Dingsdag7. Mei. 1850. NIEUWS" ADYERTENTIE-BLAD AMERSFOORT, RHENEN WIJK BIJ DUURSTEDE. N°. 82, en DER en (Semper idemJ. Dit Blad verschijnt geregeld om de 8 dagen, cn wel des Dingsdagstegen ƒ3,60 per jaar. Advertenticn van 16 regels worden geplaatst legen j 0,60elke regel daarboven 10 Cents, behalve 0,35 Zegelrcgt bij elke plaatsing. Stukken ter plaatsing moeten ingezonden worden te -Amersfoort bij den Uitgever, te IVijk bij Duurstede bij W. F. STRAMROOD, te Rhcnen bij GEBR. TAATS, Adres C. G. J. WOLTERS, te Utrecht bij J. H. SIDDRE, en aan het Postkantoor te Amersfoort. SCHUTTER IJ. PUBLICATIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD AMERSFOORT, Gezien hebbende art. 1 der Wet op de Schutterijen in dato 11. April 1827, bepalende, dat ieder Ingezeten van het Rijk, die, op den 1. Januarij van elk jaar, zijn 25= jaar is ingetre den, en liet 34« nog niet voleind zal hebben, tot bet waar nemen van de schntterlijke dienst, ingeval hij daartoe door bet lot geroepen wordt, verpligt zal zijn. En wijders gelet hebbende op de nadere reglementaire bepa lingen. zoo bij Besluit van Z. M. van den 21. Maart 1828 StaatsbladNu. 6) als anüerzins, tot invoering van voorsclircvene* Wet gemaakt. Brengen bij deze ter kennisse der Ingezetenen, dat, ter aan gifte tot inschrijving voor de Schutterij, vooreerst verpligt zullen zijn alle Ingezetenen zonder onderscheid, geboren in den jare 1825, waaronder niet alleen alle Nederlanders, binnen dit Rijk hun gewoon verblijf houdende, zijn begrepen, inaar ook alle vreemdelingen, welke, hetzij door eene uitdrukkelijke verklaring, of wel door het werkelijk overbrengen van den zetel huns ver mogens en de hoofdmiddelen van bun bestaanhun voornemen om zich alhier ter stede te vestigen, aan den dag hebben gelegd. Dat wijders mede alle vreemdelingen, als ook alle Nederlan ders, mitsgaders alle gepasporteerde Militairen, geboren in den jare 1824 lot en met 1816, welke sedert de in het vorige jaar plaats gehad hebbende inschrijving, hunne vaste woonplaats alhier hebben gevestigd, of uit hoofde van het door hen alhier uitgeoefend wordend beroep of bedrijf, beschouwd moeten wor den hier te wonen, tot deze aangifte zullen gehouden zijn, al ware het ook, dat zijlieden in hunne voormalige woonplaats zich reeds ter inschrijving aangegevenaan de loting voldaan en ook een nummerverwisselaar gesteld hebben. Dat diegenen, welke in meer dan eene gemeente bun gewoon verblijf houden, zullen gehouden zijn, zich ter inschrijving aan te melden, daar, waar eene dienstdoende Schutterij bestaat, of daar, waar zij voor de belasting op het personeel zijn aangesla gen; terwijl de studenten, geëmpioijccrden in huizen van negotie klerken van notarissen, advocaten enz.: bedienden en werkbo- denmoeten worden ingeschreven in de gemeente alwaar zij hunne studie houden, werkzaamheden uitoefenen of dienstbaar zijnde ambtenaren en geëmploijeerden aan het Provinciaal Gouvernement, en alle andere, al wonen zij ook elders, in de plaats alwaar zij hunne ambtsbetrekking moeten uitoefenen; die buiten 's lands studeren of werkzaam zijn, in de gemeente hunner vorige woonplaats, de buitenlands zeevarenden in de plaatsen waar zij hun wettig domicilie hebben, en de aan boord wonende schippers, in de gemeente alwaar zij het laatst hunne vaste woonplaats hebben gehad, of wel personeel en mobilair, of, wegens hun vaartuig belasting betalende, daar, waar zij voor deze belasting zijn aangeslagen. Dat door ieder der zich ter inschrijving aanmeldende perso nen, een doop of geboorte-extract, of bij ontstentenis van dien eene acte van bekendheid, of ander legaal bewijs, waaruit deszelfs juiste ouderdom kan blijkenzal bebooren te worden overgelegd, terwijl diegenen, welke van bunnen ouderdom geen voldoend bewijs kunnen overleggen, door het Stedelijk Bestuur naar hun oordeel zullen worden ingeschreven, onverminderd het regt van den ingeschrevenenom van deszelfs juisten ouderdom nader blijk te geven. Dat eindelijk de Registers ter inschrijving op FVoensdug den 15. dezer maand geopend, cn op Vrijdag den 31. daaraanvol gende gesloten zullen worden, terwijl die welke bevonden zullen worden, zich niet vóór den 1. Junij aanstaande te hebben doen inschrijven, ambtshalve door het Bestuur zullen worden inge schreven door den Schuttersraad tot eene geldboete verwezen en bijaldien het zal blijken, dat er, tijdens de verzuimde inschrijving, geene redenen tot insluiting of vrijstelling van dienst ten hunne aanzien bestonden, zonder loting hij de Schutterij zullen worden ingelijfd. Zullende tot deze inschrijving zitting worden gehouden, op het Raadhuis dezer Stad, op Donderdag den 16. en Donderdag den 23. Mei 1850, des morgens van 10 lot 12 ure. Burgemeester en Wethouders voornoemd, vermanen bij deze alle Ingezetenenden tot deze aangiften vastgestelden tijd zich U:> nutte te maken, en daardoor voor te komen, dat op hen lieden de straffen op eene verzuimde inschrijving, bij art. a Jcr Wet op de Schutterijen vermeld, zouden kunnen en moeten worden toegepast. Enopdat niemand hiervan onwetenheid zoude kunnen voor wenden, zal deze worden gedrukt, cn aangeplakt, ter plaatse waar dit te doen gebruikelijk is. Gedaan te Amersfoortden 1. Mei 1850. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. D. METHORST. Ter ordonnantie van dezelve A. G. W1JERS. Amersfoort. Gouda. De Arr. Bode van den 16. October 1849, bevat eene beschouwing over het weren der bedelarij door Werkverschaffing. Steller dezes is het in zoo verre met den Schrijver van dat Stuk eens, dat alle middelen moeten aangewend wordendit doel te bereikendoch met den uitroep Er is maar één uitweg ééne redding mogelijkHet is landont- ginning kan hij zich niet vereenigen.Ieder weet dat voor landontginning kapitale geldsommen vereischt worden en de moeijelijkheid om véél geld bij elkaar te krijgen is iedereen bekent; maar om met weinig geld veel te doendat is de kunst. In hetzelfde stuk wordt het voorbeeld der Stad Gouda bijgebragtals door nuttige Werkverschaffing aan de armen de be delarij te hebben geweerd doch welke middelen aldaar zijn aangewend wordt niet aangegeven het is wel te bejammeren dat hij daartoe niet in staat was, want in dat geval ware het daar de plaats geweest zulks te doen. Ongeveer vijf maandpv-; ~ner die opname bevatte de' Bode van 22. Maart/El. de circulaire eener Commissie die zich hier ter Stede ,tot dat, ddel had gevormd. Eere die Heeren die fcich met dezelmoeijelijke zaak wilden belasten, doch tévens hoe jammer, dat niet -J{ reeds vroegerdaaraan wérk was/gemaakt. Wat is k

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1850 | | pagina 1