N°. 60. AMERSFOORT, N IE U W S T IJ D IIV G E N. Dtnysdng4. December. j 1819 NIEUWS- en ADYERTENTIE-BLAD DER RHENEN en WIJK BIJ DUURSTEDE. (Semper idem). Dit Blad verschijnt geregeld om de 8 dagenen wel des Dingsdagste,"jen ƒ3,00 per jaar. Advertcntiëii van 16 regels worden geplaatst lenen j 0.00elke regel daarboven 10 Cents, behalve 0,.'tri Zegelregt bij elke plaatsing. Stukken ter plaatsing' moeten ingezonden worden te Amersfoort bij den Uitgever, te V'jh bij Duurstede bij IV. I'. STIIAMROOD, te Rhrnni bij GKBIt. TAATS, Adres C. G. J. AVOLTERS, te Utrecht bij j. H. SIDDRE, en aan bet Postkantoor te Amersfoort. PUBLICATIE BURGEMEESTER en AVETUOUDEUS der STAD AMERSFOORT Gezien eene aanschrijving van Zijn Exc. den Heer Staatsraad Gouverneur der Proviucie Utrechtvan 15. November 1840 (Provinciaal blad N°. 38.) Herinneren bij deze de belanghebbenden dat de Manschap pen welke, voor zich zelve bij de Nationale Militie dienende, bctzij door overlijden van eeneu Vader of wel Moeder Weduwe zijndeof door eene plaats gehad hebbende regterlijke separatie of echtscheiding der Ouderen of eindelijk door overlijden van cenen Broeder of Broeders, regt op vrijstelling hebben verkregen en hun ontslag diensvolgens zullen verlangen, zich daartoe, met overlegging der noodige bewijzen ingerigt overeenkomstig de voorschriften gestatucerd bij Art. 91 en 94 van de Wet van den 8. Januarij 1817, omtrent de inrigting der Nationale Militie in geschrifte zullen moeten adresseren vóór den 5. Januarij 1850 ter Secretarie dezer Stad, alwaar tot dat einde zal gevaceerd wordendes morgens van 10 tot 12 ureen dat voor deze aanvragen om ontslag, evenzeer als de Manschappen zelve, der- zelver Ouders, Voogden, Curators en Gemagtigdcn bevoegd zijn: herinnerende tevensdat de geenewelke gronden van vrijstel ling hebben verkregen in jarenliet laatst afgeloopen Jaar voorafgaande dezelve nog kunnen doen gelden mits dit doende overeenkomstig het bepaalde bij Art. 23 der zoo evengenoemde AVetterwijl Burgemeester en AVethouders de belanghebbenden voorts verwittigen dat alle de aanvragen tol ontslagter zake voorschreven, vóór den bovenhcpaalden tijd niet ingekomen zijnde, of waarvan de bewijs-stukken niet in behoorlijke orde worden bevonden, voor het aanstaande jaar niet zullen worden toegestaan. En, opdat niemand zulks aangaande hiervan eenige onweten- heid zoude kunnen voorwenden, zal deze worden gedrukt, en aangeplakt waar dit te doen gebruikelijk is. Gedaan te Amersfoortden 1. December 1849. BurgemcesLer en AA'etboudcrs der Stad Amersfoort A. D. METHORST, Vt. Ter ordonnantie van dezelve, A. G. W1JERS. AMERSFOORT, 29. Nov. Heden avond had hier eene optogt met fakkellicht plaats van de I1H. Officieren van het alhier in Garnizoen liggende Regement Rijdende Arlilleriewelke optogt teu doel had de Chef van het Regement, den Luit. Kolonel Dclécourt eene serenade te brengen op zijnen 56 verjaardag. Niettegenstaande eene verbazende menigte toeschouwersdie bij dergelijke ge legenheden als 't ware uit alle hoeken der Stad te zamen stroomen, liep alles geregeld zonder ongelukken af. Ter waarschuwing vermeenen wij te moeten nie- dedeelen dat voorleden week bij een Inwoner dezer Stad, brand is ontstaan in de schoorsteen. Hoewel een dreigend aanzien hebbende is het gelukt dezelve spoedig te stuiten. De schoorsteen was vuilzietdaar de rede. De berigtgever weet het niet juist, maar meent, dat alhier eene Commissie bestaatdie de schoorsteenen moet visiteren! Dan zeker zal diezelve Commissie die schuorsteen denkelijk hebben vergelen! Op de heide, onder de gemeente Maaren, hebben onlangs twee kerels eenen reiziger aangevallen en, ter wijl zij hem overmanden, hem door eenen knaap van nog geen 13 jaar van eene belangrijke som aan specie doen berooven. Zoude het geen tijd wordendat er eene krachtdadige verbetering in het Policiewezen van het platte land gebragt werdof ligt er in de provincie Utrecht geene Kavallerie, die de dienst van hulp- Marechaussé's zouden kunnen verrigten. 's GRAVENII AGE 27. Nov. Hij de Hooge Regering bestaat het voornemen tot het doen van een voorstel aan de Staten Generaalom het organiek Koninklijk Besluit van den 31. October 1826, N°. 132, betreffende de Banken van Leening, door Wettelijke bepalin gen te doen vervangen. Bereids is daartoe een ontwerp in gereedheid gebragt en aan de Stedelijke Besturen om te dien opzigte hunne gevoelens te doen kennen verzonden. Volgens eene aanschrijving van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken zullen met 1°. Januarij 1850 de Districts Commissarissen van Gouverneiuentswege ophou den te bestaan, terwijl het aan de Gewestelijke Besturen wordt overgelaten, indien tot behoud van dezelve nood zakelijkheid bestaat, voor te dragen, die Ambtenaren uit de Provinciale fondsen te bezoldigen. Het Ontwerp van Wet tot vaststelling der Briefport en regeling der Brievenposten, hetwelk thans door de Afdeelingen van de Tweede Kamer overwogen wordt bevat hoofdzakelijk de volgende bepalingen: Aan het Rijk wordt de uitsluitende bevoegdheid voor behouden, om brieven ofpaketten, papieren bevattende, van de eene plaats naar de andere, tegen het genot van vracht te doen overbrengen. Het briefport is ver schuldigd naarmate van den afstand, en het gewigt. Wat den eersten maatstaf betreft, wordt het port berekend als volgt: voor eenen afstand van 30 Ned. mijlen (5 uren 24 minuten) of daar beneden 5 Cts.van 30 tot en met 60 mijlen (10 uren 48 minuten) 10 Cts., van 60 toten met 120 mijlen (21 uren 36 minuten) 15 Cts., boven 120 mijlen 20 Cts. Bij het berekenen van het gewigt worden alle brieven van 15 wigtjes of minder als enkel beschouwd. Voor de enkele brieven is éénmaal het port, naar den afstand wegens de bovengemelde bepaling, verschuldigd; voor die boven 15 tot en met 30 wigtjes twee raaien, van 30 tot 50 drie, van 50 tot 75 vier, van 75 tot 100 vijf, van 100 tot 150 zes, van 150 tot 200 zeven, van 200 tot 300 acht, van 300 tot 400 negenvan 400 tot 500 tienen zoo vervolgens voor elke 100 wigtjes of breuk van 100 wigtjes daarenboven eenmaal het port meer. Voor brieven met monsters of- stalen van koopwarenalsmede voor dergelijke verzen dingen zonder bijgevoegden brief tot een gewigt van 15 wigtjes is het gewone briefport vejgclyjldigd; bij zwaar der gewigt wordt het port yfiigens debybrie/ on dat wegens monsters of stalen üi^er afctósiderlijR^gerekend. Het port van Dagbladen, Couranten 'jvf-Nlftuwspapioren een of meermalen in de vvé <>r' Cent voor ieder blad, onvei mie,. bedraagt één grootte j én voor

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1849 | | pagina 1