N°. 61. 1819. ADVERTENT IE-BLAI) AMERSFOORT, RII E N E N? WIJK BIJ DUURSTEDE. Dingsdag11. December. 01111 III!!. NIEUWS- EN DER EN (Semper idem). Dit Blad verschijnt geregeld oin de 8 dagen, en wel des Dinr/sdagslegen ƒ3,60 per jaar.Advertenliën van 16 regels worden geplaatst tegen ƒ0,60; elke regel daarboven 10 Cents, behalve 0,35 Zegelrcgt bij elke plaatsing. Stukken ter plaatsing moeten ingezonden worden te Amersfoort bij den Uitgever, te Wijk bij Duurstede bij AV. F. STRAAIROOD te It keuen bij GEBR. TAATS, Adres C. G. J. AVOLTERS, te Utrecht bij J. II. SIDDRE, en aan het Postkantoor te Amersfoort. BERAADSLAGINGEN DER l'HROV. STATES VAN UTRECHT OVER HET ONTWERP DER GEMEENTEWET. Vervolg van N°. 56). iHMOFöSTTUH. VI. Van de Gemeentebesturen. AFDEELING A'I. Van de Ambtenaren der Policie. Art. 138. Ter verzorging van de policie worden in iedere gemeente, één of meer Commissarissen van policie aangesteld. Waar meer dan één commissaris van policie, in de zelfde gemeente werkzaam zijnwordt door Ons aan eenen hunner, onder den titel van Directeur van policie het gezag over de overigen opgedragenwaar de belangen der gemeente niet toelaten eenen afzonderlijken ambte naar van voorschreven aard te hebbenmoeten de ge meenten in hetzelfde kanton zich daartoe vereenigen. Wij houden Ons voor daarvan, in bijzondere gevallen ontheffing te verleenen. In Gemeentenop de zoo even vermelde wijze ver- eenigd, blijvende Burgemeesters belast met het opsporen der misdrijven. De Hr. Storij van Blokland acht het ondoelmatig, dat een Commissaris van policie voor meer dan ééue ge meente zal worden benoemd de vergadering verklaart in dit gevoelen te deelen. De Heeren Calkoen, Laan, Storij en Kien maken daarenboven de aanmerking, dat de bepalingen van dit geheele hoofdstuk in geen geval toepasselijk zullen moeten worden gemaakt op het platte land aangezien uit dezelve voor het belang der plattelands gemeenten weinig goeds kan verwacht wor den, en daarentegen de maatregel kostbaar zijn zal. Door deze en andere leden wordt wijders alhier opgemerkt dat bij dit geheele hoofdstuk geen bestemd beginsel is aangenomen. Naar het oordeel der sprekers behoorde in dit hoofdstuk, als vast en doorgaand beginsel, te zijn vastgesteld, dat de policie is plaatselijk; dat hel bestuur der gemeente alzoo belast moet zijn met het beheer der policieen de ambtenaren van de policie behooren te zijn ondergeschikt aan het plaatselijk bestuur en ge houden deszelfs bevelen op te volgen dat derhalve ook geene andere slaatsmagt op het beheer der policie eenigen invloed mag uitoefenen terwijl alleen door de regterlijke niagt aan dezelve bevelen zouden kunnen worden gegeven, voor zoo ver het de opsporing van misdrijven geldt, en dus enkel in die gevallen, waarin de policie als justitiële policie optreedt, zonder dat echter de regterlijke magt zich daarbij in het eigenlijke beheer der policie zou vermogen te mengen. De vergadering is algemeen van oordeeldat bij dit hoofdstuk de policie op eene onbestemde wijze en zonder .vast beginsel is geregeld; zij meent, dat het volstrekt noodig zijn zaldat dit geheele hoofdstuk worde herzien en naar de hiervoren aangegeven beginselen vastgesteld. Ten aanzien der bijzondere artikelen wordt nog aan gemerkt dat de aanstelling van eenen commissaris van policie voor meer dan ééne gemeente, art. 138, alinea 2, daarom ondoelmatig zijn zoude, omdat zoodanige coinmisaris in ééne der gemeenten wonendezich meer met deze dan met de anderen zoude bemoeijen dat niet is bepaald of zoodanige commissaris van policie ondergeschikt zoude zijn aan de hoofden der gemeenten, of wel deze aan den gezegden Commissaris dat in ieder geval andere bepalingen worden gevorderd voor het platte land dan voor de steden bepaaldelijk de steden van groote bevolking. Dat de benaming van Directeur in art. 142 ondoelmatig isomdat men zich onder dien naam eenen ambtenaar zal voorstellen met andere attributen dan die van eenen gewonen commissaris van policie; dat men om die reden de voorkeur zoude geven aan eene bepaling, voorkomende in de Belgische gemeentewetwaarbij voor de grootere steden aan eenen der commissarissen van policie tijdelijk het oppergezag over de anderen wordt opgedragen dat in ieder geval de voordragt van een commissaris van policie art. 139 behoort te geschieden door den Burgemeester en de Wethouders, die als aan het hoofd der policie staande met die ambtenaren moeten wer ken dat de jaarwedde van eenen commissaris bij art. 140 door den Koning niet anders zoude behooren te worden vastgesteld dan op voordragt van den Gemeenteraad terwijl het iets willekeurigs heeft, dat zoodanige jaar wedde door de gemeente te betalendoor den Koning zoude worden geregeldzonder dat de Gemeenteraad daarin zelfs werd gekend. Dat de schorsingen en het ontslag, waarvan in de art. 143 en 144 wordt gesproken, overeenkomstig het geen door deze vergadering ten aanzien van art. 139 is opgemerkt, ook steeds op de voordragt van Burgemeester en fVethouders in plaats van op voordragt van den ge meenteraad zoude behooren te geschieden. De vergadering heeft zich met alle de bovenstaande aanmerkingen vereenigden acht het vvenschelijk, dat deze door de Regering mogen worden overwogensub sidiair aan het gevoelen, door de vergadering te kennen gegeven met betrekking tot de beginselenwelke naar haar oordeel ten opzigte van de regeling der policie in het algemeen zouden behooren te worden toegepast. Art. 139. De benoeming der in het vorig artikel ver meldde ambtenarengeschiedt door Ons, op voordragt der Gemeenteradenbuiten welke voordragt echter de keuze kan geschieden. Ait. 140. De jaarwedden dier ambtenaren wordendoor Ons bepaald en uit de gemeentekass_efiL_yoldaan. Art. 141. Waar voor ineer dau-tfene geme?sie zoodanig ambtenaar wordt aangesteld-geschiedt de Benoem door Ons na raadpleging der /.voordragten van de stellende Gemeenteraden, erf*.wordt het, door piertere gemeente in de jaarwedde tq dragen aandeel ,/détlw£ Gc§; deputeerde Staten bepaald. V fvar>4 Art. 142. De Directeurs en Commissarissen gedragen zich overeenkomstig de ijistructien Minister van Justitie, in overleg met de Gi besturente geven. ooj.<* v."

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1849 | | pagina 1