IV065. Dingsdng8. Januarij. 1850. AMERSFOORT, R li E N E N WIJK RIJ DUURSTEDE. NIEUWS- EN ADYERTENTÏE-BL4I) EN (Semper idem). Dit Blad verschijnt geregeld om de 8 dagen, en wel des üinysdagstegen 3,60 per jaar. Advcrtenticn van 16 regels worden geplaatst tegen ƒ0.60; elke regel daarboven 10 Cents, behalve 0,35 Zegclregt bij elke plaatsing. Stukken ter plaatsing moeten ingezonden worden te Amersfoort bij den Uitgever, te ICijk bij Duurstede bij AV. F. STRAMROOD, te lilieiien bij GEBR. TAATS, Adres C. G. J. AVOLTKRS, te Utrecht bij J. H. S1DDRE, en aan het Postkantoor te Amersfoort. N I E U W S T IJ D IN G E N. AAIERSFOORT. Uit de onlangs plaats gehad hebbende volkstelling alhier is gebleken, dat, in den nacht van den 18. op den 19. November jongstl.in deze Gemeente 5523 mannen en 6272 vrouwen gewoon verblijf en 420 mannen en 148 vrouwen een tijdelijk verblijf haddenterwijl 13 mannen en 3 vrouwen doortrekkend en 225 mannen en 144 vrouwen uit deze Gemeente afwezig waren. Er zijn geteld 3812 ongehuwde mannen en 3911 ongehuwde vrouwen, 1886 gehuwde mannen en 1876 gehuwde vrouwen, 243 weduwnaars en 651 weduwen. Van de getelden zijn 4286 mannen en 4530 vrouwen in deze Gemeente geboren456 mannen en 585 vrouwen in deze Provincie buiten Amersfoort, 1215 mannen en 12 vrouwen buiten de Provincie, doch in het Rijk; 12 mannen en 17 vrouwen in onze bezittin gen buiten 'stands; 55 mannen en 18 vrouwen in Duilschland 18 mannen en 13 vrouwen in België; 1 man en 1 vrouw in Engeland; 25 mannen en 15 vrouwen in andere vreemde landen. Naar de Godsdienst waren de getelden: 2837 mannen en 3047 vrouwen Ncderduitsch-llervormden10 mannen en 19 vrouwen Fransch- of AVaalsch-lIcrvormden159 mannen en 130 vrouwen Evangelisch-Lulhcrschcn5 vrouwen Herstelde Evangclisch- Lutherschen, 5 mannen en 19 vrouwen Doopsgezinden of Menno nieten. 12 mannen en 10 vrouwen Remonstranten, 66 man n en 59 vrouwen Christelijke Afgescheidenen, 2550 mannen en 2868 vrouwen RoomschKatholijken95 mannen en 79 vrouwen Oud-Roomschen of van de Bisschoppelijke Klerezie, 222 mannen en 190 vrouwen Ncderduitsche Israëlieten. Deze allen vormen 2719 huisgezinnen, terwijl het geheele bedrag der bevolking, zonder bijvoeging der tijdelijk afwezenden, dus bedroeg 12379 zielen. Gedurende het afgelopen jaar 1849 zijn binnen de ge meente alhier geborenuit wettige Huwelijken 200 jongens en 165 meisjesen onechte: 19 J. en 25 M.te zamen 409. Overleden 257 van het Mann. en 253 van het A'rouw. ge slacht, te zamen 510; onder dit totaal zijn echter niet begrepen de levenloos aangegeven of doodgeboren kinderen, van dewelke 11 jongens en 12 meisjesalzoo gezamenlijk 23 zijn ingeschreven. A'oor's zijn er 100 Huwelijken voltrokken Stunt van Ouderdom der Overledenen. Beneden het jaar 69. Van 62 tot 67 jaren 23. van 1 tot 3 9 41. 9 67 71 21. 9 3 6 9 35. 9 71 75 12. 6 10 9 29. 9 75 79 16. 9 10 14 9 13. 9 79 83 7. 9 14 20 9 14. 9 83 87 10. 9 20 30 9 34. 9 87 90 3. 9 30 40 9 45. 9 90 jaren 2. 9 40 50 9 63. 9 91 1. 9 50 56 9 34. 9 92 1. 9 56 62 9 37. De Kapitein J. Houtzagers varende in de beurt tuss Amersfoort, 'sGravenbageRotterdam en Delft, is tusscben den 31. December en 1. Januarij door ccne met drijfijs bedekt^ zee met levensgevaar binnengekomen zoodat hij zelfs een oogen- blik haddat hij schip en lading voor verloren achtte. De Groninger Courant van 23. Januarij 1849 bevatte eenen hoogst gewigtigen wenk, en die, onzes inziens, niet alleen voor die Provincie, maar ook wel degelijk voor de onze en alle overige dcelen des Lands van toepassing wasen nog steeds blijft. «Zoo lang de Ouders hunne kinderen niet tot hun veertiende jaar laten declen in het wetenschappelijk onderrigt der lagere school.» zoo lezen wij «zal men te klagen hebben over ccne gebrekkige wetenschappelijke opleiding der meeste jonge lieden. De kinderen hebben veel tijd noodig, om het eens geleerde onderscheidene malen en op verschillende wijzen te repeteren, en het geleerde tot veelvuldige toepassing te bren gen, zal het een vast eigendom van hunnen geest worden, vormend voor verstand en hart; daartoe wordt hun de tijd niet gegund. Vele kinderen, tot de fatsoenlijke klasse behoorende, moeten de lagere school reeds verlatenwanneer de geest eerst begint te rijpen voor het onderrigt, als zij met verstand en lust beginnen te werken en bet onderwijs dus vruchtbaar kan wor den. Vroeg moeten zij reeds de Fransche school bezoeken ten einde vroeg op een Gymnasium geplaatst te worden, opdat zij vroeg een Staatsexamen kunnen afleggen, om toch jong Student te kunnen zijn. De Fransche meester zal het ontbrekende der Nederduitsche school wel aanvullen (kwakzalverij)het Gymna sium het te kort van de Fransche school (dwaasheid)en de lloogc school zal het magazijn van allerlei wetenschap des jongelings, hoe verward en oppervlakkig ook, wel zoo wat ia orde schikkenen er wat bruikbaars van makeu (treurig). AVelke uitkomsten moet dit geven En onze meisjes? Vroeg zijn zij der Lagere school ontwassenvroeg moeten zij de school verlatenen zeker doorgaans een paar jaren van ver standsbeschaving ten offer brengen aan nietig gebeuzel der mode en van moederlijk zwak. A'rocg naar de Fransche school, om een weinig vernis van uiterlijke beschaving op te doen!! Spoedig weder naar huis, om weldra hoogst beschaafdedegelijke vrouwen en edele huismoeders te worden!!!» «Vrage men het nog aan den tijdgeest, of deze hechte grondslagen verlangt voor een goed Staatsgebouw, en of vele Ouders dien niet met ijver voorstaan. Uit Utrecht meld men ons: dat er onder de Studenten dezer Iloogeschool meerdere eenheid heerscht, dan onder die van andere Academiëndaartoe moge onder anderen het vol gende strekken. Sinls eenigen tijd hadden cenigc Studenten het plan opgevat, één groot gezelschap, in hetwelk alle faculteiten zoudep-V'ér-^ tegenwoordigd worden, op te rigtell" ora^op die wijze S^n de algcmcciic ontwikkeling der sidderendejongeb'hgschap bevorderlijk te zijn. Meent men nu, dat zulk een gezelschaji.wcrléjjk jal tof. stand komen cn dat vele studenten daaraan zullèn d^L nemen;-

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1850 | | pagina 1