x> lera overvallen, die hem zoo lievig aantastte, dat lnj zich niet meer kon staande houden en op de straat nederzeeg. twee vleeshouwerskneelilen, daar voorbij komende, zagen den zieke liggen, begrepen dat hij de cholera had en gingen nogtans voorbijzonder hem eenige hulp te verleenen. Eenige oogenblik- ken later komt echter een Israëliet dicnzelfden weg uit; ook hij ziet den kranke, maar, meêlijdeiider dan zijne voorgangers, rigt hij hein op, en ontwarende, dat hem de kracht tot loo- pen ontbreekt, draagt hem naar zijne woning. De tegenstel ling- tusschen de handelwijze der beide slagers en die van den Israëliet spreekt luide genoeg tot lof van den laatste. Met ge noegen vernemen wij, dal de Heer K. weder hersteld is. J. Wijtenbury de Pries en J. Planjer te Leijdenhebben concessie gevraagd voor eene geregelde schroel-stoombootvaart voor passagiers en goederen tusschen Leijden en Amsterdam. De gewone veerschippers zijn uitgenoodigd, indien zij daardoor inccnen benadeeld te zullen worden, zich daarover met de ondernemers te verstaan. Van eene vriendelijke hand is de volgende opgave ons toegezonden het ligchaam van wijlen den Amsterdamschen Olijphant woog 3,130 Ned. Ponden, als: De Huid 500 Ned. Pond. De Snuit63 Voor- en Achterpooten 738 De Penis 34 Het Vleesch 911 De Ingewanden 328 Het hekken 115 Kop en Tanden 149 Ribbenkast 147 Bloed enz.- 100 (Oren). IVeekblad). Dr. J.tf.E.de Man, een Geneesheer te Breda, die door bet Uitgeven van eenige Brochures, hoewel niet alle zijn vak be- treft'endein en buiten zijn werkkring zich eenigen naam heeft gemaaktgeeft in de Nieuwe Rotlerdamsche Courant zijne ver ontwaardiging lucht. Hij zegt, dat hij met verbazing, ja zelfs met een pijnlijk gevoel had gelezen dat drie Ministersin Nederland, van huiten 's Lands in beweging zijn gehragt, om gezui verde zwavel als een in Amerika tegen de Cholera nieuw ont dekt middel te beproeven. Dr. de Man heeft echter in zijne Bro chure Een woord orer de Cholera reeds lang bij van tialtck en Hermans te Breda uitgekomen en waarvan door hem dadelijk een exemplaar aan 'L. Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken ten geschenke is gezonden aangetoond dat hij at voor jaren dit zelfde middel met succes in Cholera gevallen heeft gebruikt. O Vaderland van Roerliave a roept deze G neesheer uit. Zondaysbl Volgens partikuliere berigten uit Weencn van den 29. Aug. hadden de vestingen Komorn, Petewaradin en Klansenburg, in Zevenbergenzich toen nog niet onderworpen. Van Göryey vernam men niets naders. De IPeiner Zeituny van den 29. Aug. deelt mede, dat Kossuth, Hem en Dembinkski zich den 24. Aug. nog te Nieuw Orsova bevonden. De Pacha, onder wiens bescher ming zij zich steldenzou geweigerd hebben hen te laten ver trekken. Ook zou Orsova bezet zijn door Keizerlijke, en het Poolsclie legioen op de grenzen van Moldavië de wapens neder- gelegd en zich gevangen gegeven hebben. Den 28. Aug. werd te Schönbrun een Ministerraad gehouden en, zegt men, beslo ten Hongarije te organiseren naar het algemcene, reeds vroeger voor de Oostenrijksche monarchij vastgestelde en dus voor llon- garijë verderfelijk plan, echter met alle mogelijke toegecfelijkheid jegens de inwoners en amnestie met uitzondering van eenige weinigen. Uit AVarschauw wordt geschreven, dat men er den 1. September A'orst Paskewilsch met Göryey verwachtte. Ook blijkt thans, dat liet berigt van het overlijden van den Groot vorst Michael voorbarig was. De Grootvorst is den 25. Aug. op de parade door eene beroerte getroffen en van zijn paard gestort. Den 25. Aug. echter was hij nog in leven, doch niet buiten gevaar. De Keizer van Oostenrijk heeft hij eene legerorde zijn dank aan het leger gehragt. De Keizer gewaagd daarbij in liet geheel niet van de Russische hulpterwijl toch de Hongaren zich aan de Russen overgegeven hebbenen A'orst PaskewilschGüryey's overgave aan zijn Meester den Keizer van Rusland berigtende zeide: a Hongarije ligt aan uwe voeten.» Van zijne zijde heelt de Keizer van Rusland aan het Russische leger bevolenom aan Vorst Paskewilsch dezelfde eer te bewij zen die naar de wet alleen den Keizer toekomt, en zulks uit erkentelijkheid voor zijne diensten, a die tot herstelling der wettige regering in Hongarijë zullen leiden. De Republiek van Venetië is inet eere gevallen gelijk zij met eere geleefd heeft, vrij van buitensporigheden, van geweldda digheid, en zonder ooit aan regeringloosheid voet te geven. De mannen, die haar. bestuurd hebben, hadden eerlijke bedoelingen; zij wilden alleen de aloude onafhankelijk van hun Vaderland herstellen. De geschiedenis zal hen onderscheiden van democratische en socialistische woelgeesten, die in den laatsten tijd Europa beroerd hebben. Het Journal des Debats deelt een brief uit Rome mede van den 21. Aug., luidens welken zich bij de onderhandelingen te Gaëta groote moeijelijkheden hebben opgedaan; de raadgevingen van Frankrijk schijnen weinig ingang te vinden, en men zou onlangs bepaald hebbendat het Romeinsche bewind geheel in banden der geestelijkheid zal blijven, a Dit besluit,» zegt de briefschrijver, zoo bet stellig is, bereidt de Pauselijke Regering, op dusdanige grondslagen hersteld, een plotsclingcr, heviger, onherslelbaarder val dan den eersten. Alleen de lieer ion Es- terhuzyde gezant van Oostenrijk, stemt met de Vertegenwoor digers van Frankrijk in, maar de Gezanten van Napels en Spanje zijn van ganscli andere gevoelens. Men verzekerde te Roinc, dat de Hoeren de Corcelles en de Rayneval bevel hadden beko menom, in naam van de Regering der Fransche Republiek, eene plegtige en dringende waarschuwing tot de Regering van den H. Vader te rigteu; den 19. Aug. zou door hen aan den Kardinaal Antonelli eene nota zijn ter hand gesteld. De Ge neraal Oudmol zou inet 10,000 manschappen van Rome naar Frankrijk terugkeeren. LONDEN, 30. Aug. Eenigen tijd geleden, kreeg een hoen der-liefhebber van Kirkaldy cerrgroot ei van een Scheepskapitein die van Aicxandrië gekomen was. Hij plaatste het onder zijne beste brocihenen verwachtte minstens een groote Egyptische faisant te bekomen. Maar wie zal zijne verbazing en verslagen heid beschrijventoen hij op zekeren dag eene levende krokodil vond! Onze Dagbladen maken melding van een geval dat al weder eene bijdrage levert tot de daadzaken die als bewijzen voor de schranderheid der dieren en wel inzonderheid van het honden geslacht, worden aangevoerd. In de straat Clicliy alhier bestaat eene soort van Honden Hospitaalwaar eigenaars hunne zieke dieren bestedenom genezen te worden. Een Ingezeten dezer Stad bezat een aardig hondjedat door eene huidziekte aange tast werd. Hij zond het naar het Honden-Gasthuis en ontving het na eenigen tijd als genezen terug. Desniettemin openbaarde de ziekte zich op nieuw en men wilde het diertje weder naar het gasthuis zenden toen men bevond dat het plotseling verdwenen was. Vruchteloos deed men moeite om het op te sporen, en de eigenaar gaf bet reeds verlorenmaar onverwacht ontving hij vauden Gasthuis-Directeur een brief, waarin hem berigt werd, dat het hondje van zelf in liet lluis teruggekomen wasom er zich beter dan de eerste maal te laten genezen. liet Engelsche dagblad de Globe wijdt een artikel aan Oostenrijk en Hongarije. «De toekomst van Oostenrijk,» zegt onder anderen de Globe, «schijnt ons vrij duister. Met betrek king tot onze vroeger uitgedrukte mecning, welken invloed bet gebeurde met Hongarijë op Oostenrijk zal hebbenriemen wij niets terug. Onze meening over de dwaasheid en laagheidwaar mede men aanvankelijk met de vrijheden vari Hongarijë heeft gespeeld, en over het verkeerde van het inroepen van Russische hulpheeft zich niet veranderd. Nergens in de geschiedenis wordt een voorbeeld van eene zoo duur gekochte zege gevonden, als die van Oostenrijk over de Hongaren. Zijne onafhankelijkheid heeft Oostenrijk geheel opgeofferd, enkel om het voorregt te kunnen genieten van zich den regterarin af te houwen. Het heeft zich aan den rand, misschien over den rand van het bankroet gebragt, om de voorraadschuur zijner legers te rigteu. Van een vreemd Hof heeft het aalmoezen gebedeldom zich vrij te waren voor de vernedering, van zich te-moeten buigen voor de Majesteit van het volkcnregt. Of nu dit verderfelijk wegwerpen van waar digheid en hulpbronnen voor het vervolg tot bestendigen regel der Oostenrijksche politiek zal verheven worden, hangt van de vraag af, in hoeverre in het Oostenrijksche kabinet nog Staats lieden aanwezig, en welke hunne eigenschappen zijn Ten slotte gedenkt de Globe de sympathie, door Engeland voor dezulken gekoesterd, welke G'óryey's besluit als het ware van hun Vaderland heeft beroofd. Kossuth,zegt de Globe «is de eerste in de rij der inauncn van de negentiende eeuw. Wij hopen, dat de. tijd nog verre zij, waarin men van hem en zijn Staatkundig leven ecue voltooide schets zal kunnen geven. Bij de beoordeeling van den revolutionairen dictator mogen wij niet over het hoofd zien, dat hij vele jaren een uitstekend constitutioneel Staats man was. Er zijn gevaren, voor welke de waarschuwing, hoe dik werf ook, zelfs tot vervelens toe herhaald, nimmer ongepast geacht moet worden. Onder deze behoort wel inzonderheid het gevaar van levend begraven te wordenen zulks des te ineer- daar dit vreeselijke ongeluk, dat naar sommige kenteckenen mcnigvuldiger plaats heeft dan men wel gelooft, nogtans in de minste dier gevallen bekend wordt. Te Nieuw-Arork is het laat stelijk weder gebeurd, dat, zonder een zamenloop van omstan digheden, eene vrouw levend begraven zou geworden zijn. Een ambachtsman verlaat, om eenig hein opgedragen werk te vcr- rigten voor ettelijke dagen zijn huis. Terug komende, verneemt bij, dat zijne vrouw inmiddels overleden is en dat haar kist, met vijf andere, juist naar het kerkhof van Pottersfield gevoerd wordt, lu zijne wanhoop snelt bij naar de begraafplaats en komt er aan op het oogcublik, dat men bezig is de kisten in het graf te laten. Schreijend smeekt hij, in de aandoerilijkste bewoordin gen dat men de kist der hem zoo dierbare overledene voor hem opene, opdat hij haar lijk ten minste nog eenmaal zien mo«e. Na lang bidden verwerft hij zulks; hij werpt zich op het geliefde overschot, neemt het in zijne armen, kust het, bij de behan deling geraakt zijne hand in den omtrek van het hart, en, o vreugd! hij voelt het zachtkcns kloppen. Nu worden de vereischte middelen aangewend en de vrouw is gered. AA'are de man een enkel oogenbhk later aangekomen, zoo zou zij waarschijnlijk in haar graf ontwaakt zijn en er reddingloos hebben moeten ster- ven. AmslCour.). De Turksche Regering heeft Staats- Geneeshecren aange- steld; zij ontvangen eene rijkswedde en moeten alle zieken, rijken en armen, bezoeken of aan hun eigen buis ontvangen, en hen zoo lang als noodig is behandelenzij mogen nooit iets aannemen van arme zieken; zoo ecu van hen uitsluitend den rijken en groolcii ten dienste staat, kan hij in regten vervob'd worden. Zij moeten alle drie maanden aan het Algemeen Bestuur een omstandig verslag zenden, vermelde het aantal der behan delde zieken, der sterfgevallen, den aard der hecrscliende onge steldheden de epidemiën en de weêrsverschijnsclcu in het vieren-

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1849 | | pagina 3