fK 51. Dingsdag2. October. 1819 NIEUWS- ADYERTENTIE-BLAD AMERSFOORT, RHENEN WIJK BIJ DUURSTEDE. NIEUWSTIJDINGEN. DER EN (Semper idem). Dit Biad verschijnt geregeld om de 8 dagen, en wel des Dingsdagslegen ƒ3,80 per jaar. Advertentiën van 16 regels worden geplaatst tegen ƒ0,80; elke regel daarboven 10 Cents, behalve ƒ0,35 Zegelregt bij elke plaatsing. Stukken ter plaatsing moeten ingezonden worden te Amersfoort bij den Uitgever, te Wijk bij Duurstede bij W. F. STRAMROOD, te Rhenen bij GEBR. TAATS, Adres C. G. J. AVOLTERS, te Utrecht bij J. H. SIDDRÉ, en aan het Postkantoor te Amersfoort. PUBLICATIE. BURGEMEESTER EN AVETHOUDERS DER STAD AMERSFOORT Brengen bij deze ter kennisse der Ingezetenen dat de Com missie die zich gedurende verscheidene jaren heeft belast met de verzorging van spijzen aan de behoeftigenzich wederom heeft bereid vfwklaard, om gedurende den aanstaanden winter hare pogingen tot leniging der armoede voorttezetten. Burgemeester en AVcthouders openlijk hunnen dank betuigende, zoo wel aan de bovengenoemde Commissie, voor hare bclange- looze en edelmoedige werkzaamheid, als aan de Ingezetenenvoor hunne milddadige medewerkingmaken tevens bekend dat de Commissie voornemens is, om op Maandag den 1. October aan staande aantevangen met het openen der Inschrijvingen aan de huizen der Ingezetenen tot deelneming in de uitdeeliug der spij zen gedurende den aanstaanden winterterwijl zij de Ingezetenen dezer Stad dringeud aansporenom door ruime Intcekcningen de heilzame pogingen der Commissie te ondersteunenen daar door hunne belangstelling te toonen voor eene Inrigting, welke sedert vele jaren nuttig is werkzaam geweest tot verzachting der armoede. Amersfoort26. September 1849. A. D. METHORST, vt. Ter ordonnantie van dezelve A. G. AVIJERS. AMERSFOORT27. Sept. 1849. Maakten reeds eenige dagen geleden onze Dagbladen melding van een gevalwaarbij de van ouds befaamde moed van Amcrsfoortsch Burgerijdoor een barer Ingezetenen, op eene schitterende wijze werd gehandhaafd, zoo waren wij heden getuigen van eene gebeurtenis, welke verdiende voor de volgende geslachten in Neêrlandsch Jaarboeken te worden opgeteekend. Terwijl zich lieden namiddag omstreeks drie uren, het fashio nable gedeelte van onze Burgers benevens eenige Officieren van het alhier in garnizoen liggend korps Rijdende Artillerie, in de Sociëteit alhier verlustigden met het lezen der Couranten Biljartspelen of het maken van een partijtje Domino, waagde het een vermetele kerelvreemdeling en in eene vrij beschon- kene toestand dit Heiligdom binnen te dringen. Niettegenstaande de liefderijke ja vaderlijke vermaningen van den goedhartigen Kastelein niet verkiezende eene voor hem geschiktere plaats op te zoeken maar zich zelf vermetende eenige aldaaraan het genoegelijk Dominospel vereenigde Hoeren te beleedigen, maakte dit in zoo hevige graad de woede van een hunner gaande, dat deze alleen aan zijne verontwaardiging gehoor gevendniet schroom de, zich met den onbeschaamden indringer te encanailleren maar hem op eene vrij onzachte wijze buiten de Sociëteit wierp, waarna het den Kastelein door andere gedienstige Heeren geholpen ge lukte den schuldige buiten de deur op straat te krijgenen de poorten van het Heiligdom achter hem te sluiten. Nu keerden alle handhavers der orde benevens hunne adsis- tenten met een opgeruimd gemoed en de bewustheid van hunnen pligt gedaan te hebben, naar de kamer terug, ten einde den doorgestanen angst, onder het nuttigen van een borrellje te vergeten, en de laauwcren hunner overwinning te plukken, toen een gerinkel van gebroken glazen allen verschrikt deed opzien en men met ontzetting bespeurde dat de ten deur uitgeworpene (een gepasporteerd Militair Rgenaamd) ziende dat hem de ge wone toegang versperd waser zich zelfs eene buitengewone verschafteen ten aanschouwe van honderdenvoor de deur vergaderde mensehenbijna over het lijf van een in het raam zittend Officier in de kamer kroop. Het tooneel dat nu volgde laat zich eerder denken dan beschrijven. Vreesselijk was de verwarringR. werd weder uit de kamer geworpen doch nam een Officier van Gezondheid, die zich ongelukkig onder het be reik zijner bebloede banden bevond, in zijne vaart mede, zoodat beiden over elkander ia de gang rolden tot dat een ander toe snelde om bet ongelukkig slagtoffer van des dronkaards woede te verlossen. Reeds had dit ergerlijk schouwspel meer dan een half uur geduurd zonder dat eenig Policie Beamhtc gezien werd tot dat eindelijk een der bedienden, van het zich achter de Sociteit bevindende Gevangenhuis, geroepen werd, wicn het dan ook gelukte, bijgestaan door eenige Ambtenaren (wien ijver en moed ten deze betoond, wij volgaarne alle lof en eere toe brengen) den schuldige in verzekerde bewaring te stellen waarna de voor Politie Agenten gefungeerd hebbende Heeren, zeer met zich zelvcn en de door bun betoonde moed voldaannaar de Sociteit terug keerden, alwaar dan ook dank zij hunne krachtige maatregelen de rust niet verder werd gestoord. Ingezonden 30. September. Op23.Sept. waren, Cbolcra-Iijdcrs onder behandeling gebleven. 10 Van 23. tot 30. September bijgekomen9 Overleden Hersteld 19 5 10 15 Zoodat op 30. September in behandeling bleven 4 UTRECHT, 21. September. Met genoegen verneemt men, dat de lessen aan onze hoogeschool dezer dagen algemeen her vat zijn of worden. Op eene hoogst merkwaardige wijze paart zich die heropening der Akademische lessen aan het nagenoeg geheel verdwijnen der vrceselijke ziekte, die gedurende de zoincrvacantic ook vooral deze stad heeft geteisterd. Kederl Te Utrecht waren op den 27. Sept. in behandeling ge bleven 19 Choleralijderstot den 28.,' des middags 12 "uren, geen bijgekomen; overleden 2; hersteld geene; blijven in be handeling 17. Op den 23i Sept. bleven in behandeling 17; lot den 29., des middags 12 uren, geen bijgekomenoverleden 1; hersteld 2; blijven in behandeling 14.Op den 29. Sept. bleven in behandeling 14; tot den 30., des middags 12 uren, bijgekomen 1; overleden 1; hersteld 5; blijven in behandeling 9. De Kamper Courant heeft een verhaal uit Utrecht mede gedeeld van het levendig begraven van een persoon, hetwelk door verscheidene andere Dagbladen is overgenomen. AVij moeten daarom dit verhaalals geheel bezijden de waarheidtegenspreken en logenstraffen. Uit eene goede bron vernemen wij, dat de Heer Thorbecke geweigerd heeft in het Ministerie te treden, in weerwil dat de partij, die hem in de Tweede Kamer aankleeftal het mogelijke aanwendt om hem een portefeuille te doen aannemen. Mannen echter, die de zaken dieper inzien mj, doosjleer Thorbecke kan nen waarderen, zijn van gevoelen dat de Hoogleraar meer talent bezit voor de theorie der Staatkunde^dart voorliet werkelijke Ministeriële leven. Zij noemen/de weigering ééhe djiad van voor- ziglige wijsheid want de IIcefc)%orbecke staat t^t (hisverre hoog aangeschreven in het vertrouwen ca het uitzigt/derJnatie,; maar indien hij eene portefeuille ^önham zou, tój Jet,fcvi vele anderen bezwaarlijk kuuriiem houden en met/ijne aftr s ziao JJwit tiivi/w-Jjuu uitlCUIlIR zou hij gewis zijne popularilcit\verliczen. 't Is/fntusschen vöoi»?

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1849 | | pagina 1