N°. 50. Dinysdag25. September. 1819. ADVERTENTIE-BLAD AMERSFOORT, RHENEN WIJK RIJ DUURSTEDE. NIEUWS- DER JZSl. TOST'm £K Semper idem). Dit Blad verschijnt geregeld oin de B dagen, en wel des Dingsdagstegen ƒ3,60 per jaar. Advertentiën van 16 regels worden Stukken ter te Rhenen geplaatst tegen ƒ0,60; elke regel daarboven 10 Cents, behalve 0,35 Zegelrcgt bij elke plaatsing, plaatsing moeten ingezonden worden te Amersfoort bij den Uitgever, te Wijk bij Duurstede bij W. F. SI bij GEBR. TAATS, Adres C. G. J. WOUTERS, te Utrecht bij J. H. SIDDRE, en aan het Postkantoor te TRAMROOD, Amersfoort. BERAADSLAGINGEN DER PROV. STATEN VAN UTRECHT OVER HET ONTWERP DER GEMEENTEWET. [Vervolg van N°. 49). HOOFDSTUK EII. Van de Gemeentebesturen. AfDEELl»C V. Van de bevoegdheid van den Gemeenteraad. Art. 93. Op de overtredingen der verordeningen in het vorige artikel vermeldmogen de gemeenteraden voor zoo veel daarin door de wet niet reeds is voorzien, straffen bedreigen beslaande in eene boete van ten hoogste vijf en zeventig gulden en gevangenis uiterlijk voor den tijd van zeven dagen hetzij afzonderlijk hetzij te zamen en bovendien verbeurdverklaringvernietiging of opruiming van voorwerpen in strijd met die veror dening bezeten of daargesteld. De llr. v. Beech Calkoen stelt voor, dat mede de magt zal worden gegeven, 0111 dergelijke werken ten koste van de nalatigen te laten maken herstellen of afbreken. De Hr. Kien voegt er bij: mits de nalatigheid behoor lijk bewezen zijde Hr. Scheltuszelfs vóór de reg- terlijke uitspraakdoch ten pericule van het bestuur; en de Hr. Ramalsmede om half afgebrande huizen en andere bouiovallen te laten afbreken. Een en ander aangenomen zonder hoofdelijke stemming. Art. 94. Van iedere plaatselijke verordeningwaarin boete of gevangenisstraf wordt bedreigdwordt onver wijld een afschrift gezonden aan de arrondisseruents- regtbank en de kantongcregten en aan de ambtenaren van het openbaar ministerie in'liet arrondissement, waartoe de gemeente behoort. Art. 95. De Raad stelt vast de begrootingenen neemt op de rekeningen van alle gemeentelijke inrigtingen en van de, uit de middelen der gemeente gesubsidieerde armbesturen, en gestichten van liefdadigheid. Voor gemeentenwier bevolking niet meer dan 5000 zielen bedraagtgeschiedt zulks onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Art. 90. De Raad stelt de voorwaarden vast van ver huring, verpachting en van elk ander gebruik der vruchten en inkomsten van de gemeentelijke bezittingen cn geregtighedengelijk mede de voorwaarden van aan bestedingen en leverantien. Voor gemeenten welker bevolking niet meer dan vijf duizend zielen bedraagt, worden doze voorwaarden aan de goedkeuring der Gedeputeerde Staten onderworpen. De Ilr. v. Beeck Calkoen acht het te lastigdat de voorwaarden van alle verpachtingen en aanbestedingen door den Gemeenteraad zullen vastgesteld wordenhij wenscht dit alleen tot de grootere beperkt te zien. Zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Art. 97. De Raad verleent, aan de huurders, pachters of aannemers de kwijtscheldingwaarop zij ingevolge dc wetof de met hen aangegane overeenkomstaan spraak hebben. Zoo de Raad alleen op gronden van billijkheid kwijt schelding wil verleenen geschiedt dat niet, dan onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Art. 98. De Raad verkiest uit zijn midden één of meer ledenbelast met het houden der registers van den burgerlijken stand, en alles wat daartoe betrekking heeft. Deze worden daarin, zoo noodig, bijgestaan, door één of meer, uit de gemeentekas te bezoldigen beambten. De Hr. Verlorenziet er bezwaar' in om den Raad de bevoegdheid toe te kennen om den ambtenaar van den burgerlijken stand ook buiten den Burgemeester en Wethouders te kunnen kiezen. Dit kan ten platten lande nadeeligen invloed hebben op het naatiwkeurig houden dier registers. Onderscheidene sprekers alsmede de Voorzitteron dersteunen zulks; laatstgemelde meent echter, dat er gevallen zouden kunnen bestaan waarin het noodig en nuttig zou kunnen geacht worden dat zulks aan een lid van den Raad werd opgedragen, en stelt dus voor, dat, behoudens die gevallen, in den regel de Burge meester of een der Wethouders met die betrekking zullen belast worden. De eerste spreker vereenigt zich daarmede, waarop dit voorstel wordt aangenomen tevens met de bijvoeging, door den Hr. Scheltus voorgesteld dat de leden van den Raad aan welke die betrekking wordt opgedragen zulks kunnen weigeren. Art. 99. Het getal en de bezoldiging der gemeentelijke .ambtenaren en bedienden worden door den Raad, op voordragt van Burgemeester en Wethoudersbepaald in zooverre daarin door de wet niet reeds is voorzien. Aan ambtenaren wier bezoldiging door Ons wordt geregeldmogen geene gratificatiëndan onder Onze goedkeuring worden toegelegd. Zoo door gemeentelijke ambtenaren of bedienden borg- togt moet worden gesteld regelt de Raad den aard en de hoegrootheid van dien te stellen borgtogt. Voor zoo veel den gemeenteontvanger betreft, geschiedt deze met inachtneming van de bepaling dezer wet. De Hr. Both Ilendriksen wenscht inlichtingof die burgstelling eene zakelijkedan wel persoonlijke moet wezenen verlangt dat de bepaling hiervan aan den Raad worde overgelaten. Aangenomen zonder stemming. Dezelfde spreker verlangt, dat er bepaald worde, dat Burgemeester en Wethouders zullen moeten zorgen, dat die borgtocht gesteld worde. De Hr. v. Beeck Calkoen acht zulks reeds begrepen in de bepaling van art. 105 waarbj hun reeds is opge dragen de uitvoering der besluiten van den Raad. Verworpen met 27 tegen ééne^ste»^ De Hr. Kien ziet de q^fSdzak el ij IclïKd der bepaling omtrent de gratificatiën,iu al. 8-vo^komendeniet in, en wenscht die weg te Jfateit. De Hr. Scheltus bestrijdt- zulks. Da }.IIr. d?Abiding verlangt eene som bepaald te fcien- lnvtj'n welke dn goedkeuring vereischt wordt. —Hg stom min;; wordt het voorstel aangenomen met 18 tegén- 10 stpmmen. Art. 100. De Raad bcnoentd .de leden van het besüinr over allein de gemeente aanwezige godshuizen eu

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1849 | | pagina 1