdt hetzelve en meent dat de Rege ring het gevoelen van de leden, niet dat eener commissie verlangt te weten. De lieer Both Ilendriksen antwoordt, dat de commissie de hoojdpunten zou kunnen aangeven. De voorzitter antwoordt, dat over alle de artikelen der wet de vergadering moet gehoord worden. De Heer Duuring en Menso bestrijden het voorstel. Laatstgemelde zegtdat door de toezending van een gedrukt exemplaar dier wet aan ieder der ledendeze reeds weten alles wat eene commissie zoude kunnen mededeelen, zoodat zulks noodeloos tijdverlies zou ver oorzaken. Vervolgens wordt het voorstel van den Heer Kien ver worpen met 23 tegen 10 stemmen. Vóór de HU. v. Zuijlen v. Nijevelt, v. Boetselaer, v. Rappardv. Beeck Calkoen, Both Ilendriksen, Kien, de Louter, v. Vuuren, v. Nellesteijn en d'Ablaing. Tegen de Hll. Taets v. Amerongen v. Naleioisch, van HardenbroekFestersTacts v. Amerongen v.Renswoude, Beelaerts v. Remmersteijnv. Tuijl v. Serooskerken v. Lijnden v. Sandenburgv. Heeckeren v. Brandsen- burg Beelaerts v. OosterwijkHinlópen, SchcllusMenso v. Marienhojf, Story, v. Bern, Duuring, v. Resde v. d. Heijden, BeeldsnijderStrick v. Linschoten, Ver loren, Laan en de Ruiter. De voorzitter doet vervolgens mededeeling eener aan schrijving van den Minister van binnenlandsche zaken aangaande de begrooting over 1850 en stelt voor 1°. de begrooting der huishoudelijke uitgaven der provincie,"" en 2°. de begrooting der afgemeene uitgaven en inkom sten derzelve te stellen in handen eener-commissie^.'be staande uit de 1111. Taets v. Amerongen' v. Naiewisch Kien, Menso, d'Ablaingbenevens den Griflier. jffepiaiicj zich daartegen verzettende wordt zulks goedgekeurd.

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1849 | | pagina 1