NI E U W S T IJ D IN G E N. Art. 64. In enkele gevallen kan, om gewigtigc rede nen, door Ons worden vergund, dat de betrekkingen van Burgemeester en Secretaris door denzelfden persoon worden bekleed. De llr. Verloren stelt voor deze dispensatie te laten wegvallen, of wel te bepalen, dat dezelve niet zal worden verleend, zonder dat de gemeenteraad en Ge deputeerden daarover zijn gehoord. Het laatste ge deelte van dit voorstel wordt aangenomen zonder stem ming, nadat het eerste gedeelte door den spreker is ingetrokken, op de bedenkingen geopperd door den Hr. d'Abiding en den Voorzitter, terwijl de HH. v. Lijnden en Laan die dispensatie wilden beperkt hebben lot ge meenten beneden de 2000 zielen. Art. 65. Wanneer daartoe noodzakelijkheid bestaat kan door Ons iemand tot Burgemeester worden benoemd die op het oogeublik der benoeming nog geen ingezeten is der gemeente, mits hij de overige vereischten bezilte, om in die gemeente kiezer te zijn. Zoo noodig, kan tevens aan hem door Ons worden vergund, om in eene naburige gemeente zijne woon plaats te houden. Ook kan door Ons dezelfde persoon tot Burgemeester over rneer dan eene gemeente worden benoemd. ■{IVordl vervolgd). AMERSFOORT, 3. Sept. Tot geruststelling dcr Ingezetenen en tegenspraak van de overgroote geruchtenwelke dezer dagen alhier van Cholcralijdcrs in omloop waren, diene de navol gende officiële opgave: Op den 17. Augustus I.l. zijn in behandeling gebleven 7 Van af dien dag tot 3. September bijgekomen 2G 33 Overleden ...15 Hersteld12 27 Zoodat op 3. September in behandeling bleven G Het Koningschielen van de Boogschutters alhier bad 1.1. Woensdag te Lensden plaats. De Heer D. Sleinbuch, dcnzclfdcn die bij het schieten naar den vogel op het Loo onlangs eene prijs behaaldestaafde zijnen roem aldaar verworven doordien hij ook alhier den vogel afschoot en aldus tot Koning werd geproclameerd. Het schoone weder verhoogde de feestvreugde, terwijl een gezamcnlijken maaltijd, waar vrolijkheid en vreugde heerschte, het feest besloot. UTRECHT, 29. Aug. Er verspreidt zich hier ter stede bet gerucht, dat de Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk welke voor twee dagen, na eene zitting van bijna twee maanden is uiteen gegaan het Ontwerp van Gerevideerd Reglement ver worpen in het bestaande Reglement ccnigc wijzigingen gemaakt en eene commissie lot de vorming van een nieuw ontwerp, met last om in het dgende jaar te rapporteren, benoemd zou hebben. Dit berigt zou v nlwaardiging wekken, indien het niet als on- geloofelijk werd verworpen. Of wat zouden de leden dcr llerv. Kerk van eene Synode moeten denken die hun zoo duidelijk cn algemeen uitgedrukt verlangen naar verandering van een als onbruikbaar erkend lapwerk van een voorbijgegaan tijdperk, zoo zeer met voelen trad, met bel kennelijke doel, om door uitstel dc aandacht te vermoeijeu en op den weg liet oude te behouden Nederlander Z. Maj. beeft benoemd tot buitengewoon Hoogleeraar in dg Geneeskundige faculteit aan dc lloogcschool te Utrecht den Heer L. C. ran GoudoeverDoctor in de Genees- Heel- cn Verloskunde te Utrecht. AMSTERDAM28. Aug. Heden ochtend is op den Hol- landschen spoorweg bij dc Kethcl tusschcn Schiedam cn Delft, een ontzettend ongeluk voorgevallen. Eene boerenvrouw van mid delharen leeftijd wilde den weg overgaan doch den tijd niet hebbende om den aansnellenden trein te ontwijken werd zij door dezen omvergeworpen en bleef, vrceselijk verminktdood op de plaats liggen. De trein hield ren ongenblik stil, om, zoo mogelijk nog hulp te vcrleencn doch alles was te vergeefs. Den 27. Aug., des avonds te half vijf uur, had te Am sterdam een verschrikkelijk ongeluk plaats. De knecht der sociëteit Bcllevue, op de Schans aan de Lcidschepoortbevond zich in een der benedcri-vri trekken dier sociëteitwaar zich mede drie vrouwelijke dienstboden bevonden. Hij nam een geweer, in die kamer aanwezigen bet op ééiie der meiden Johanna Kuijten- brouweroud 20 jaren, aanleggende, zeidc hij schertsende: «zal ik eens!» De haan ging over cn de ongelukkige dienstbode werd in het aangezigt getroffen het geweer was met hagel geladen. Men verheelde zich de ontsteltenis van hem die geheel on bewust dat op het geweer een schot was, zóó de oorzaak werd van deze ontzettende gebeurtenis. Door de korte distantie werd alleen zij getroffen op wie hij aanlegde maar ook zoodanig, dat er voor haar leven ernstige vrees bestaat. Zij is naar het Gasthuis gebragt cn de ongelukkige dader gaf zelf de Policie kennis van zijne treurige onsoorzigtigheid. Naar men verneemt, zou bet getal dcr jongelieden, welke door dc Staatscommissie geëxamineerd worden 258 bedragen dat is een weiuig minder dan bet vorige jaartoen zich 267 hadden aangegeven. Tot dusverre staat het getal tocgclatenen iu gunstiger verhouding tot dat dcr afgewezenen dan vroeger; zoodat het zich laat aanziendat het getal aankomende Stu dealen aan de drie academiën cn de beide Alhenaea althans niet geringer zal zijn dan bij dc opening van liet vorige academie jaar. [Ned.) Men verneemtdat er bij de Regering een Ontwerp van Wet in behandeling is omtrent de munt. De suppressie vat» het tegenwoordig Collegie van Raden cn Gcncraalmccsters der munt zou daarbij zijn voorgesteld cn de muntaangelegenhedcn rrgtstrceks aan den Minister van Financiën zijn voorgedragen bijgestaan cn voorgelicht door een Collegie van drie Leden. Ook zou reeds iu behandeling zijn eene ontworpene Wet tot het vaststellen van een bepaald tarief voor het porto van brieven in verhand met andere aangelegenheden rakende de brievenposterij. Bij Z. M. besluit van den 25. Aug. j.l N°. 83, is de hooge waardigheid van Kanselier der Nederlandsche Orden opge dragen aan den Vice Admiraal E. LucasDirecteur cn Kommau- dant der Marine te Vlissingen. Bij besluit van den 25. Aug. j.l., N". 84, beeft de Koning aan Jhr. Mr. L. Withers, Minister van Justitie, op diens verzoekeen onbepaald verlof verleend tot herstel zijner ge zondheid. Bij hetzelfde besluit is de tijdelijke waarneming dcr functic'n van Minister van Justitiegedurende de afwezigheid van Jhr. Mr. L. H'ichersopgedragen aan den Minister van Buiten- landschc Zaken Mr. L. A. Liijhtenvelt. De Regering heeftbij memorie van Z. Exc. den Minister van Binncnlandschc Zaken, de Kempenaergeantwoord op de bedenkingen der Tweede Kamer van de Staleii-Gcneraalten aanzien van het ontwerp van Wet, voor de regeling van het Kiesregt en de benoeming van de Leden der Eerste en der Tweede Kamer. Dit ontwerp zal til zoo waarschijnlijk eerlang bij de Tweede Kamer in overweging worden genomen. Volgens eene bij dit ontwerp vermeldende censuster benoe ming van Leden voor dc Tweede Kamer der Statcn-Gcneraal zoo als die nu veranderd is voorgedragen, beloopt dezelve voor: Utrecht: Stad Utrecht f54, de overige Gemeeiitcn f32. Dc Minister van Binncnlandschc Zaken en van Oorlog hchhcn door lusschenkomst van het Departement van Buitcn- landsche Zaken uit Wccncn ontvangenverscheidene exempla ren van eene brochure waarin mcdedecling geschiedt van een in Amerika ontdekt geneesmiddel tegen de Cholera; en dit middel is de gezuiverde zwavel dievolgens bewering van de beroemdste Geiiceshecren in Amerikain eene dosis van 3 a 4 greinen, oin de 3 a 4 uur, in dc verschillende tijdperken der Cholera zelfs iu het allerergste tijdperk de uitnuiiitendstc. diensten zoude doen De respective ministers hebben deze exemplaren in banden gesteld van dc Provinciale Geneeskundige Couiiiiissicu van dit Rijk en van den Inspecteur-Generaal der Land- cn Zeemagtom deze geneeskundige autoriteiten in staat te stellen, zoo zij liet doelmatig achten, met het aanbc- volene middel dc proef te nemen. Men verzekert, dal de Minister van Buitcnlandscbc Zaken der Frausche Republiek het noodig heeft geoordeeld, om aan bet bewind te Rome eene zeer ernstige nota te doen toekomen, en dat, ingeval hij tot dien maatregel niet ware overgegaan, de straten van Rome welligteven als vroeger die van Milaan, getuigen zouden zijn geweest van het ten uilvoerlcggen van vele doodvonnissen. O. a. wordt gemeld dat de Frausche Rege ring aan het Pauselijke bewind heelt doen aanzeggen, «dat, zoodra de Frausche krijgmagt Rome zou hebben verlaten dit laatste den vrijen loop kon laten aan de maatregelen van be dwangvCelke het zou verineenen te moeten neinenmaar dat zoo lang de Frausche vlag binnen Rome is ontrold, die niet zal worden bezoedeld of ontcerd door eenig ouder hare bescherming ten uitvoer gelegd bloedig vonnis.» Cholera-hcrit/ten. UTRECHT. Van den 27. Aug. tot den 2. Sept. aangetast 119, hersteld 85, overleden 7G. Blijven iu behandeling 115. LEIJDEN. Van 28. Aug. tot 1. Sept. aangetast 2, her steld 2, overleden 1. Blijven in behandeling 74. TiEL. Van 21. lot 28. Aug. zijn alhier aan dc Cholera overleden 11 personen; in 't geheel van 2. lot 23. Aug. 21 personen. ZALT BOMMEL, 27. Aug. Ook in deze stad zijn, sedert een paar weken, eenige lijders aan de Cholera bezweken; ter wijl men, opziglcns het naburige llcdcl, kan mededeelendat daar, sedert drie dagen, het cijfer niet grooter is geworden. Ofschoon den aard der epidemie cenen langoren tijd aan den lijdende overlaat, zoo levert echter de ervaring liet bewijs op, dat er dagelijks nog twee en meer sterfgevallen plaats hebben, waarvan nog dc jongstleden dag ten bewijze strekt. GPiONINGEN 27. Aug. Sedert den 23. dezer tot heden middag zijn alhier 35 personen door de Cholera aangetast, terwijl daaraan 19 overleden cn 47 er van hersteld zijn, zoodat thans nog 179 onder behandeling blijven. Deze opgave doet zien dat wij ons in een doorgaand afnemen der ziekte mogen verheugen cn het getal der herstelden dat der overledenen aanmerkelijk te boven gaat. De Cholera heeft te Gend opgehouden, na in G mnaDde.i er ruim 3000 slagloffers gemaakt te hebben. In 1832 stierven slechts 1227 aan de Cholera. Te Ledeherg eene voorstad van Gend, staat een blok van 25 huizen in een vierkant, deze zijn alle door dc Cholera ontvolkt, met uitzondering van een enkeJ bewoond door den tuinman Verschaffelldie het met zijn kind ontkomen is.

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1849 | | pagina 3