Dingsdag2. April. AMERSFOORT, R IIE N E N WIJK BÏJ DUURSTEDE. N°. 77. 1«50. NIEUWS- Ell ADVERTENTIE-BLAI) DER 'Hifi..JaLjNl5raP«BTWS (Semper idem). Dit Blad verschijnt geregeld om de 8 dagen, en wel des Dingsdags, tegen 3,60 per jaar.Advertentiën van 16regels worden geplaatst tegen ƒ0,60; elke regel daarboven 10 Cents, behalve 0,35 Zegelrcgt bij elke plaatsing. Stukken ter plaatsing moeten ingezonden worden te Amersfoort bij den Uitgever, te IVijk bij Duurstede bij IV. F. STRAMROOD, te Rhenen bij GEBR. TAATS, Adres C. G. J. WOLTERS, te Utrecht bij J. H. SIDDRE, en aan het Postkantoor te Amersfoort. Iets over de Deurwaarders bij de Regterlijke Collcgiënonder de vroegere latere en nieuwe Wetgeving. De naam Deurwaarderhoewel onder verschillende benamingen in de geschiedenis voorkomende, is en kan met regt als een der ouds gekende ambten genoemd worden. In de Romeinsche tijden reeds was het Deurwaardersambt bekenden werden de Deurwaar ders van Hoogerhand aangesteld. Zij verkregen hunne namen naar de dienstwaarvoor zij werden benoemd. Zoo werden genoemd zijdie het gevolg uitmaakten van een Romeinschen MagistraatspersoonApparito- reszij, die aan het hoofd stonden van een zeker aantal dezer ondergeschikte personen Executores, Slatores werden genoemd dezulkenaan dewelke de wacht over een beschuldigde was aanbevolengelijk men ziet in de zamenzwcering van Catalina,deze deden ook den weg ruimen voor de Hooge Overheid. Cornicularii was de nalm der Geheimschrijvers, en Officiales duidde die pe^onen Aan van wier dienst de Overheid gebruik maape. Al die personen hadden in zoover iets gemeens met de thans bestaande Deurwaarders, dat zij op bevel der Hooge Overheid de uitvoering van de bevelschrif ten der Magistraatspersonen verrigttenmen kende onze dagvaardingen toeb nog niet. In Frankrijk, onder Karei VIII. (1425), moesten de Deurwaarders Leeken zijnzelfs werd het den kerkelijken en denzulken, die slechts een geschoren kruin droegen, verboden, het ambt van Deurwaarder tc bekleeden. Men noemde-ze toen Servientesomdat hunne dienst aan de Geregtshoven verbonden was, zij werden benoemd door de heeren in hun regtsge- bied. De Koning stelde ze aan op zijne domeinen. Niemand mogt deze bediening waarnemen zonder 'sKonings lastbrief; zij moesten den vollen ouderdom van 25 jaren bereikt hebbenmet uitzondering echter van die, welke hunne dienst verrigten in het regts- gebied der Consuls, die met hun 20ste jaar ontvan kelijk waren. Ten einde de regterlijke Vierscharenwanneer die gezamenlijk of als afgevaardigden bijeen kwamende noodige eer en achting werde bewezenen zij niet in het voortgaan werden belemmerd gingen de Kamer- Deurwaarders voor de Vierschaar uiten sloegen zij ten dien einde met hunne roeden. Kwam de Koning in het Parlement van Parijs, dan had de eerste Kamer-Deurwaarder van dat Hof het regtom onmiddellijk voor 's Vorsten persoon uit te gaan en denzelven naar de groote Kamer te geleidenzij hadden inzonderheid den lastop bevel des Voorzitters, de policie der zitting te hand haven eu waren overigenswat hun dienst aan belangt, toen reeds dezelfde als beden. -- Het protesteren van assignatiën en wisselbrieven was hun toegelaten zelve moesten zij ook hunne posten waarnemen, en mogten zij in geenen deele hunne exploiten door Klerken of een ander doen beteekenen op straffe van valschhcidook konden zij geen cipiers, deurwachters, herbergiers pachters van boeten of solliciteurs zijn. Ten einde voor hunne eer en achting te zorgen en die te doen bewaren (welke ieder verpligt was hun te bewijzen), was, op straffe des doods en zonder eenige hoop op genade, verboden, het beledigen of overweldigen van Deurwaarders; dat is, wanneer zij in de uitoefening hunner bedieningen waren. Jourdun de Lille, om zijne rooverijen onder Karei IV. berucht werdt in 1322 opgehangen, wegens manslag aan een Deurwaarder, die hem voor het Parlement dagvaarde. Tegen Eduard II.Graaf van Reaujeu, ging lijfsarrest en gevangenis in de congiergerie, omdat hij een' Deur waarder had doen uit het venster werpendie hem een besluit kwam beteekenen; tot herkrijging van zijne vrijheid was hij verpligt zijne Staten af te staan aan Lodewijk II.Hertog van Bourbon. De Prins van Wallis, in 1367 een Deurwaarder, die hem kwam dagvaardenbelet hebbende zijn werk te ver rigten, werd door het Parlement van Frankrijk ver klaard hardnekkig en rebel te zijn, en de landgoederen door zijnen vader en hem in Aquitaine bezeten verbeurd verklaardzij konden ter uitvoering van aktenwaarmede zij belast warenden gewapenden arm inroepen van de Gouverneurs der provinciën en steden. -- Daarentegen, wanneer zij zonder gezag handeldenkonden zijeven als de Prokureursworden aangeklaagd in reglenen werden zij naar de toen bestaande wettengestraft. In latere tijden kende men in Frankrijk vijf soorten van Deurwaarders, als: Kamer-Deurwaarders, Deur waarders te paard Rocdedragende Boden Leen-Deur- waarders en Geregtsdienaarsde twee laatste soorten werden later onder goedschatters begrepenen bleven alzoo de drie eersten alleen in gebruik. De Kamerbewaarders waren bij de vierschaar en droegen een zwarten wollen tabbaarddie te paard schenen eene soort van wapenherauten, en hadden zekere krijgsinrigting cn krijgskleeding. Bij plegtige gele genheden waren zij wezenlijk te paard. De roede dragende boden waren mede getabberde x^imbtenaarj en droegen een stokje dat zij verpligt waren bij hunne ambtsverrigting te vertooneti. Al deze ambtenaren hadden het voorregt van\door het geheele Koningrijk te exploiteren,welkp vrij heid dit ambt zeer gezocht maakte. J V;: Het Parlement had zijne bijzondere Deurwaarder».,

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1850 | | pagina 1