BEfiROOTINC Til OilTlüKST Ei IIKA1P ssS 1819. ADVERTENTIE-BLAD AMERSFOORT, RIIENEN WIJK BIJ DUURSTEDE. STAD AMERSFOORT. VOOR DEN DIENST VAN 1840. BEVOLKING 13265 ZIELEN. ONTVANGSTEN. UITGAYEN. KJJ p* O. 00. Ding8dag30. October NIEUWS- en der ,Ai«rTr IW99 en (Semper idem). Dit Blad verschijnt geregeld om de 8 dagen, en wel des Dingstlagstegen ƒ3,60 per jaar. Advertentiën van 16 regels worden geplaatst tegen ƒ0,60; elke regel daarboven 10 Cents, behalve 0,35 Zegelregt bij elke plaatsing. Stukken ter plaatsing moeten ingezonden worden te Amersfoort bij den Uilgever, te IVijk bij Duurstede bij IV. F. STRAMROOD, te Rhenen bij GE!!II. TAATS, Adres C. G. J. WOLTERS, te Utrecht bij J. H. SIDDRE, en aan het Postkantoor te Amersfoort. DEtt Ie HOOFDSTUK. Buitengewone ontvangsten. 1. Overschot der vorige jaren. Batig slot der begrooting van het vorige jaar Batig slot der rekening over 1847 (vermoedelijk) ƒ1189,625 Waarvan afgetrokken al hetgeen op de be grooting van 1848 als overschot van vroe gere diensten is in ontvang gebragt. 922,19 Goed slot 267,435 2. Andere huilengewone ontvangsten. Boeten in zake van policieenz. Retributie van den Lande voor ge leverde transportgelden Idem voor gepresteerde schutterlij- ke diensten Restitutie voor armwezen 2C HOOFDSTUK. Gewone plaat, selijke inkomsten. 1. Additioneele cents op 's Lands middelen. Additioneele cents op de grondlas ten en het personeel 2. Plaatselijke eigene middelen. Omslag voor lantaarns, brandspui ten en nachtwachts (dranken eetwaren brandstoffen Expeditie en biljetgelden Opbrengst der scheepstimmerwer ven Idem van wegen en straten Idem van kaai-kraan-haven- sluis- en poortgelden Ideru yan wik- en weegloonen Ontvangen in 1817. Begroot voor 181» op 1060,26 2200,00 2300,00 19000,00 18000,00 3800,00 200,00 267,435 25,00 800,00 100,00 300,00 100,00 25,00 5250,00 75,00 2200,00 2500,00 «20000,00 «18000,00 4000,00 200,00 100,00 25,00 5300,00 75,00 Recognitiën voor het gebruik der markten Onlvangcn in 1847. 2600,00 Begroot voor 1849 op 2600,00 3. Diverse inkomsten. Rendement van de leges en voor deden der plaatselijke Secretarie deafgiften der aclen van den bur gerlijken stand daaronder begre pen Verhuring van huizen en verdere gebouwen welke de gemeente toe komen Pacht van land en landgoederen welke de gemeente toekomen Opbrengst van den houthak Pacht van haardach en vuilnis Retributie van den Lande voor mi litaire fournitures, kazernes en stallingen Opbrengst van de vicarijen 50,00 746,00 3600,00 200,00 349,00 6500,00 200,00 50,00 746,00 3600,00 300,00 259,00 6500,00 200,00 A. Gewone. lc HOOFDSTUK. Onkosten voor huishoudelijk plaatselijk bestuur en de publieke Veiligheid. 1. Plaatselijk huishoudelijk bestuur. Jaarw. van het plaatselijk bestuur Idem van den stads secretaris. Idem van den plaatselijken ontvan ger- Generale kosten voor het huipil delijk plaatselijk bestuur, volj tableau Belasting en ongelden Jaarwedde van den klokkenist Idem van den architect of contro leur der sladsgebouwen Onderhoud der stads gebouwen en Uitgegeven in 1847. Begroot voor 184» op 2600,00 1400,00 fabrikagie 700,00 "i 3300,00 v

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1849 | | pagina 1