PK 59. ■Ding8flag27. November. 1019. ADV EÜTENT1E-BL AD AMERSFOORT, R II ENEN WIJK BIJ DUURSTEDE. NIEUWST IJ DINGE i\. NIEUWS- en der EN (Semper idem). Dit Blad verschijnt geregeld om de 8 dagen, en wel des Dingsdagstegen ƒ3,60 per jaar. Adverteuticn van 1—6 regels worden geplaatst legen J 0,60; elke regel daarboven 10 Cents, behalve 0,35 Zegelregt bij elke plaatsing. Stukken ter plaatsing moeten ingezonden worden te Amersfoort bij den Uitgever, te Wijk bij Duurstede bij W. F. STRAMROOD te Rhenen bij GEBR. 'l'AATS, Adres C. G. J. IVOL'fEllS, te Utrecht bij J. H. SIDDRE, en aan bet Postkantoor te Amersfoort. PUBLICATIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD AVERSkOORT, Brengen bierbij ter kennisse van de Ingezetenen dat de Stedelijke Raad, in deszelfs Vergadering van den 13. Nov. 1.1. lieeft goedgevondenbet in bet begin des voorgaanden jaars opgerigt Corps Rustbewaarders te ontbinden. Burgemeester en Wethouders voldoen bij dezen tevens aan den aangenamen pügt, de Leden van dat Corps openlijk opregten dank te betuigen voor hunne bereidvaardigheidom des gevorderd tot handhaving van rust en openbare orde mede te werken en meenen voortdurend op die goede gezindheid, dan wanneer bet noodig mogt zijnte mogen blijven rekenen. De wapenenin der tijd aan de voormelde Rustbewaarders uitgereiktzullen eerstdaags van Stadswege worden opgehaald. Amersfoort23. November 1849. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. D. METHORST, Vt. Ter ordonnantie van dezelve A. G. VV1JERS. UTRECHT, 19. Nov. llet Univcrsitcits-blad berigt, d.d. 12. dezer, dat de Minister van liinneulandsche Zaken van de Curatoren en van den Senaat der Utrechlsche Hoogeschool aangaande onderscheidene punten uitgebreide inlichtingen gevraagd heeft. 's GRAVEN 11 AGE. In de Zitting van den 19. Nov. van de Tweede Kaïner der Slalen Generaalhebben de llteien van Heemstra en van Hoëcell, na aflegging der gevorderde eeden, als Leden der Kamer zitting geno men. Is ingekomen eene Koninklijke boodschap, ten geleide van een Ontwerp van Wet, houdende voorzie ning omtrent den overgang in Werkelijke Schuld van Uitgestelde Schuld en Kansbiljetten. Dat Ontwerp gaat vergezeld van eene Memorie tot toelichting. Na het ter tafel brengen van eenige verzoekschriften en boekwerken, is de vergadering overgegaan tot liet verkiezen van Kandidaten voor de vacature in den lloogen Raad, ontstaan door het overlijden van den fleer Mr. J. P. Noiret de Bruijn. Tot eersten Kandidaat wordt benoemd Mr. U. A. Everts, Raadsheer in het Hof van Friesland, en tot tweeden Mr. J. SchmolckRaadsheer in het Hof van Zuid-Holland. De Minister van Financiën heeft tusschen deze stem mingen het woord gevraagd tot het doen eener mede deeling. Weinige dagen geleden (zeide hij) heeft de tijdelijke Voorzitter van den Ministerraad de inzigten der Regering doen kennen nopens het onderzoek, waar aan het Ministerie de voorgedragen Slaatsbegrooting voor 1850 had onderworpen. Dat onderzoek is thans afgeloo- penen Z. Exc. kan alzoo den einduitslag daarvan Ier tafel brengen. Uit hoofde van de kortheid van den tijd, die tot dat onderzoek heeft kunnen besleed worden, kan men beseffen, dat het niet zeer uitgebreid heeft kunnen zijn. De slotsom meent de Minister thans aan de vergadering te moeten niededeelen. Het Ministerie is van gevoelen, dat het noodig zijn zal, de begrooting aan de goedkeuring van de vergadering te onderwerpen, zoo als zij is liggende. Iulusschen heeft het overeenkomstig de daaromtrent gedane toezegging, eenige wijzigingen in de aanhangige Ontwerpen gemaakt, die blijken zullen uit de nota van wijzigingen, welke aan de Kamer wordt overgelegd. De voornaamste daarvan is, dal van het lste hoofdstuk R weggelaten is de post van geheime uitgaven van 100,000, welke post zal worden vervan gen door een Xllde hoofdstuk der begrooting, tol dek king van onvoorziene uitgaven. Voorts zijn de tracte- menten van de Ministers voor de beide Deparlcmenten voor de eeredienst uitgetrokken voor memorie. De lage prijzen der levensmiddelen liebhen gelegenheid gegeven, oiu de overeenkomsten, betrekkelijk de voeding der gevangenen en nopens de Maatschappij van Weldadigheid op meer gtinsligeil voet te sluiten, en voor de uitgaven paartoe geiorderd, een lager cijfer uit te trekken, dan vroeger was aangevraagd. Van daar, dat de hegroolingen van Justitie en Diimeiilandsche Zaken eenige verminde ring hebben ondergaan. Ten slotte heeft de Minister op hel in acht nemen van den meesten spoed in de be handeling der begrooting aangedrongen. Wordt besloten, de gedane mededeeling met de daartoe behoorende stukken, te doen drukken en ronddeelen. Men verneemt, dat eerlang weder een vergelijkend examen zal worden gehouden over zoodanige onder officieren bij het leger, die naar den rang van 2den Luitenant-Kwartiermeester wenschen te dingen en daartoe genoegzame opleiding in de militaire administratie heb ben verkregen. wel omlerrigtte kringen het voornemens zoude zijn om de de regte lijn voor te stellen, eene algemeene vrees ge koesterd. Zondagsbl Naar men verneemt zullen met primo Januarij e. k. de betrekkingen van Controleurs voor het werk der veenderijenworden opgeheven en de bemoeijenissen daaraan verbonden aan de gewone Controleurs der mid delen in de ressorten alwaar veenderijen aanwezig zijn worden opgedragen. Ook verneemt men dat het Ontwerp van Wet ter regeling der Brievenposterij reeds bij den Raad van Slate is onderzocht geworden cn de beden kingen, door dat hooge Staatsligeliaain daarop uilgcbragt, aan een nader onderzoek bij liet Ministerie van Fmanliëit zijn onderworpen geweest. Men wil dat de grondslag voor de berekening van het port zou zijn voorgesteld naar male van den afstand te weten: voor een afstand van dertig Neder!, mijlen of daar beneden 5cenls; voor een afstand van dertig tot en met zestig Nederl. mijlen 10 cents, voor een afstand van zestjgrUd.ep met honiferd en twintig Nederl. mijlen 15 cents; cn boihsn honderd cn twintig Nederl. mijlen 29 ^'oenls ;**%ervvjjl ftverigens naar male van liet gewigt, dp* enkcl naar den afstand of wel hooger V<ÜgQU8 ópklinynpnd tarief Dezer dagen liep in geruchtdat de Regering Successie regten direct in Voor dezen maatregel werd zullen worden beschouwd. V it De door het Ministerie &'h'trrbeEkü wijzigingen in de vroeger bij^c TAeèdc lyamer der rgedrageriV-

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1849 | | pagina 1