If®. 49. Dingsdag18. September. 1819 NIEUWS- ADYERTENTIE-BLAR AMERSFOORT, R11 E K E N WIJR RIJ DUURSTEDE. T^asr'TT EN (Semper idem). Dit Blad verschijnt geregeld om de 3 dagen, en wel des Dingsdags, tegen ƒ3,60 per jaar. Advertentiën van 1-6 regels worden geplaatst tegen ƒ0,60; elke regel daarboven 10 Cents, behalve ƒ0,35 Zegelrcgt hij elke plaatsing. Stukken ter plaatsing moeten ingezonden «orden te Amersfoort bij den Uitgever, te Wijk bij Duurstede bij W. F. STRAMROOD, te P,henen bij GEBR. TAATS, Adres C. G. J. WOUTERS, te Utrecht bij J. II. SIDDRE, en aan het Postkantoor te Amersfoort. BERAADSLAGINGEN DER PROV. STATEN VAN UTRECHT OVER HET ONTWERP DER GEMEENTEWET. Vervolg van N°. 48). HOOFDSTUK III. Van de Gemeentebesturen. AFDEEIIHG IV. Van de vergaderingen en de beraadslagingender gemeenteraden. Art. 83. De raadsvergaderingen moeten in het open baar gehouden worden wanneer beraadslaagd wordt. 1°. Over den staat van begrooting der gemeente; 2°. Over de rekening der gemeente 3°. Over het doen van uitgavendie niet kunnen worden bestreden door de inkomsten van het dienstjaar, of het in kas zijnde saldo, en over de middelen om in dusdanige uitgaven te voor zien 4°. Over de daarstelling van inrigtingen van open baar nut 5°. Over het doen van geldleeningen. 6°. Over het geheel of gedeeltelijk vervreemden of bezwaren van onroerende of roerende goederen in art. 567 Burgerlijk Wetboek aangeduid, of regten der gemeente, de ruilingen en dadingen betrekkelijk de goederen en regten het opnemen van gelden op hypotheek en de verdeeling van in gemeenschap bezeten goederen; 7°. Over het invoeren wijzigen of afschaffen eener plaatselijke belasting; en 8°. Over den afbraak van openbare gebouwen of an- gedenkteekeucn. In al die gevallen vermag echter de raad zoo twee derden der tegenwoordig zijnde leden dat noodig oor- deelenop grond van het belang der openbare orde, of ter voorkoming van gewigtige ongelegenheden, be sluiten, dat die vergadering niet in het openbaar zal worden gehouden. Zelfs in al de bovengemelde gevallen, is de open baarheid der zitting verbodenwanneer het personen betreft. In dit laatste gevalgelast de voorzitter onmiddellijk dat de deuren worden gesluten. Eerst na afloop van de daartoe betrekkelijke beraad slaging wordt de vergadering weder gehouden in het openbaar. Bij het behandelen van alle andere onderwerpen, kan de beraadslaging in het openbaar worden gehoudendit moet plaats vinden zoodra twee derden der tegenwoordig zijnde leden dit verlangen. N°. 1 en 3. De Hr. Scheltus stelt voorte bepalen dat in deze gevallen nimmer met gesloteue deuren zal mogen beraadslaagd worden. De Hr. Kien meent, dat zulks in onstuimige tijden tot Ongelegenheden zou kunnen aanleiding geven. De Hr. Beeldsnijder is niet voor het voorstel maar verlangt, dat de redenen van de behandeling met geslo ten deuren in het procesverbaal der zitting zullen moe ten vernield zijn. De Hr. Scheltus trekt zijn voorstel weder in. N°. 8. De Hr. v. Marienhoff stelt voor, hierbij te voe gen steenen walmuren. Zonder stemming aangenomen. De Hr. v. Beech Calkoen wenscht het maken van plaatselijke verordeningen mede opgenomen te hebben onder de onderwerpen die publiek moeten behandeld worden. De Ilr. Kien zegt, dat zulks niet noodig is, daar ook alle andere onderwerpen publiek kunnen behandeld worden. De Hr. Calkoen beantwoordt zulks met de opmerking dat deze tegenwerping evenzeer zoude kunnen gerigt worden tegen alle de zaken bij N°. 18 vermeld. Bij stemming wordt het voorstel verworpen met 24 tegen 6 stemmen. Vóór de HU. v. Tuylv. Rappard, Taels v. Amerongen v. Woudenberg, Calkoen, Scheltus en Ram. De Hr. Verloren zegt; er is bepaald, dat zelfs in de gevallen vermeld bij N°. 18 de beraadslagingen met gesloten deuren moeten geschiedenals het personen betreft. Deze uitdrukking is te onbestemd en behoeft opheldering; want men kan van nagenoeg alle onderwer pen als men wil, zeggen, dat zij personen betreffen en zoodoende de publiciteit ontduiken. De Voorzitter meent, dat daarmede bedoeld is, bepaalde individuen. Zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De Hr. v. Beeck Calkoen acht het 'wenschelijk dat, bij het sluiten der deurenhet publiek levens zal gelast worden zich te verwijderen tot op zekeren bepaalden afstand van het gebouw van den gemeenteraad. De Hr. Menso acht zulks noodeloos, daar de lieden, die oproerigheden daar buiten plegen, reeds van zelf in de strafwet vallen. De spreker trekt daarop zijn voorstel in. De Hr. Menso verlangt, dat openbaar zal worden af gekondigd, wanneer er vergaderingen van den gemeente raad zullen gehouden worden; anders toch is de ge- heele openbaarheid een ijdel ding, wanneer de ingeze tenen niet welen dat het vergadering is. De Ilr. Kien ziet zwarigheid om dit uitdrukkelijk in de wet te plaatsen, daar somtijds de tijd te kort zal wezen om zulks bij publicatie vooraf bekend te kunnen maken, en alsdan zulks welligt als eenen grond van nietigheid der zitting zou beschouwd worden. Daarenbo ven meent hij, dat het ook zonder bekendmaking ge noeg ruchtbaar zal worden, zoo dikwijls als er eene vergadering zal gehouden worden. Bij stemming wordt het voorstel verworpen met 23 tegen 7 stemmen. Vóór de 1IH;~®. Tttsppard, Taets pgr, Amerongen v. Woudenberg, fflenso^jje Louter, v. Viégf ren, Beeldsnijder en Verlorè^f./i De Hr. Verloren meentAljrt-"het^Iótjvan dit artikel niet is in overeenstemming'_ifla€Ü ;fièf'g^bfff^*Afnejnorite van toelichting gezegd wordt, dal•biameljjt ib^ hejfal geiteen de openbaarheid der zittingha^voorCVSenschejQk en nut-

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1849 | | pagina 1