N°. 46. Dingsdag28. Augustus. 1819. NIEUWS- ADVERTENTIE-BLAD AMERSFOORT, RHENEN TOR BIJ DUURSTEDE. RUSSIFICATIE. IN KELDERS. IN GRAVEN. a. f 5.00 EN DER ■»s.A.]WTro]Nar! EN (Semper idem). Dit Blad verschijnt geregeld om de 8 dagen, en wel des Dingsdagstegen 3,GO per jaar.Advertenticn van 1-G regels worden geplaatst tegen ƒ0.60; elke regel daarboven 10 Cents, behalve 0,35 Zegelrcgt bij elke plaatsing. Stukken ter plaatsing moeten ingezonden worden te Amersfoort bij den Uitgever, te Wijk bij Duurstede bij W. F. STRAMROOD, te Rhenen bij GEUR. TAATS, Adres C. G. J. WOLTERS, te Utrecht bij J. II. SIDDRE, en aan het Postkantoor te Amersfoort. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS DER STAD AMERSFOORT, Gezien Zijner Majesteits Besluit van den 28. Junij 1849, n". 83, houdende goedkeuring van het door den Stedelijken Raad dezer Stad, in dato 12. Februarij 1849 gearresteerde Tarief voor de helling der BEGRAFENIS-REGTEN van de algcmecne Bur gerlijke Begraafplaats dezer Stad. Brengen ter kennisse der Ingezetenen van deze Stad en vrijheid, dat, voor het vervolg, de Begrafenis-Regten van de algemecne Burgerlijke Begraafplaats dezer Stad zullen verschuldigd zijn en moeten betaald worden naar het volgende TARIEF: voor de drie soorten van iijken hiernevens vermeid In EIGEN KELDERS. In UUR KELDERS, In EIGEN GRAVEN. In HL'UR GRAVEN. «lanmerTtingen. 1' KLASSE. 2c KLASSE. 3o KLASSE. 4' KLASSE. a. f 14.00 b. 8.00 c. x> 6.00 a. ƒ11.00 b. 6.00 c. o 4.00 b. 4.00 c. 3.00 a. f 2.00 b. v 1.50 c. 1.50 ƒ14.00 Vervalt, als op de inrig- liug van hel Kerkhof niet beslaande. 8. 6. 00 00 ƒ11.00 6, i> 4, 5. 4. 3. 00 00 ƒ30.00 18.00 112.00 ƒ23.00 13.50 9.50 a. Volwassenen. b. Beneden 1G jaren. c. Kinderen. De Eerste en Tweede Klasse brengen bet vermogen mede, om, des verkie zende, gebruik te maken van de Lijkkoets en zwarte Baar. De Derde Klasse geeft regt op de zwarte Baar; terwijl in de Vierde Klasse alleen de witte Baar mag gebruikt worden. NB. De in de kolommen opgegeven regten zijn de gewone; daarenboven bestaan alhier de navolgende bepalingen Prijzen van Grondruimten. Ie Klasse. 2e Klasse. 3c Klasse. Voor een enkelen Graf-kelderƒ30.00. ƒ25.00. ƒ20.00. dubbelen 9 9 50.00. 40.00. 935.00. enkele Grafstede 25.00. 20.00. 15.00. Regt van Overboeking, wanneer de overgang plaats heeft door overgang bij Versterf. Ie Klasse. 2e Klasse. 3e Klasse, enkelen Graf-kelder2.50. 2.00. 1.50. 00 00 13.00 8.00 Voor 9 een 9 9 00 7.00 Voor een 9 9 9 3.00. 1.00. 3e Klasse. 2.00. 9 4.00. 1.50. Ed, opdat deze ter kennisse van een zulks te doen gebruikelijk is. Gedaan te Amersfoortden 18, Augustus 1849. dubbelen 9 5.00. 9 4.00. enkele Grafstede 9 2.00. 9 1.50. Regt van Overboeking, scanneer de overgang op eene andere wijze plaats heeft. lc Klasse. 2e Klasse. enkelen Graf-kelder3.00. 2.50. dubbelen 9 9 G.00. 9 5.00. enkele Grafstede2.50. 9 2.00. 9 Buitengewone Regtenin bijzondere gevallen te pas komende. lc Klasse. 2eKlasse. 3eKlasse.4eKlasse. Regt voor iedere Volgkoetsdie het lijk vergezelt, 3.00. 2.00. ƒ1.00. ƒ0.00. 9 het begraven na 12 ure des morgens. 9 6.00. 9 5.00. 9 4.00. 90.00 9 9 9 bij Flamb.- of Lantaarnl. 9 25.00. 9 20.00. 9 9.00. 90.00. 9 9 stellenv.eensteen.ofmetal.Gedenkst. 9 25.00. 920.00. 99.OO. 90.00. 9 9 999 bouten Gedenkstuk. 914..00*_J> 10.00. 99.OO. 90.00. 9 9 dekken met een Zerk ynr^S.OO. 9 5^00. 94.00. aO.0^. iegelijk gerake, zal dezelve worden gedrukt, afgekondigd en aangeplakttei Burgemeestei(::èn"Wethouders voornoemd, A. I). ^KtlIORST/ V(. Ter ordol^JjdntievaA dezelve, V 2.00 R.00 9 1.50 9 3.50 9 1.50 9 2.50 A. G. WIJEjt£.'

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1849 | | pagina 1