ataaa mi MaanxDam» ONTVANGST EN UITGAAF Dingsdag29. January. 1850. AMERSFOORT, RIIENEN WIJK RIJ DUURSTEDE. STAD AMERSFOORT, 600,00. êoo,oo. ooaao. (Semper idem). Dit Blad verschijnt geregeld om de 8 dagen, en wel. des Dingsdags, tegen f 3,60 per jaar. Advertentien van 16 regels worden geplaatst tegen/O.GO; elke regel daarboven 10 Cents, behalve 0.35 Zegelrcgt hij elke plaatsing. Stukken ter plaatsing moeten ingezonden worden te Amersfoort bij den Uitgever, te Wijk bij Duurstede bij W. F. STRAMROOD, te li/tenen bij GEUR. TAATS, Adres C. G. J. WOLTERS, te Utrecht bij J. H. SIDDRË, en aan het Postkantoor te Amersfoort. PUBLICATIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD AMERSFOORT, Brengen bij deze ter kennisse der Ingezetenen, dat zij, gaarne gevolg wenschende te geven aan den van tijd lot tijd van ver schillende kanten geuitlen wenscli, ccne Commissie hebben be noemd tot wering van Bedelarij dnor middel van Werkverschaffing. Deze Commissie, welke zich geheel bereidvaardig heeft ver klaard, de aan haar opgedragene taak te aanvaarden, beeft ons uitgenoodigd van harent wege de welwillende eu in deze zaak belangstellende Ingezetenen op te roepen, om op Donderdag den 31. Jarmarij c. k., des avonds te zes ure precies, te willen compareren in het Locaal Aiiicitia, om alsdan nadere inlich. tingen en voorstellen van de Commissie, omtrent deze zaakf aan te hooren. Burgemeester en Wethouders noodigen mitsdien de Ingezetenen ten dringendste uit, door eene getrouwe opkomst op bovenge- noemden tijd en plaats, te doen blijken van hunne belangstel ling, in eene zaak, welke dezelve ten volsten verdient, en wekken hen op, de liefdadige en nuttige bedoelingen der Com missie op het krachtigst te ondersteunen. Amersfoort24. Januarij 1850. Burgemeester en Wethouders voorn.] j A. D. METtlORST, Vt. Ter ordonnantie van dezelve A. G. WIJERS. in van de voor de DIENST MN 1850. Vervolg en Slot van ons voorgaand Nommer) TWEEDE iFDEELINCr. Gewone plaatselijke uitgaven rakenile het huishoudelijk bestuur en de publieke veiligheid, alsmede subsidiën aan onderscheidene gestiehten. AANDUIDING der SOJIMEN welke het vorig jaar zijn toegestaan. I. HOOFDSTUK. Onkosten voor het huishoudelijk Plaatselijk Bestuur en de publieke veiligheid. 1. Plaatselijk Huishoudelijk Bestuur. Jaarwedde van het Plaatselijk Bestuur Idem vau den Stads-Seeretaris Idem van den Plaatseljjken Ontvanger Generale koslen voor het huishoudelijk Plaatselijk Bestuur, volgens tableau Belasting en ongelden Jaarwedde van den Klokkenist Idem van den Architect of Controleurs der stads gebouwen Onderhoud der stads gebouwen en stads fabrikagie Idem der straten en wegen Idem van schuiten, ponten, schepen, enz Idem van klokken, horologiën, speelwerken, enz. Idem van de wandelplaatsen Idem van de waterleidingen, bruggen en fonteinen. Transporter SOMMEN welke over het loopeud Werkelijke Dienstjaar door Uitgaaf van 1848. tiet Plaatselijk Rcstuur wordeu voorgedragen. de Provinciale Staten worden toegestaan. 2600,00. 1400,00. 1400,00. 4000,00. 1500,00. 300,00. 700,00. 4357.00. 1328,00. 200,00. 600,00. 600,00. 1867,00. 2600,00. 2600,00. 2600,00. 1400,00. 1400,00. «1400,00. 1400,00. 1400,00. «1400,00. 4000,00. 4000,00. 3907,84s: 1500,00. 1500Q0. 1273,24s. 300.00. 300.00. 300,00. 500,00. „-■5ff(Ë0ö. V. 700,00. 4293,00. >k 429&Ö0. 3299,27s: 1450,00.'» .1450.00. 999,05. 200,00.j> 200,00. «193,69. 542,OOU» 542,00. 600,00. 1813,00. 1813,00. «1791,29. ƒ20852,00. f 20598,00.

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1850 | | pagina 1