BURGERLIJKE STAND VAN AMERSFOORT. BURGERLIJKE STAND VAN RIIENEN. BEURSPRIJZEN DER EFFECTEN. POSTWAGENDIENST ADVERTENTIE N, Te Amersfoort, bij W. J. VAN BOMMEL VAN VLOTEN. Van 27. Aug.tot cn inct 2. Sept.zijn GEBOREN" 7 Kinderen van liet Mannelijk, cn 1 van het Vrouwelijk Geslacht. Te zamen 8. OVERLEDEN: 27. Aug. Antonius van der Aacirca 49 j. Ongehuwd. 28. Aug. Jan van Apeldoorn, 77 j., Weduwen, van Jannetje Eibers. Mietje de Bruijn 45 j., Gehuwd met Evert Stikvoort. Hendrik van Iloogevest62 j., Weduwen, van Jannetje van den Bos. 29. Aug. Abraham Johannes Zweede 13 m.Maria van E?den 23. j., Gehuwd met Johan Jacoh Kleher. Hendrik Inkenhaad 47 j. AVeduwenaar van Dilia de Froe. 30. Aug. Gerarda Kuijer, 15 j., Hendrik Jan Snijders 11. m. Alijda Gouw 19 m. Jansjc van Iloogevest, 15 j. 31. Aug. Hendrik van Iloogevest, 15 m. Elsje Gravel 70 j. Gehuwd met Frcderik Mulder. 1. Sept. Arnoldus van Appelen, ruim 60 j., Gehuwd met Maria Salet. Maria van de AVakker 72 j., Weduwe van Hendrik vim Naar- dcn. Peter van den IloolF, 7. j. 2. Sept. Catrina Smit, 65 j., AVeduwe van Gijsbertus AVelling. ONDERTROUAVD: Joannes AVilhehnus AVillemsen met Susanna Reijn. Johannes van Minnen met Grietje van der Veer. Steven de A'aik met Cuniera de Goede. Cornclis van Naardcn met Gecrtruij van Engelen. GEHUAVD: Frans Spier met Maria van der Maat. Johannes van Roekelen met Heiltje Kerkhof. Van den 19. tot en met den 25. Aug. zijn GEBOREN Een kind van het Vrouwelijk geslacht. OVERLEDEN Hannes van Esseveld 24 j. Gerrigje Ncl- lesteijn 23 j. Autonie Tone, 66 j., Echtgenoot van Heintje Toonen. ONDERTROUAVDGijsbert van Oort met Mietje Hootsc. GEHUAVD: G ecne. Marktberigt van Amersfoort 31. Aug. en Utrecht 1. Sept. De Cursief gedrukte artikelen, als Tarwe, enz., zijn volgens de Utrechtscbc Markt genoteerd; van de overige, met gewone Romeinschc letter, als Boekweit enz., is de Amersfoortsche prijs gegeven). Tarwe (oude) van ƒ8,00 tot ƒ8,75. (nieuwe) van 7,25 tot ƒ8,00. Rogge (nieuwe) ƒ4,00. (oude) ƒ4.90. Garst van 3,70 tot 4,20. Boekweit van 5,00 tot 5,10. Haver van 2,60 tot ƒ3,10. IVitte Ilooiten van ƒ8,00 tot ƒ10,00. Groene Erwten van 7,00 tot 8,00. Graauwe Erwten en Capuc. van 9,00 tot ƒ10,00. Koolzaad van ƒ11,80 tot ƒ12,00. Aardappelen ƒ1,00 het mud. Colcr ƒ0,50 tot ƒ0,55 bet Nederl. pond. Kaas van ƒ11,00 tot ƒ14,00 de 100 pond. Eijeren 0,50 Cents de 25 stuks. Rundvl. 45 c. Kaifsvl. 55 c. Varkcusvl. 60 c. het N. pond. Marktberigt van Rhenen, 30. Aug., 1849. Tarwe 7,00 lot 8,50. Kogge f 4,60 tot 5.10. Boekweit van ƒ5,00 tot 5,70. Kroon-Erwten ƒ9,00 tot ƒ10,00. Zaturdag1. Sept. Nederland 2'/i pCt. 53'/,o. 3 pCt. 643/a.4 pCt. 843/0.Spanje, Ardoin a 510 p. St. 123/ls. üinnenl. 3 pCt. 27'/a. Rusland 5 pCt. 105'/o. Ooslcnr. Metall. 5 pCt. 833/„. 2'h pCt. 443/8. "W BES-rEar* 3iE! reiT van de VAN A. VAH NI M WEGEIV. ZOMERDIENST. Aanvang 15. April 1849. Van Amersfoort naar: Vtreelit 'smorg. ten 6 uur op de le Trein naar Amsterdam. 7'/i 11 2« 'smidd. 4 3° 'savouds» 5'/s Expeditie van goederen dadelijk nog door naar Leijden en 's/lage. Veenendaal 'smorg. ten 7 uur op de le Trein naar Arnhem. Maarsbergen 11 uur. A'an Utrecht naar Amcrsjoort 's morg. ten 71/, uur na aankomst der Haagsche en Leijdsche Schuiten. 's namid. ten 12v2 uur na aank. der 2e Trein van Amst. y> 4 uur 'savonds ten 7 uur 3e Van Maarshergen naar Amersfoort na aankomst der 2e Trein van Arnhem. A'an Veenendaal naar Amersfoort na aankomst der 3e Trein van Arnhem. ZOMERDIENST. VERTREK DER BEURTSCHEPEN, van Amersfoort van Amsterdam AA'oensdag, 5. Sept. J. Bos. S. J. Iloutsaager. Vrijdag, 7. C. de AA'ecrd. L. J. Koekoek. Zondag9. S. J. Iloutsaager. J. Bos. (135) Het Geëerde Reizende Publiek wordt ter kennis gebragt, dat de Wagens over SOESTDIJK, HILVERSUM, 's GRAVELAND naar het STATION VREE LAND, op de Eerste Spoortrein naar Amsterdam, 'smor gens om 6 uur blijft vertrekken; én op de Derde Spoor trein naar Amsterdam, 's namiddags oiu 4 uur in plaats van 7 uur; én van de Eerste en Laatste Spoortrein van Amsterdam naar Amersfoort. Vrachtprijzen der Personen. Van AMERSFOORT naar SOESTDIJK 0,50. HILVERSUM 0,75. 's GRAVELAND 1,05. het Slation VREELAND1,25. Het Kantoor wordt gehouden bij B. VAN DEN BROEK Logement DE ZWAAN, in de Utrechtschestraatte Amersfoort. iP® (130) Privaat-Onderwijzer in het KUNST1" MATIG SCMOON-SOtniAUEN, en als zoo danig door het Ed. A. Bestuur en de Schoolcommissie der Stad Utrecht aangesteld, heeft de Eer te berigten, dat hij zich alhier heeft gevestigd, ten einde dat On derwijs uit te oefenen. Door zijne Methode verkrijgt men in zeer korten lijd, eene fraai.je en vaste hand in het schrijven, al ware die ook bedorven. Aan Leerlingen die meer dan 30 Lessen mogten noodig hebben, worden die meerdere Lessen gratis gegeven, en geeft hij Cursus aan eene verzameling van Leerlingen tegen verminderden prijs per Les. is te spreken of te ontbieden, van des voor middags Elf tot Een urenhij deti lieer GOED- RAAD, in het Koiïij huis DEN NIE UWEN BAK op den Hof. (137) De Pastoor en Kerkmeester der R. C. Gemeente te Jlamelsvcldverklaren het UITI&WEI6K in den Toren aldaar, geheel en al in orde, men kan het niet beter wenschenhet is naar een ieders genoe gen; liet beantwoord volkomen aan zijne bestemming, met de uren en half uren naar behooren te slaan, en aan te wijzen. Het verheft den reglschapen en kun- digen Horologie- en Klokkenmaker, die het in orde gebragt heeft, verweg boven zijne Kunstbroeders, die liet vóór hem onderhanden gehad hebben. Het ver heft hem verweg boven den ontwerper en maker zoowelals boven den daaropvolgenden hersteller ja het verheft hem boven allen, die er geen kans toe zagen, om er wat goeds van te maken, omdat zij het gelieele zamenstel als een onherstelbaar Broddelwerk beschouwden. In een woord, het met zoo veel ijver en belangstelling in orde gebragte werk geeft reeds vijf maanden lang, zonder de minste hapering, dag en nacht, getuigenis van de bekwaamheid des Heeren W. P. VAN LOEVEZIJN, Gz.wonende te Amersfoort op Singel, N°. 373.

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1849 | | pagina 4