N0. 56. 1819. NIEUWS- ADVERTENTIE-BLAD AMERSFOORT, R II E N E N WIJK BIJ DUURSTEDE. Dinysftag0. November. EN DER ttqüt nsr s EN (Semper idem). Dit Blad verschijnt geregeld om de 8 dagen, en wel des Dintjsdagstegen j 3,60 per jaar. Advertenliën van 1 G regels worden geplaatst tegen ƒ0,60; elke regel daarboven 10 Cents, behalve ƒ0,35 Zegelregt bij elke plaatsing. Stukken ter plaatsing moeten ingezonden worden te Amersfoort bij den Uitgever, te IVijk bij Duurstede bij AV. 1'. SIRYAIROOD, te Bhenen bij GE lilt. TAATS, Adres C. G. J. WOLTERS, te Utrecht bij J. II. SIDDRE, en aan bet Postkantoor te Amersfoort. BERAADSLAGINGEN DER PRROY. STATEN VAN liTRECilT OVER HET ONTWERP DER GEMEENTEWET. (Vervolg van IV0. 52). HOOFDSTUK III. Van de Gemeentebesturen. aïdeeiing VI. Van de bevoegdheid van Burgemeester en Wethouders. Art. 116. De Burgemeester, of de ambtenaar die hem vervangt, is bij het ontstaan van onrustige of oproerige beweging bevoegd het onmiddellijk uiteengaan der te zamengeschoolde menigte te vorderen. Wanneer daaraan na tweemaal herhaalde opvordering niet dadelijk wordt voldaanis hij bevoegd die menigte door den sterken arm uit een te drijven, en de zoodanigen, die zich aan verzet schuldig maken, in bewaring te nemen, en aan den Officier van Justitie over te leveren. Art. 117. Voor gemeenten, welker bevolking niet meer dan 5000 zielen bedraagt, handelt de Burgemeester, in alle verriglingen aan Burgemeester en Wethouders opgedragen, gemeenschappelijk met de Wethouders, wan neer het niet bloote uitvoering betreft, maar de wijze daarvan nog voor voorafgaande raadpleging en overleg vatbaar is. Betreft het slechls bloote uitvoering, zoo is de Burgemeester bevoegd, om op zijne verantwoordelijk heid alleen te handelen. Daartoe is hij zelfs verpligt, indien uitstel of oponthoud nadeel of ongerief ten ge volge zou kunnen hebben, onder gehoudenheid, om, van het door hem verrigle in de eerstvolgende bijeen komst van Wethouders kennis te geven. De Hr. Kien meent, dat men het bestuur voor de kleinere gemeenten heeft willen vergemakkelijken, doch zoude oordeelen, dat ook voor grootere gemeenten dit beginsel kon toegepast en aan den Burgemeester het ver mogen toegekend wordenom in zaken van enkele uit voering, ook builen de medewerking van Wethouderen te handelen. Het raadplegen toch van het Collegie van Wethouders bij alle gevallen zonder onderscheid, vertraagt den gang der zaken, terwijl de bespoediging dcrzelve eene eerste en voorname behoefte is. Art. 118. De jaarwedden van Burgemeester en Wet houders worden, op voordragt van den Gemeenteraad, door Gedeputeerde Staten, voor iedere gemeente vast gesteld. Een gedeelte van die jaarwedde kan tot presentie geld afgezonderd, en als zoodanig, in evenredigheid der bijgewoonde vergaderingen van Burgemeester en Wet houders, aan het einde des jaars onder hen worden verdeeld. Art. 119. In geval van afwezigheid of andere verhin deringen van den Burgemeester, om zijne betrekking waar te nemen, wordt hij vervangen door den Wethou der, dien hij daartoe heelt aangewezen. Heeft die aanwijzing niet plaats gehadgelijk mede bij het openvallen der Burgemeestersbetrekking, dan wordt die betrekking tijdelijk waargenomen door den Wethou der die de eerste in rang van dienst is. Zoo lang die waarneming plaats heeft, wordt eender Raadsleden door den Raad belast met het waarnemen der betrekking van Wethouder. Dit laatste heeft ook plaats bij afwezigheid of verhin dering van eenen der Weihouders, of bj het openvallen eener Wethouders betrekking. Art. 120. Indien een Wethouder gedurende eene maand, of langer, den Burgemeester vervangt, geniet hij voor dien lijd, de aan dien post verbonden jaarwedde, ten ware de verhindering van den Burgemeester om zelf die post waar te nemen, mogt ontslaan door ziekte, of door de vervulling van diensten, waarvoor geene bezol diging of schadevergoeding wordt genoten. In gelijker voege, geniet een Raadslid, dat gedurende eene maand, of langer, de betrekking van Wethouder waarneemt, de jaarwedde aan die betrekking verbonden. De verdere beraadslagingen worden alsnu gestaakt en de vergadering geadjourneerd op den 13. Julij 1849 des voormiddags te 10 ure. Zitting van 13. Julij 1849. Tagenwpordig 25 leden, afwezig 11: te weten de HH. J. G. G. Baron Tacts van Amerongen van Rens- woude, Jhr. IV. A. Beelaerts van Blokland van Rhetn- mersteinG. C. D. Baron van Hardenbroek van lira- denbroekPh. J. Baron van Zuijlen van Neijevelt Mr. J. Schelt us van Leusden, J. C. P. E. Metis oJhr. W. E. Ram, Mr. J. de Louter, W. II. van Ncllesteijtt van Broekhuizen en Darthuizen, Jhr. Mr. J. P. Slrick van Linschotcn van Vlooswijk en II. de Ruiter. De notulen der vorige vergadering van den 12. Julij gelezen en goedgekeurd zijnde worden voortgezet ver volgens de beraadslagingen over de gemeente-wet tea aanzien van HOOFDSTUK IV. Van den Secretaris. Art. 121. Om tot Secretaris te kunnen worden be noemd, moet men Nederlander en meerderjarig wezen, in het volle bezit der burgerlijke en burgerschapsregten en niet vallen in art: 9 dezer wet. Art. 122. De Secretaris wordt benoemd in gemeenten welker bevolking meer dan 5000 zielen telt, door den Gemeenteraadj in de overige gemeenten door Gedepu teerde Statenuit eene voordragt van drie personen door den Gemeenteraad inggztf De schorsing, het ontsWg en de ontWting van dien ambtenaar geschieden docket collegie, dbt hem heeft aangesteld. i ƒ•!"?£- j Door den Hr. Kien vvo^hahgcmeMfWat 'hel naar>Hfi: inzien van belang is, die met den Secretaris dagelijks moet '.>vserkenJ™ienigei) invloed*Óp de keuze van denzelven hebb'e; De sjireker^iélt voor, dat die benoeming moge geschieden door^den Gemeeileriad op voordragt van Burgemeester en Wethouders, hetzij van een dubbeltal of drietal dit voorstel is door de vergadering aangenomen. Art. 123. Wanneer de genoegzame afdoende redenen ,<T

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1849 | | pagina 1