1819. NIEUWS- ADVERTENTIE-BLAD AMERSFOORT, R II E H E N WIJK RIJ DUURSTEDE. Dingsdag4. September. EN Semper idem). Dit Klad verschijnt ([eregeld om de 8 dagen, en wel des Dingsdagstegen 3,GO per jaar.Adverlentien van 1-G regels worden geplaatst tegen j O.GOelke regel daarboven 10 Cents, behalve 0,35 Zegelregt hij elke plaatsing. Stukken ter plaatsing moeten ingezonden «orden te Amersfoort hij den Uitgever, te IVijk bij Duurstede hij W. F. S I'RAMROOD te Rhenen hij GliBR. TAATS, Adres C. G. J. WOLTERS, te Utrecht bij J. H. SIDDIIE, en aan bet Postkantoor te Amersfoort. BERAADSLAGINGEN DER PROV. STATES VAX UTRECHT OVER II ET ONTWERP DER GEMEENTEWET. Vervolg van N°. 46). HOOFDSTUK II. Van de Kiezers ter benoeming van de Raadsleden. AFDEEIING 111. Fan de Kicsvergaderingcn. Art. 53. Wanneer bij de verkiezing van raadsleden ter vervulling van plaatsen door de gewone aftreding openvallende, tev'ens wordt overgaan tot vervulling van raadsplaatsen openvallende alleen door buitengewone oorzaken, worden zij, die het eerst de vereisclile meer derheid hebben bekomen geacht te zijn benoemd ter vervulling van de raadsplaatsen, tot de gewone aftreding behoorende. Indien ter vervulling van gewone en buitengewone vacatures van raadsplaatsen, twee of meer personen te zelfder tijd de vcreisehte meerderheid bij gelijk getal van stemmen bekomen, wordt door het lot uitgemaakt, wie geacht wordt te zijn benoemd voor de gewone en wie voor de buitengewone vacature. Art. 54. Afschrift van het opgemaakt proces verbaal of van de opgemaakte processen-verbaalwordt aanstonds ter secretarie der gemeenteter inzage gelegd van de ingezetenen; gelijk afschrift wordt onverwijld overgelegd aan den gemeenteraad, en het oorspronkelijke, of de oorspronkelijkenbinnen vier en twintig uren na de ge dane verkiezing aan de Gedeputeerde Staten ingezonden. Na den afloop der verkiezing worden de stembriefjes verzameld in pakkendie verzegeld worden met de cachetten der leden van het bureau van stemopneming bij hetwelk zij ingeleverd zijn. Op de pakken wordt een opschrift gesteld, waaruit blijkt, of de daar vervatte stembriefjes bij de eerste stemming, of bij de herstem ming zijn ingevuld. De stembriefjes, die geheel of ten deele van onwaarde zijn verklaardworden in afzonderlijke pakken verza meld en van het vereischte opschrift voorzien. Alle die pakken worden ten raadhuize overgebragt en aldaar gedurende den tijd van zes maanden bewaard waarna die worden vernietigd in ecne vergadering van den gemeenteraad. De Hr. v. Beeck Calkoen verlangt, dat de vernietiging dier pakken, welke wel niet anders dan door verbran ding zal kunnen geschieden, niet in de gemeenteraad zal geschieden, daar zulks in de groote sleden ongerief zal veroorzaken; gevoegelijker ware het, zulks te doen plaats grijpen ten overstaan van eene Commissie uit den Raad. Met algemeene stemmen op céne na aangenomen. Art. 55. De namen van ben, die tot raadsleden zijn gekozen, worden door Burgemeester en Wethouders, zoo spoedig mogelijk, ter kennis van de ingezetenen gebragt. Zij geven wijders aan de tot raadsleden benoemde personen onverwijld mededeeling van de op hen uitge- bragte keuze. Art, 56. Een gekozen raadslid geeft ten spoedigste kennis aan Burgemeester en Wethouders, of hij de op hem uitgebragtc benoeming, al dan niet aanneemt. Burgemeester en Wethouders deelen die kennisgeving aan Gedeputeerde Staten mede. Wanneer de gekozene, binnen veertien dagen na de gedane benoeming, de kennisgeving niet heeft ingezon- zondenstelt de gemeenteraad hem onverwijld eenen termijn, van niet minder dan acht dagen, om die alsnog te doen. Laat de gekozene dezen termijn ongebruikt voorbijgaan zoo wordt bij gehouden de benoeming niet te aanvaarden. Ook hiervan doen Burgemeester en Wethouders me dedeeling aan Gedeputeerde Staten. Art. 57. De gemeenteraad, bezwaar in de gedane ver kiezing vindende, brengt hetzelve, binnen veertien dagen, na de gedane benoeming ter kennis van Gedeputeerde Stalen. Bezwarenbij anderen gerezenworden binnen tien dagen, Ie rekenen van de dagteekening van het proces verbaal, schriftelijk ingeleveid bij den Burgemeester, die gehouden is dezelve overwijld aan den gemeenteraad mede te deelen. Deze bezwaren worden binnen veertien dagente rekenen van den dag waarop zij zijn ingeleverd, door den gemeenteraad, onder bijvoeging van zijn advies, aan Gedeputeerde Staten opgezonden, om daarop binnen den termijn in art. 58 bepaald te beslissen. De Burgemeester, die de bezwaarschriften ontvangt, is verpligt een bewijs van ontvang daarvoor te geven. liet stellen van eene vervroegde dagteekening op dit bewijs, wordt gestraft met gevangenis van ééne maand tot twee jaren, en met ontzegging van bet bij deze wet vernielde kiesregt en regt van verkiesbaarheidgedu rende ten minste twee, en ten hoogste vijf jaren. De verkozene, tegen wiens verkiezing bezwaren zijn ingebragtneemt geen zitting in den raad, vóór dat die bezwaren verworpen zijn. Art. 58. Gedeputeerde Staten beslissen binnen 40 dagen, te rekenen van den dag der verkiezing, over de bezwaren in het voorgaand artikel vermeld, en die, welke door onzen Commissaris in de provincie tegen die verkiezing mogten zijn ingebragt. Zij zijn bevoegd binnen dien zelfden termijn de gedane verkiezing, ter zake van on regelmatigheid of onwettigheid, hun uit de stukken blijkende, te vernietigen, in beide gevallen spreken zij hunne beslissing of vernietiging uit, in een met redenen omkleed besluit. Zoo dit niet geschiedt, wordt, na afloop van dezen termijn, de gedane verkiezing voor geldig gehouden. indien eene verkiezing wordt vernietigd worde^Me kiezers binnen veertien dagen na de dhgteekeniiig:'dier vernietiging, bijeengeroepen om tot eerie nieuwe ver kiezing over te gaan. De llr. v. Beeck Calkoen wénscht eer/ige verandering in dit artikel, daar hij niet inziet hete Gedeputeerden sommige bezwaren, betreffende burgpfijke regten gullen kunnen beslissen, daar zuI0~"ffHèéh door den reglci^kaou-- uifgemaakt worden.

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1849 | | pagina 1