IK 45. Dingsdag21. Augustus. 1819. NIEUWS- ADVERTENTIE-BLAD AMERSFOORT, RHENEN WIJK BIJ DUURSTEDE. K£rais«£vin». (Semper idem). Dit Blad verschijnt geregeld om de 8 dagen, en wel des Dingsdagstegen ƒ3,60 per jaar.Advertentiën van 1-6 regels worden geplaatst tegen ƒ0,60; elke regel daarboven 10 Cents, behalve 0,35 Zegelrcgt bij elke plaatsing. Stukken ter plaatsing moeten ingezonden worden te Amersfoort bij den.'Uitgever, te Wijk bij Duurstede bij W. F. STRAMROOD, te Rhenen bij GEBR. TA-ATS, Adres C. G. J. WOLTERS, te Utrecht bij J. H. SIDDRE, en aan het Postkantoor te Amersfoort. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS DER STAD AMERSFOORT, Brengen hierbij ter kennisse aan de Ingezetenen dezer Stad en vrijheid 1°. Dat door den Stedelijken Raad is bepaald geworden, dat, uithoofde van de heerschende Ziektede KERMIS dit Jaar geen plaats zal hebben. 2°. Dat het Suppletoir Cohier van de Belasting op het BRAND GELD door den Stedelijken Raad is goedgekeurd en te rekenen van af heden gedurende veertien dagen(de invallende Zondagen uitgezonderd) des voormiddags van 10 tot 12 ure op de Stads Secretarieter inzage van de belanghebbenden zal voorliggen. 3". Dat de Stedelijke KAS-REK.ENING over liet Jaar 1847, met de daartoe behoorende bijlagenvan Heeren Gede puteerde Staten is terug ontvangen en mede gedurende den tijd en ter plaatse voormeld, ter inzage zal voorliggen. Gedaan en gepubliceerd te Amersfoortden 15. Augustus 1849. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. D. METHORST, vt. Ter ordonnantie van dezelve A. G. WIJERS. BERAADSLAGINGEN DER PROV. STATES TAN UTRECHT OVER HEI ONTWERP DER GEMEENTEWET. Vervolg van N°. 44). HOOFDSTUK II Fan de Kiezers ter benoeming van de Raadsleden. AFDEELING II. Van de Kiezerslijsten en van de rondzending der Stembiljetten. Art. 33. Gedeputeerde Staten zorgen, dat de hoofden der plaatselijke besturenten minste acht dagen voor de verkiezing, aan de kiezers, door een gemeente-ambtenaar, aan de woonplaats dier kiezers doen afgeven eenen brief van oproeping en een stembiljet, op welk biljet bet zegel van de gemeente staat afgedrukt. De oproepingsbrief moet het stembiljet bevatten, ge sloten zijn, en vermelden het getal der te vervullen raadsplaatsende namen der aftredende raadsleden, den dag en het uur der verkiezing en de plaats waar de kiezers vergadering wordt gehouden. De Hr. Menso vraagt, hoe de Gedeputeerden verant woordelijk kunnen gesteld worden voor het rigtig rond brengen der oproepingsbrieven? Hij meent, dat dié zorg en verantwoordelijkheid moet blijven rusten op de ge meentebesturen, als zijnde daarmede belast, onder ver- pligting nogtans van later aan Gedeputeerden te doen blijken, dat zij aan hunne verpligting ten deze hebben voldaan. De Hr. v. Lijnden meent, dat met het woord zorgen is bedoeld het gevenaanschrjving, doch stelt voor, zulks aldus te veranderen in dit artikelwelk voorstel door den eersten spreker wordt goedgekeurd t alsmede door alle de overige leden. De Hr. Verloren stelt voor, om bij den oproepingsbrief tevens, even als thans het geval is, eene lijst te voegen der verkiesbaren, of ten minste die lijst in de dagbladen te vermelden. De Hr. Kien acht zulks 1°. ondoenelijk in grootere sleden (te Utrecht b. v. zullen er wel 60Ó0 personen op die lijst staan) en 2°. onnoodig daar de ingezetenen volgens art. 31, niet gedurende zekeren termijn, maar voortdurend ten stadhuize steeds inzage kunnen nemen van die lijst, terwijl dezelve daarenbovenvolgens art. 39, moet voorhangen in de kiesvergadering. Wanneer die lijsten in couranten vermeld worden, zullen er ligt fouten in de namen of voornamen komende kiezers daarop afgaande, zouden hunne stembiljetten verkeerd invullen, zoodat zij later welligt buiten aanmerking zul len moeten blijven. Verworpen met 3 tegen 25 stemmen. De Hr. Both Hendriksen wenscht, dat de kiezers hunne stembiljetten zelve zullen moeten komen afhalen de HH. v. Boetselaer en Scheltus daarentegen, dat de zelve hun zullen worden gebragt, doch alleen tegen bewijs van ontvangst zullen worden afgegeven. Deze voorstellen worden echter weder ingetrokken, op be denkingen van de groote moeijelijkheden waarmede zulks zoude gepaard gaan. De Hr. Menso stelt echter daarop voor, dat, teneinde zooveel mogelijk te zorgen, dat ieder kiezer een stem biljet ontvange, of ten minste kunne bekomende rond brenging der oproepingsbrieven zal worden afgekondigd met uitnoodiging aan de kiezers, welke mogten overge slagen zijnom zelve zulks te komen afhalen ten stad huize. De Ifr. Kien ondersteunt zulks, omdat sommige Kie zers dikwijls nergens te vinden zijn in grootere steden zoodat het onmogelijk wordt hun den oproepingsbrief te doen toekomen. Met algemeene stemmen aangenomen. AFDEEIING lil. Van de Kiesvergaderingen. Art. 34. De gemeenteraad is bevoegd om, wanneer hij dat noodig oordeeltde kiesvergadering in eene hoofd-afdeeling en onder-afdeeiingen tc splitsen. De Hr. Scheltus stelt voorom deze splitsing slechts toe te staan in gemeenten boven de 10,000 zielenen de Hr. v. Boetselaer om zulks niet van het getal inwo ners, maar van dat der kiezers te doen afhangen. Het eerste voorstel wordt verworpen met 26 tegen ééne en het tweede met 25 tegen 2 stemmen. (NB. één lid heeft zich verwijderd zoodat de ver gadering slechts uit 27 leden bestaat). Art. 35. De kiezers-vergaderingen houden zich met niets anders bezigdan met kiezen der leden voor den gemeenteraad. -"""■"«■w Art. 36. De gewone bijeenkomst der Kiezers-vergade ringen ter benoeming van léden van den getueepbstaad, wordt geopend den derden dingsdag van October telken vier jaren. De kiezersvergadering kqn ook buitópgswoqn 1 üh:

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1849 | | pagina 1