No. 53. 1819. NIEUWS- ADYERTEIVTIE-BLAI) AMERSFOORT, RHENEN WIJK BIJ DUURSTEDE. NIE U W| TUT D IK G EN. ÖJingsdag16. October. DER roi«r EN (Semper idem). Dit Blad verschijnt geregeld om de dagen, en wel des Diugsdags. tegen 3, GO per jaar. Advertcnliën van 16 regels worden geplaatst tegen O,GO; elke regel daarboven 10 Cents, behalve 0,35 Zegelrcgt bij elke plaatsing. Stukken ter plaatsing moeten ingezonden worden te Amersfoort bij den Uilgever, te Wijk bij Duurstede hij W. F. STRAMROOD te Rhenen bij GEUR. TAATS, Adres C. G. .1. WOLTERS, te Utrecht hij J. H. SIDDRE, en aan het Postkantoor te Amersfoort. Het wccrcn der Bedelarij door Werk verschaffing. Wij verzoeken in ieders belang de Lezers van den Bode dit Stuk, om het goede doel niet oppervlakkig te beschouwen, maar het zoo als het gewigt der zaak dit vordert in ernstige overweging te nemen. Wederom gaan wij weldra eenen Winter te gemoet, en wat is er gedaan om de Bedelarij, die kanker aan het stoffelijk en zedelijk welzijn der menschheid, te fnui ken of te keer te gaan. De pogingen van sommige ware menschenvrienden, onder de Leden der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, hebben op de slaperigheid en traagheid van velen schipbreuk geleden. Men wilde wel- ligt het gebouw op eens te groot optrekkendeinsde voor een te groot cijfer van de hiertoe benoodigde gel den terug, en zoodoende werd het voorstel in de geboorte gesmoord en kwam er in het geheel niets van. Was men uit kleine beginselen uitgegaan, zoo zoude er waar schijnlijk iets beters en duurzaam blijvends tot stand hebben kunnen komen. Doch nog is het niet te laat. Wanneer dus allendie belang stellen in het waarach tige heil van den verwaarloosdendoor werkeloosheid meer en meer verachterendenzedelijk ontaarden Natuur genoot, willen medewerken kan het kwaad verholpen wordenen door eene geringe bijdrage de Bedelarij uit ons midden worden geweerdde Ingezetenen van den last en plaag van het bedelen aan de huizen ontslagen worden en in plaats daarvan op verschillende wijze aan bedelaars werk worden verschaft. Wij zouden ons onze Lezers op een laag standpunt van ontwikkeling of als onbekend met het verkeert besleden hunner aalmoezen voorstellen, bijaldien wij over een onderwerp, hetwelk door de grootste filantropen is toegelicht en uiteengezet hier verder wilden uitwijden. Laat slechts ieder, die nu eenmaal aan de sleur gewend is, op gezette tijden, aan die 6charen van bedelaars, welke door onze straten trek ken, zijne giften uit te reiken, die giften aan eene daar toe, door hen zelven te kiezen Commissie toevertrouwen. Er zullen in ons midden wel mannen gevonden wor den, die zich volgaarne metr den taak zouden willen belasten, deze penningen, door den bedelaar op eene meer eervolle wijze te laten verdienen; daar, waar Stedelijk Bestuur, Politie en menschenvrienden de han den ineen slaan, zal toch wel iets goeds, iels nuttigs tot stand kunnen gebragt worden. Wanneer ieder gegoed Ingezeten dus zich voortaan wil verbinden om bovendien gedurende de drie honderd vijf en zestig dagen des jaars ieder dag ééne cent te willen afstaan tot het daar- stellen van een Fonds tot wering der bedelarij, zal deze kanker spoedig door nutte werkverschaffing kunnen ver vangen worden. Op dezelfde wijze, om van vele slechts eene onzer Vaderlaudsche Steden te noemenis te Gouda nog onlangs de wering der Bedelarij door verschaffing van werk tot stand gebragt. Eu zoude dan Amersfoort zoo geheel ten achteren willen blijven Raadpleeg alleen de ondervinding; en de ijsselijke gevolgen van Socialisme en Communisme zullen u overtuigen, dat ook onze Maatschappij die reeds de kiemen harer ontbinding om zich draagt en op eenen smeulenden afgrond wandelt, door het voeden der Bedelarijlangzaam te gronde zal gaan. Of zien wij het Pauperisme niet dagelijks vreeselijker gedaante aannemen? De ongenoegzaamheid van het fabriekwezen, om op den duur in de behoefte der hand werkende klasse te voorzien, wordt door de treurige ondervinding genoegzaam bevestigd: en ook van eene zedelijke zijde beveelt zich landontginning volkomen aan; welk een uitgestrekt veld bieden de omstreken onzer stad hiertoe niet aau? Tel alleen de sommen eens hijeen, die jaarlijks voor tuchthuizen en bedelaarsge- stichtcnals zoo vele kweekscholen der ondeugdwor den uitgegeven, zoude dit cijfer niet de onkosten te boven gaan, die op eene nuttiger wijze voor land- ontginning zouden kunnen besteed worden? Zoude dit geene betere renten opbrengen, dan die door windhan del worden verkregen. Wij roepen dus bij dit ons voor stel tol weering der bedelarij door werkverschaffing het nogmaals de overheid, de kapitalisten, de menschen vrienden toe: Er is maar één uitweg, ééne redding mogelijk: liet is landontginning! Mogt deze opwekking weêrklank vinden bij belang stellenden in het lot onzer verarmde Stadgeuoolen, mogt vooral de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen zich op nieuw willen belasten met de ontvangst der gelden, die de weldenkende Ingezetenen, wel tot het bevorderen van dit nuttige doel zouden willen afstaan; dan zoude spoedig de dag aanbreken, dat men niet dan arbeid en welvaart op onze straten aanschouwde, en zij die, met hoeveel teleurstelling dan ook welligt te kampen hebbende, dit goede werk hadden tot sla;id gebragt, zouden de zalige voldoening smaken, de verderfelijkste kanker der maatschappij te hebben uit geroeid, v' AMERSFOORT. Alhier is in de jongslee vergadering tot Lid der eden K gekozeti\

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1849 | | pagina 1