nr ijipnviHïSiPViSPOIIIJ 1 t\ nno si? üftiii p Ui Allliuliul^iljUtjili 1 SöllliKJ IA1 1 llilMMll! i. Dingsdag1. Januarij. 1850, ADVERTENTIE-BLAD AMERSFOORT, R II E 5 E 5 WIJK BIJ DUURSTEDE. N°. 64. NIEUWS- 15 der EN Semper idem). Dit Blad verschijnt geregeld oin de C dagen, en wel des Dinysdagstegen ƒ3,60 per jaar. Advertcnticn van 16 regels worden geplaatst tegen 0,60; elke regel daarboven 10 Cents, behalve 0,35 Zegelrcgt bij elke plaatsing. Stukken ter plaatsing moeten ingezonden worden te Amersfoort bij den Uitgever, te Wijk bij Duurstede bij W. F. S1RAMR00D, te Rhenen bij CE BR. TAATS, Adres C. G. J. WOUTERS, tc Utrecht bij J. H. SIDDRE, en aan bet Postkantoor te Amersfoort. De Bode wenscht allen, die deze zullen zien, lezen of hooren lezenheil en zegen in het nieuw begonnen jaar. Moge elk in zijne eerlijke nering en bedrijf voor spoedig zijnin zijne maatschappelijke betrekking de verdiende eer, achting en belooning genieten, in zijn huisgezin rust, vrede eendragt en welvaart zien heer- 6chen in den omgang met zijne vrienden de zuiverste genoegens smaken en geene schennis van trouw en opregtheid ondervinden, in zijne pogingen en betnoei- jingen ten algemeenen nutte en ter bevordering van het heil zijner evennaasten erkenning, aanmoediging en ouderstenning vinden, in één woord, moge elk steeds zijne billijke wensehen verhoord zien en in alle opzigten de ruimste stoffe hebben, om zich dankbaar te verheu gen en den naam des Allerhoogsten te prijzen en te verheerlijken Met dezen wensch vereenigen zich zeker van harte de Onderslaandendie den Bode opgedragen hebben hunnen heilweiischenden groet bij de intrede des jaars over te brengen aan hunne Bloed- en Aanverwanten Vrienden en Bekenden. G. J. G. VAN B0CK0M MAAS. L. C. DE BEVEREN. W. C. DE BEVEREN. J. VAN DE GUMSTER. A. J. SIDDRÉ. W. H. LE1NWEBER. S. A. DW\RS. B. VAN DEN BROEK. H. HUETINK. W. J. VAN BOMMEL VAN VLOTEN. M lilTlE» KLASSE VAN 1850. PUBLICATIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD AMERSFOORT, Gezien eene aanschrijving van Zijn Exc. den Heer Staatsraad Gouverneur der Provincie Utrechtin dato 15. November 1849 N°. 3 N. M. en S. (Prov. blad N". 38). Brengen bij deie ter kennisse der Ingezetenen dezer Stad en Vrijheid 1°. Dat de Inschrijving voor de Nationale Militievan de klasse van 1850 voor deze Stad en Vrijheid zal plaats hebben op Dingsdag den 8., Donderdag den 10. en Dingsdag den 15. Jannarij 1850, des morgens van 10 tot 12 ure, ten Stadhuize alhier. 2°. Dat in deze inschrijving begrepen zijn alle Jongelingen welke op den 1. Januarij 1850, hun vegentiende jaar zullen zijn ingetreden, en dierhalvenalle diegenen, welke in den loop des jaars 1831 zijn geboren, benevens diegenen, die bun ver blijf binnen dit Rijk zijn komen te vestigenen als Ingezetenen moeten worden beschouwd voor zoo verre zij nog in de jaren der Militie zijn begrepen zullende door ieder persoonwelke niet binnen deze Stad of vrijheid van dien is geboren bij dc inschrijving een geboorte-extract moeten worden overgelegd onverminderd echter dat diegenen welke onverhoopt zich builen de mogelijkheid bevinden, van een dusdanig geboorte extract te produceren alsdan gehouden zullen zijn derzclver geboortetijd met eene akte van bekendheid te bewijzen en in alle geval zich ter inschrijving zullen moeten aanmelden. 3». Dat welke aanspraak op vrijstelling iemand zoude ver- meenen te hebben betzij wegens gebreken of anderzins dezelve des niettegenstaande gehouden isaan de oproeping tot inschrijving te voldoenzoo als hierin ook begrepen zijn de gehuwden en afwezenden moetende degenenwelke eenig regt van vrijstelling mogten hebben en daarvan certificaten of attesten moeten indienen die certificaten en attesten in den vorm bij dc Wet voorgeschrevenbinnen de 5 eerste dagen na de lotinginleveren aan het Plaatselijk Bestuur alhierzullende zij die gehuwd zijn ook nog gehouden zijn, bij de indiening hunner Trouwcedul door twee getuigen te doen verklaren dat «ijl. beide in leven zijn en met elkander huizen. 4". Dat ouders, loogden of Regenten verpligt zijn hunne Kinderen of Pupillen in persoon of door iemand daartoe be hoorlijk gemagtigd, te doen inschrijven, en daarin nalatig blij vende, zullen vervallen in de boete of straffe bij de Wet bepaald. 5°. Datten gevolge van het bepaalde bij het 8<= artikel van het Besluit van Zijne Majesteit den Koning, in dato 27. April 1820 de lijsten van inschrijving op den 20. Januarij 1850 moeten worden geslotenen diegenen welke zich daarna en vóór den 28. daaraanvolgendeter inschrijving mogten aanmelden, als nog zullen worden ingeschrevendoch tevens vervallen ia eene boete en bij volstrekt onvermogen met gevangenis zullen worden gestraft. Terwijl ten gevolge van het bepaalde bij Art. 9 van laatstgemeld Besluit voormelde Registers van in schrijving op den 28. Januarij finaal zullen moeten worden ge sloten zullende diegenen welke alsdan mogten ontdekt worden zich ter inschrijving niet te hebben aangemeld of te hebben doen aanmelden ingeval zij niet door ziekte of ligehaamsge- breken ongeschikt voor de dienst mogten worden bevonden dadelijk ter inlijving aan den Provincialen Kommandant worden overgegeven onverminderd het dubheld der boete of straffe bij de Wel bepaald. Wordende wijders de Ingezetenen herinnerd dat dc wettige woonplaats voor de Inschrijving wordt gehouden, voor gehuwden dc plaats waar zij hun bestaan hebben voor ben die onge huwd zijA de woonplaats der Ouders, en bij overlijden van beidendie van den ecrstbenoeindcn Voogd terwijl diegenen welke geen Ouders Voogden of eigen bestaan hebbenzich ter inschrijving moeten aanmelden daar ter plaatse waar zij zich bevinden, moetende echter ten gevolge van Zr. M<. Besluit in dato 19. September 1326. Prov. blad N". 83, zoodanige Jonge lingen, welke afzonderlijk en niet te gelijk met hunne Optfers of naastbcstaanden bij wien zij te voren inwoonden en ''door eenig Godshuis of Armbestuur in dc'Kolonien N(an/ de-"' Maat schappij van Weldadigheid zijn uitftestce^door^eenbti Regenten van zoodanig Godshuis of Armbesffewr,_teE ipScRrijfing worden aangegeven, daar ter plaatse, is-gpj^geji. Brengende Burgemeester en it^t^iiodèrsf yooruoemd eindelijk f ter kennisse van diegenewe!ke\ièii:ï«ntffnc^ering vat) het te leveren Contingent dezer Stad en\^ijtfdf(T, ,-als Vrijwilliger bij dc Nationale Militie zoude willen th^fptn dat tot de inschrijving

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1850 | | pagina 1