De Hoofdstukkenwelke vermindering opleveren zijn het eerste Lt. A Huis des Konings, ƒ450,000; - het tweede Hooge Collegiëu en Kabinet des Konings ƒ72 065: het derde, Buitcnlandsche Aaken J 21,8öl; het vierde, Justitie, 145,185; het zesde, hervormde Eerdienst, 2,934; het zevende, Roomsch-Katholijke Eerdienst, 20,528; het negende Lt. B, bestuur der Financiën ƒ665 338, en het tiende, Departement van Oorlog, ƒ1,117.000. De verminderingen, het gevolg van inge voerde bezuinigingen en vereenvoudiging, beloopen niet minder dan ƒ2,525.964. Een statisticus maakt de opmerking, dat het jaar 1848, ten gevolge der uigebroken opstanden aan Europa een verlies van meer dan 30,000 inillioen gekost heelt, zoowel ten opzigte van de vermindering der waarde van eigendommenals door den stilstand des koophandels en de toi genomene armoede. NIJMEGEN, 8. Oct. Een paar jaren geleden is onder meerderen van hierbehoorlijk toegerustmet vrouw - naar Noord Amerika geëmigreerd de lieer A. F. Brants, Zoon van een achtenswaardig beambte bij de Posterijen te dezer Stede, ten einde in het heiu als zoodanig voor gespiegelde land van belofte zijn fortuin te zoeken. Met leedwezen vernemen wij, dat genoemde persoon in deze zijne verwachting op eene bittere wijze is teleurgesteld. Na toch zoowel in den landbouw als in het looijersbedrijf te vergeefs een toereikind middel van bestaan gezocht te hebben werden hij en zijn gezin te St. Louis door de heerschende landziekte aangetast, met dat gevolg, dat zijne vrouw en kinderen achtereenvolgens door den dood van zijne zijde werden weggerukt. Door deze on voorziene zware rampen ontmoedigd en schier radeloos, vatte hij al spoedig het besluit op, naar zijn Vaderland terug te keerenen is de ongelukkige dan ook werkelijk op gisteren, in deerniswaardigen toestand en treurende over het verlies van gade en kroostin de ouderlijke woning aangekomen. NIJKERK, 13. Oct. Heden hebben de 1III. A. Marcus en Mr. Jr. van IVeede, in de voorgaande week benoemd, tot Leden van den Raad dezer Stad, als zoodanig zitting genomen. LEEUWARDEN, 10. Oct. Volgens berigten uit Ilar- lingen moeten er bij den op den 7. en 8. dezer gewoed hebbenden storm vele schepenwaaronder een Noor- weegsclie driemaster, in de Zuiderzee vergaan zijn. In bovengenoemde Stad is een Engelsche brik (tweemaster) bijgestaan door de loodsen van Terschelling, binnenge- bragt. Het schip is geheel onttakeld, doch de equipage is gered. De Engelsche stoomboot, gisteren aldaar aan gekomen had een man in de zee op een wrak drij vendeopgenomen. Nog vernemen wij, dat een tjalk schip gevoerd wordende door den Schipper van der Meuten, met granen beladen en naar Haarlem bestemd, eene prooi der golveu is geworden. Volgens geruchten zouden slechts eenige der zich daarop bevindende per sonen gered zijn. Wij achten echter naauwkeuriger me dedelingen omtrent dit alles af. SNEEK, 9. Oct. Den 4. dezer des morgens onge veer 8 uren, ontstond er, ten westen van hier, een ontzetteud onweder van stormdonder en bliksem waarbij zich, ten overvloede, nog eene hoos formeerde. De kracht van dit natuurverschijnsel was indrukwekkend maar ook geweldig, want behalve, dat de watermolens van de Erven Boersmate Abbega; van T. van. der Molen, te IJsbrechtum; de Poldermolen, de Hem, te Oosthembeschadigd zijn geworden, werden die van de Weduwe J. Boschma en van S. G. de Boer, te Oudegaalsmede die van S. G. Kooistra en G. F. van der Meerte Folsgaregeheel en al omver en wel de laatstgenoemde over eene daaraan belendende vaart heen geworpen. Dat hierbij van deze en gene boeren behuizing dakpannen verloren gingen, kan niet bevreemden, maar weldat ze op de schuur van genoemden G. F. van der Meer hier en daar bij hoopen op elkander geschoven waren, zonder van het dak te vallen, en ook, dat een gedeelte van het lood aan den toren van het dorp Tjalhuizen letterlijk is op opgerold. In Italië werd er van gesproken, dat de Paus in de helft van Oelober zijn verblijf zou overbrengen naar Velletri. Hoog tijd zeker wordt het, dal de Paus in zijne Staten terugkeere, want de tegenwoordige onzekerheid doet de overgebleven verbittering en wanorde in on veiligheid vei keeren. De Nasionale van Florence behelst brieven uit Rome van den 28. September, die een schrikkelijk tafereel ophangen van den toestand in ge heel den Kerkdijken Staat; ondanks de tegenwoordigheid van zoo sterke militaire korpsen moet er allerwege op het land geroofd en gemoord worden. Ernstig verschil tusschen Rusland en Oostenrijk en Turkije. Aan een staatkundig overzigt, gedagteekend Konslantinopel den 19. Sept. ontleenen wij de volgende bijzonderheden «De staatkundige horizont alhier begint meer en meer duister te worden. Rusland in overeenstemming met Oos tenrijk, heeft in persoon van den Vorst Radsivill een' buitengewoncn gezant herwaarts gezonden die van de Porie de uitlevering der Hongaarsche en Poolsche vlug telingen, die in Widdin leven, eischte. Na lang heen en wederspreken, stelde de Vorst het ultimatumuit levering óf oorlog met Rusland en Oostenrijk. Het veel- beteekeud antwoord van de Porte volgde op den 17. en luidde. «Eerder zal de Koran verscheurd worden, eer de uit- levering zal plaats vindende Hongaren en Polen zijn «met passen van bevriende volkeren, n. I. van Engeland «en Frankrijk, in Turkijë gekomen, en er beslaat alzoo geene reden de zoodanigen af te wijzen, veel minder «ze uit te leveren; zooiels is in Turkije nimmer geschied «en zal ook nimmer geschieden.» Dit krachtig antwoord, hetwelk verkregen werd door de verklaring van den Grootvizier, n. 1. dat hij dadelijk zijn ambt en orden zoude nederleggen, indien de uitle vering, die eene beleediging voor de Porte was, plaats vond. als ook het oproepen van de landweer en het zatneutrekken van eene groote massa troepen in de na bijheid der hoofdstad, bewerkte het spoedig vertrek van den Vorst Radsivill. Hem volgde een Turksche koerier met het bovengenoemd ultimatum naar Warschau, voor den Keizer van Rusland. De Oostenrijksche als ook de Russische kanselarij zijn gisteren morgen gesloten, en gisteren avond bragt de telegraaf het berigt, dat de En gelsche, Fransche Amerikaansche vloot in de Dardanellcn was aangekomen Sterke patroeilles doorkruisen de stad, dewijl men voor een' opstand der Grieken, die het met Rusland houden, vreest. Een brief van Kossuth aan een' vriend alhier, die gisteren per koerier hier aankwam, prijst (zeer natuurlijk!) de handelwijs der Turken zeer. Er zijn 6000 Hongaren en Polen in Widdin, die allen het gewone soldij van den Turkschen Pacha uitbetaald krijgen: onder deze bevinden zich Kossuth, Dembinski Bem, enz. schrijft tevens, dat zij nog langeren tijd te Widdin zullen blijven, en dat zij, indien zij van ver anderenniet naar Konslantinopel zullen komen, maar waarschijnlijk naar Adriauopel of eene andere kleine stad van Turkijë. Naschrift 's middags te drie uur. Zoo even heeft de Graaf Stürmer (de Oostenrijksche gezaut) aan de hoeken der straten plakkaten laten aanplakken, die bekendma ken, «dat sedert Maandag (17. Sept.) de diplomatische betrekkingen tusschen Oostenrijk, Rusland en de Porte opgehouden hebben. De opgewondenheid is hier zeergroot. [Ons is gebleken, dat de traktaten in deze aangele genheid voor de Russisch Oostenrijksche vordering spreken. Want er staat in Artikel IX. van het Karloivitzer traktaat, in Artikel XIV. van het Passaroicitser en in Art. XVIII. van het Belgrader«dat rustverstoorders, oproermakers en malcontenten van het eene gedeelte bij het andere noch op neming noch bescherming zullen vinden ja dat zij zullen gestraft worden, op welk gebied men hen ook aantreffe, en dat, indien zij zich ergens schuil houden men hunne schuilplaats moet opsporen en daarvan aan hunne over heden kennis geven, ten einde zij naar verdienste kun nen gestraft worden.» In het Russisch Turksch vre desverdrag van Kudschuk-KainardschiArtikel IIIstaat eveneens uitdrukkelijk: zoodanige oproermakers moeten terstond uitgeleverd of ten minste uit de Staten van dat gedeelte, werwaarlszij gevlugt waren verdreven worden.»] BURGERLIJKE STAND VAN AMERSFOORT. Van 8., tot en met 14. Oct., zijn GEBOREN4 Kinderen van het Mannelijk cn G van het Vrouwelijk Geslacht. Te zamen 10. OVERLEDEN: 8. Oct. Dirk Groenhuizen, circa 3 j. 9. Oct. Hendrik van Kestcren 35 j. Gehuwd met Johanna Lavoor. Hendrina Christina Ileijners, 8 m. 10. Oct. Aaltje Hageman, 28 j. Gerritje van der Heijden 83 j. Weduwe van Dirk Aalbertsc van Locnen. Egbert Holthuis G4 j.Weduwenaar van Johanna Bos. Anna van 't Hoogland, 14 j. 11. Oct. Maria Klerk, 55 j.Gehuwd inet Jacobus Lavoor. 12. Oct. Hendrika van Leusden1G j. 14. Oet. Margaretha van Heilsbergen 3G j. Gehuwd met Hendrik AVillem Stol. Agnietta Johanna van Brummelen74 j., Weduwe van [saaa Ter Schuur. Te zamen 11. LEVENLOOS AANGEGEVEN: Een Kind van liet Mannelijk Geslacht, van Reijer de Boer. ONDERTROUWD: Gcorg Hendrik Bruggcmeijer met Gijsberla Verschuur. GEHUWD: Arend Collcc met Ileillje Florijn. Johannes van Kaarden met Elisabeth Zevenboom. Philip Vccnendaal met Judith Brandsen.

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1849 | | pagina 3