N°. 58. 1819. ADVERTENTIE-BLAD AMERSFOORT, R H E N E N WIJK BIJ DUURSTEDE. n 11; i w s t ij i) i g i: x. Dings dag20. November. NIEUWS1 der mem m (Semper idem). Dit Blail verschijnt geregeld oin de 8 dagen, en wel des D'tmjsdagstegen ƒ3,60 per jaar. Advertenliën van 16 regels worden geplaatst legen ƒ0,60; elke regel daarboven 10 Cents, behalve 0,35 Zegclregt bij elke plaatsing. Stukken ter plaatsing moeten ingezonden worden te Amersfoort bij den Uitgever, te IVijk bij Duurste/Ie bij W. F. Sl'RAMROOD, te Rhenen bij GEUR. TAATS, Adres C. G. J. WOLTERS, te Utrecht bij J. tl. StDDRE, en aan bet Postkantoor te Amersfoort. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD AMERStOORT Brengen ter kennisse van de Ingezetenen dezer Stad en vrij heid, dat het Collier van de EEMLASTEN, over de jaren 1847 en 1848 en dat van SLAPERD1JKSLASTEN, van de jaren be ginnende met 1°. Mei 1847 en eindigende 30. April 1849, door den Ed. Achtb. Raad, bij Besluit van 13. Nov. 1.1. gearresteerd, ge durende den tijd van veertien dagen en wel van af Maandag den 19. Nov. tot Maandag den 3. Dec. 1849, op dezer Stads Secretarie ter inzage zal voorliggen, des voormiddags van 10 tot 12 ure. Amersfoort17. November 1849. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. D. METHORST, Vt. Ter ordonnantie van dezelve A. G. W1JERS. AMERSFOORT. Op aanstaande Donderdag den 22. dezer, des Avonds te 7 uur, zal in het Locaal Amieitia van wege de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, eene Vergadering gehouden worden met Dames. Spreekbeurten zullen vet vuld worden door de Heeren van Eek uit Nij- kerk en A. P. van Bockotn Maasen zal wel de eerste eene Verhandeling, de laatste eene Bijdrage leveren. Te Utrecht is naar wij vernemen in de Schouw burgzaal Vergadering geweest der Gedeputeerden van meest alle Haudboogschutterijcn in ons Vaderland. Ook van hier kwam de Koning, echter zonder gevolg. De vriendschappelijke Vergadering van Leden uit verschil lende Provinciënhoog of onaanzienlijker in rang, moet aangemerkt worden, als afschaffing van Provincialismus, waarop steeds aangedrongen woriit. Stellig kunnen wij het niet verzekeren, doch er moet op die Vergade ring besloten zijn Z. M. den Koning als Ópper-Bescherm heer der Handboogschutterijen in ons Vaderland, een onderscheidingsteeken aan te bieden, bestaande in eene van goud geslagene Medaille, ter waarde van f 350.— en collier ad 160.Alle Genootschappen, die meer dan f 10.hebben bijgedragenzullen een' Bronsen Medaille, lot aandenken ontvangen. (Zou het ook moeten zijn alle Leden Met eene maaltijd, ook vooraf nog schieten die niets te wenschen overliet, wat Harmonie betrofwerd dit feest besloten. 'sGRAVENHAGE, 17. Nov. Er loopt hier ter stede bij zeer enkelen een gerucht, 't welk ook tot onze ooren is gekomen, dat er met Januarij 1850 eerstkomende eene voor bijzondere rekening ondernomene brievenposterij tusschen de voornaamste Ilullandsche steden zou tot stand komen. De port der brieven zou al zeer laag zijnmen spreekt zelfs van drie a vier cents per brief. Wat van de zaak is, wij weten het niet, wij vermelden het alleen als gerucht, en meenen daaraan dadelijk publiciteit te moeten geven opdat de Regering op hare hoede zij en zij in tijds toch hare balansverzette, vóór dat dit getij verloopt. Wij geloovendat bovenstaande onderneming, wan neer zij bet vertrouwen ontvangt, een volledig bestaan aan den ondernemer zal kunnen verschaffen. Wanneer er toch tusschen eene stad en een dorp van drie duizend zielen op ruim een uur afstands van elkander gelegen, aan vier of vijf boden en boodschaploopers, en welke de brieven voor 2\ a 5 cents bezorgen, een bestaan verschaft wordt; wat moet dan de opbrengst wel van de groote sleden onderling zijn, naar dien maatstaf. Waarlijk het wordt tijd, dat de Regeling eens ernstig over die zaak nadenkt. Van dag lot dag verliest het Postwezen in opbrengst, daar het integendeel, iederen dag hij de toenemende beschaving, en de vermeerderde correspondentie toenemen moest. Zeker is het, dat de Regering na verloop van misschien zeer weinige jaren, wanneer alles op den bestaanden voet blijftgecne andere brieven ter verzending zal ont vangen, dan, die naar verre en afgelegen plaatsen be stemd zijn, welke door de Ambtenaren onderling gewis seld worden. Zondagsbl De Heer Mr. G. Groen van Prinstererdie sedert eenige maanden een aantal stukjes, onder den titel van Grondwet-herziening en Eensgezindheid heeft uitgegeven, heeft dezer dagen een criticus ontmoet in den Heer Mr. S. P. Lipman te Amsterdam, die wel gewapend, zoo als het schijnt, den strijd zal aanvangen, met een man, die ook wel geharnast is. Maar wat de Heer Lipman boven den Heer Groen vóór heeft, is een heldere, dui delijke stijldie gunstig afsteekt tegen de duisterheid pil onbestemdheid van taal, welke, in bewonderens waardige harmonie met het geheimzinnige en nevelach tige der door den Heer Groen geliefkoosde begrippen, door haar inysticismus mannen van hooge geleerdheid, tot de erkenning heeft genoodzaakt, dat zij den Heer Groen niet begrijpen. Dit nu heeft den Heer Groen het gelukkig wapen legen hunne aanvallen verschaft van te kunnen bewerendat hij door hen niet is begrepen geworden. De Heer Lipman zal in brieven, onder den titel van De Theocratie en het Vertegenwoordigend Regeringstelsel aantoonen, dat het beginsel van den Heer Groen, die stelt, dat «de Slaat, zoo als die is, een uitvloeisel dei- Godheid, door haar zelve onmiddellijk is geslicht, dat de Regering uit krachte van eene goddelijke opdrngt beveelt en dat de Vorst de gezalfde des Heeren is» geen enkel feit opheldert, kortom, niets bewijst. Voorts zal hij aantoonen, dat door het beginsel van den Heer Groen, geene Staten kunnen gesticht en geene Staten kunnen behouden worden; geene omwentelingen kunnen voor gekomen, en geene omwentelingen kunnen geëindigd worden, en dat het door de geschiedenis niet wordt geregtvaardigd. Eindelijk wordt dat beginsel door de godsdienst niet bekrachtigd, en derhalve is de verloo chening van dat beginsel ni«t de verloochening van God. Daartegen beweert de Heer Lipman eivzal hij in vol gende brieven bewijzen,, dat de StaAt-> zop als die is, een uitvloeisel is van "den maalschappelijken wil, de Regering beveelt uit krachte der National^ opdragt, en

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1849 | | pagina 1