Ill 1 ■MOST. No. 44. Dingsdag, 14. Augustus 1019. NIEUWS" ADVERTENTIE-BLAD AMERSFOORT, RHENEN WIJK BIJ DUURSTEDE. Dit Blad 'crschijnt geregeld om de 8 dagen, en wel des Dingsdagstegen ƒ3,60 per jaar.Advertentiën van 1-6 regels worden geplaatst tegen ƒ0,60; elke regel daarboven 10 Cents, behalve ƒ0,35 Zegelrcgt bij elke plaatsing. Stukken ter plaatsing moeten ingezonden worden te Amersfoort bij den Uitgever, te Wijk. bij Duurstede bij AU. F. STRAMROOD, te Rhenen bij GEBR. TAATS, Adres C. G. J. AA'OLTERS, te Utrecht bij j. II. SIDDRÈ, en aan het Postkantoor te Amersfoort. 4 EN (Semper idem). BERAADSLAGINGEN DER PROV. STATEN VAN liTRECUT OVER BET ONTWERP DER GEMEENTEWET. (Vervolg van N°. 43). HOOFDSTUK II. Van de Kiezers ter benoeming van de' Raadsleden. AFDEELING II. Van de Kiezerslijsten en van de rondzending der Stembiljetten. Wordt als nu in deliberatie gesteld het voorstel van den Hr. Laan (zie het begin dezer zitting) om de ver schillen, gerezen qver het kiesregtniet door den regter, maar door de administratieve niagt te doen beslissen. De Hr. Menso acht zulks niet in den geest der Grondwet. De geschillen over kiesregt komen daarenbovenvolgens deze wet, niet dadelijk voor den regter, maar worden vooraf door de administratieve magt, t. w. de Gemeenteraad, beslist. De meeste lieden, en vooral de Gemeentebesturen, zullen daarin wel berustenzoodat het slechts zelden zal gebeuren, dat men de zaak zal willen doorzetten. De Hr. Storij ondersteunt het voorstel, vooral omdat ook de eene kiezer den anderen zijn regt zal kunnen betwisten, zoodat er personeele veeten mede gemoeid kunnen gaan, waarom men de zaak tot in het hoogste ressort zal volhouden, om elkander op kosten te jagen. Hij acht, dat deze beslissing gevoegelijker door Gedupu- teerden zal kunnen geschieden. Het voorstel wordt aangenomen met 25 tegen 6 stemmen. Art. 10. Bij de invoering dezer wet, wordt eene lijst der kiezers opgemaakt. Die lijst blijft voortdurend van kracht, behoudens de veranderingen, daarin, bij de jaarlijksche verzending, te brengen. De daarstelling en herziening derzelve heeft plaats naar de volgende bepalingen. Art. 11. In de eerste helft der maand Maart van het jaar, volgende opdat waarin deze wet is afgekondigd, maken de plaatselijke besturen de lijst op van hen, die in art. 5. zijn genoemd. Zij raadplegen daartoe de ko hieren der belastingen, vermelden in de lijst desommen, voor welke ieder persoon daarop door hen gebragt, in elke van die belastingen is aangeslagen en houden de overige vereischten voor den kiezer in het oog. Op de lijst wordt de belastingsom vermeld, voor den kiezer gevorderd. De Hr. Menso vindt zwarigheid in dit artikel, omdat de besturen de kohieren niet zullen kunnen eischen ter inzage, als de ontvanger (die dezelve moeijelijk kan missen) ze weigert te geven. Daarenboven blijkt uit die kohieren slechts wie aangeslagen zijn voor belasting, doch nietof zij die aanslag ook betaald hebbenwelk laatste echter bedoeld is bij art. 76 Gw. Hij stelt alzoo voor, om die lijsten niet door de besturen, maar door de ontvangers te doen opmaken, en daarop te vermelden niet de som waarvoor ieder is aangeslagenmaar het geen hij afbetaald heeft, en dat de overlegging der ko hieren alleen in geval van verschil zal kunnen gevorderd worden. Be HH. v. Beech Calhoen en Storij ondersteunen het zelve, doch de HU. Scheltus en Beelaerts v. Oosterwijk bestrijden zulks, op grond, dat deGw. zegt: «ingezetenen betalendeenz., en niet: betaald hebbendedoor het voor stel aan te nemen, zouden de ingezetenen genoodzaakt worden om hunne belasting voor het geheele jaar da delijk te moeten afbetalen, terwijl de belastingswetten hun de bevoegdheid geven dit bij termijnen te doen. De Hr. v. Rappard geeft nadere inlichtingen over deze zaak en acht het voorstelom alleen de betaalde belas ting in aanmerking te nemen, deels overbodig, deels onuitvoerbaar. Echter wordt door de Vergadering met algemeene stemmen aangenomenom de lijsten door de "balvangers, in plaats van de gemeentebesturent- doen opmaken. Art 12. De plaatselijke besturen stellen die lijsten vast, uiterlijk op den laatsten dag der maand April, en leg gen die dadelijk gedurende veertien dagen, ter inzage van de ingezetenen, waarvan tevens openlijk wordt ken nis gegeven. Bij die kennisgeving worden de ingezetenen, die el ders belasting betalen, uitgenoodigddaarvan aan het plaatselijk bestuur te doen blijken, binnen veertien da gen te rekenen van de dagteekening der kennisgeving. Vóór den afloop van den termijn, worden de bezwa ren, die men tegen die lijst mogt hebben, bij den Ge meenteraad schriftelijk ingeleverd, vrij van zegel. De lijst der kiezers moet, tegenover den naam van ieder daarop ingeschreven ingezeten, aanduiden zijne voornamen, den dag en de plaats zijner geboorte, de dagteekening zijner naturalisatie, zoo die mogt hebben plaats gehad, en het belastingbedrag, dat hij in de ge meente betaald. De Gemeenteraad onderzoekt die bezwaren, hersteld de dwalingendie bevonden worden stof voor dezelve te hebben opgeleverden geeft voor het einde van de maand Junij kennis aan hen die hunne.bezwaren indien den of, er al dan niet, grond tot verbetering is gevonden. De Hr. Menso zegt: er is wel voorgeschreven, dat ingezetenen, elders belastingbetalende, zich later kunnen aanmelden, en alsdan op de lijst geplaatst zullen worden doch dit is niet genoeg. Hunne namen moeten daaren boven eveneens ter inzage liggen, opdat ieder kiezer in staat zij zijne reclames, die hij tegen hen mogt hebben te kunnen inbrengen, vóór dat de 14 dagen verloopen zijn, want de Gemeenteraad moet ook dergelijke bezwaren kunnen beslissen, eer ze voor den regter komen. De Hr. Kien ondersteunt zulksuit hoofde almede niet is bepaald, of, en wie hen op die lijst zal stellen. Men kan zulks toch niet rangschikken onder de bezwaren welke de Gemeenteraad beslist. Hij meeptdat er eene suppletoire lijst zal moeten gemaakt woi^en. De Hr. Both Ilendriksen wil, dat dergelijke ingezetenen zich zullen moeten aangeven vóór dat dp lijst gepubli ceerd wordt. j De Voorzitter zegt, dat de bedoeling /'an dit artikel isdat de lijst eerst zal worden gepubheeerd nadat zoo danige ingezetenen zich aangeuiehl-hebbenhetwelk da

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1849 | | pagina 1